การจัดโครงสร้างองค์การและการบริหารงานที่มีผลต่อประสิทธิผล ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

dc.contributor.advisorพลอย สืบวิเศษth
dc.contributor.authorรัตติยา วัฒโนth
dc.date.accessioned2019-01-28T08:16:22Z
dc.date.available2019-01-28T08:16:22Z
dc.date.issued2013th
dc.date.issuedBE2556th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (รอ.ม.) -- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556th
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดโครงสร้างองค์การและการบริหารงานที่มี ผลต่อประสิทธิผลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 2) เพื่อศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคที่เกิดจากการจัดโครงสร้างองค์การและการบริหารงานต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพประกอบกัน โดยกําหนดพื้นที่ในการศึกษาคือ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลาง จํานวน 27 สํานักงาน การศึกษาเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม สอบถามบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด จํานวน 250 ชุด และการศึกษา เชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด จํานวน 18 คน ผลการศึกษา พบว่าth
dc.description.abstract1. บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์การที่มีผลต่อประสิทธิผลของ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดในระดับปานกลางทั้ง 5 ด้านคือ ความซับซ้อน ความเป็นทางการ การรวมอํานาจ ช่วงกว้างของการบังคับบัญชา และอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เมื่อพิจารณาถึงการบริหารงาน บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีผลต่อประสิทธิผล ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายค้านพบว่า การบริหารงานมีผลต่อประสิทธิผลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดในระดับ ปานกลาง 4 ด้าน คือ การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การอํานวยการ และการประสานงาน และ เห็นด้วยมาก 3 ด้าน คือ การวางแผน การรายงานและการงบประมาณ และบุคลากรมีความเห็นว่า สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจังหวัดมีประสิทธิผลการดําเนินงานในระดับมากth
dc.description.abstract2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดโครงสร้างองค์การและการบริหารงานกับ ประสิทธิผลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด พบว่า การจัดโครงสร้างองค์การมี ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา จังหวัดในระดับปานกลาง และการบริหารงานมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผล ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดในระดับปานกลางค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณา ความสัมพันธ์เป็นรายปัจจัยทั้ง 12 ตัวแปร พบว่าth
dc.description.abstract2.1 ตัวแปรความซับซ้อนช่วงกว้างของการบังคับบัญชา การวางแผน การจัดคนเข้า ทํางาน การอํานวยการ และการประสานงานมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผล ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดในระดับปานกลางth
dc.description.abstract2.2 ตัวแปรความเป็นทางการ อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การรายงาน และ การงบประมาณมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลของสํานักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจําจังหวัดในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำth
dc.description.abstract2.3 ตัวแปรการจัดองค์การมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลของ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํายังหวัดในระดับต่ำth
dc.description.abstract2.4 ตัวแปรการรวมอานาจมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับประสิทธิผล ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดในระดับต่ำมากและจากการพยากรณ์เพื่อหาความสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์ถดถอย พบว่า มี 3 ตัวแปรที่มี ผลต่อประสิทธิผลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด คือ ช่วงกว้างของการ บังคับบัญชา การวางเเผน และการอํานวยการth
dc.description.abstract3. ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ประกอบด้วย ปัญหาและอุปสรรคจากการจัดโครงสร้างองค์การ ได้แก่ การขาคความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆเนื่องจากมีกฎระเบียบมาถในการปฏิบัติงาน ปัญหา การรวมอํานาจการตัดสินใจที่ศูนย์กลางส่งผลให้งานเกิดความล่าช้า ปัญหาพนักงานมีจํานวนไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และปัญหางานล้นคนจึงต้องปฏิบัติงานนอกเหนืออํานาจหน้าที่ของตนเองth
dc.description.abstractพบปัญหาและอุปสรรคจากการบริหารงาน ได้แก่ การขาดช่วงบองแผนยุทธศาสตร์ การขาค ความร่วมมือกันทํางานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากการแบ่งส่วนงานต่างๆออกจากกันอย่าง ชัตรจน ปัญหาการจัดอัตรากําลังพนักงานที่มีการกระจุกตัวในสํานักงานส่วนกลางสูงและส่วนภูมิภาค มีพนักงานน้อย การจัดระดับตําแหน่งหัวหน้างานและพนักงานปฏิบัติการในระดับที่เท่ากันทําให้ไม่ สามารถบังคับบัญชาพนักงานได้อย่างเต็มที่ ปัญหาขาดการบูรณาการและประสานข้อมูลกันระหว่าง ส่วนงานต่างๆภายในสํานักงาน ปัญหาการประสานขอความร่วมมือจากภายนอกสํานักงานที่ไม่ค่อย ได้รับความร่วมมือ และปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงานth
dc.format.extent228 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb192184th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4123th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherคณะกรรมการการเลือกตั้ง -- ไทยth
dc.titleการจัดโครงสร้างองค์การและการบริหารงานที่มีผลต่อประสิทธิผล ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดth
dc.title.alternativeThe organizational structure and administration's influences on the effectiveness of office of provincial flection commissionth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b192184.pdf
Size:
22.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections