ปัจจัยพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองทีมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

dc.contributor.advisorสุรสิทธิ์ วชิรขจรth
dc.contributor.authorวไลพร เลี้ยงพันธุ์สกุลth
dc.date.accessioned2022-05-09T09:15:34Z
dc.date.available2022-05-09T09:15:34Z
dc.date.issued2016th
dc.date.issuedBE2559th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559th
dc.description.abstractการวิจัย มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความเข้มแข็งของชุมชน (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง กับความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีการศึกษาหมู่บ้านตามเขตการปกครองท้องที่ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ ผลการวิจัย พบว่า ความเข้มแข็งของชุมชนอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยพื้นฐานทางสังคม ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และปัจจัยพื้นฐานทางการเมือง มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของชุมชนในระดับปานกลาง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.606, 0.705 และ 0.718 ตามลําดับ ปัจจัยพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง สามารถร่วมกันทํานายความเข้มแข็งของชุมชนอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 60.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยพื้นฐานทางสังคม สามารถทํานายความเข้มแข็งของชุมชน ร้อยละ 36.7 ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สามารถทํานายความเข้มแข็งของชุมชน ร้อยละ 49.7 และปัจจัยพื้นฐานทางการเมือง สามารถทํานายความเข้มแข็งของชุมชน ร้อยละ 51.6 และพิจารณาตัวแปรย่อย พบว่า ตัวแปรด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองในปัจจัยทางการเมือง มีค่าสัมประสิทธิ์การทํานายความเข้มแข็งของชุมชนมากที่สุด รองลงมา คือ ตัวแปรด้านการบูรณาการความรู้ในการผลิต และเครือข่ายความรู้ของชุมชนในปัจจัยทางเศรษฐกิจตามลําดับth
dc.format.extent110 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2016.188
dc.identifier.otherb197599th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5762th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherชุมชนth
dc.titleปัจจัยพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองทีมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาth
dc.title.alternativeSocial, economic and political factors affecting community strength of Phra Nakhon Si Ayutthaya District Phra Nakhon Si Ayutthaya Provinceth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.disciplineการบริหารการพัฒนาสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b197599.pdf
Size:
754.64 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections