แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายพลังงานสีเขียวในประเทศไทย

dc.contributor.advisorวิสาขา ภู่จินดา, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorปวีนา หีมโหดth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:27:06Z
dc.date.available2014-05-05T09:27:06Z
dc.date.issued2013th
dc.date.issuedBE2556th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,th
dc.description.abstractการวิจัยเรื่องแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายพลังงานสีเขียวในประเทศไทย มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสำคัญของพลังงานสีเขียว และการวิเคราะห์ดานนโยบายพลังงานสีเขียวในประเทศไทยศึกษาประสิทธิผลของการนานโยบายพลังงานสี เขียวมาใช้เพื่อลดปริมาณก๊าซ เรือนกระจกในประเทศไทยรวมทั้งแนวทางและข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการตามนโยบาย พลังงานสีเขียวในประเทศไทยงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้การสัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายพลังงานสีเขียวในประเทศไทยจากหน่วยงานภาครัฐจำนวน 10 ท่าน และจากองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐจำนวน 2 ท่าน โดย การนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาทำการวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis เพื่อหาแนวทางในการปฏิบติตามนโยบายพลังงานสีเขียวในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า นโยบายพลังงานสีเขียวของประเทศไทยเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการ พัฒนาพลังงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำ และชีวมวล การพัฒนาพลังงานสีเขียวในประเทศไทยมีแหล่ง พลังงานสีเขียวที่มีศักยภาพเหมาะแก่การนำมาใช้งาน และยังเป็นการเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานให้กับประเทศอีกด้วยพลังงานสีเขียวมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้ภาวะเศรษฐกิจของ ประเทศดีขึ้น แทนการนำเข้าเชื้อเพลิงกลุ่มพลังงานฟอสซิล ผลิตผลทางการเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้น และสามารถใช้ประโยชน์ได้ มากขึ้นในแง่ต่างๆ ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นการลดมลพิษต่างๆ ที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ด้านสังคม เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนหรือเอกชนสามารถใช้ พลังงานสีเขียวอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคได้ทางด้านความคุ้มค่าของงบประมาณที่ นำมาใช้ในการดำเนินการด้านพลังงานสีเขียวนั้น พลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานที่จากการศึกษา พบว่า ปัจจุบนยังไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุนสำหรับประเทศไทยเนื่องจากปริมาณพลังงานที่ผลิตได้กับมูลค่าของการลงทุนยังไม่สอดคล้องกันเนื่องจากมีการลงทุนในมูลค่าที่สูงทางด้านอุปกรณ์ และเทคโนโลยในการดำเนินการ แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายพลังงานสีเขียวในประเทศไทยน้ัน จากการศึกษามี 8 แนวทางด้วยกัน คือ 1) การสนับสนุนหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินการตามนโยบายพลังงานสีเขียวของประเทศในทุกขั้นตอน 2) การสนับสนุนและส่งเสริม ด้านองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสีเขียวรวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล 3) การ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจยในโครงการที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการที่เกี่ยวของกับพลังงานสีเขียวอย่างจริงจัง 4) การสนับสนุนโครงการที่มีการใช้พื้นที่ในการดำเนินการน้อย แต่ให้ ผลประโยชน์มากและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความเป็นอยู่ของประชาชน 5) การเพิ่ม ศักยภาพในการพัฒนาด้านกระบวนการในการบริหารจัดการและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ นโยบายพลังงานสีเขียวใหม่ความสอดคล้องกันในทุกภาคส่วน 6) ส่งเสริมการวิจยด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสีเขียวเพื่อลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 7) การกำหนดมาตรการในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนโดยภาคัฐ และ 8) การนำกฎหมายมาบังคับใช้ในการดำเนินการด้านพลังงานสีเขียวอย่างจริงจัง เพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบาย พลังงานสีเขียวในประเทศไทย เพื่อลดภาวะมลพิษที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมูลดมูลค่าการนำเข้าพลังงาน และเพื่อความยั่งยั่นด้านพลังงานต่อไปในอนาคตth
dc.format.extent170 แผ่น : ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2057th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.titleแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายพลังงานสีเขียวในประเทศไทยth
dc.title.alternativeGuidelines for the implementation of green energy policy in Thailandth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.disciplineการจัดการสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b180463.pdf
Size:
5.61 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections