การคัดเลือกตัวแปรในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุโดยใช้วิธีการค้นหาแบบต้องห้าม

Citation
กานต์ณัฐ ณ บางช้าง (2011). การคัดเลือกตัวแปรในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุโดยใช้วิธีการค้นหาแบบต้องห้าม. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/528.
View online Resources
Collections