กลยุทธ์สื่อบุคคลเพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา "เกษตรอินทรีย์"

dc.contributor.advisorพัชนี เชยจรรยาth
dc.contributor.authorรุจิรา จิตต์ตั้งตรงth
dc.date.accessioned2018-02-14T06:39:01Z
dc.date.available2018-02-14T06:39:01Z
dc.date.issued2014th
dc.date.issuedBE2557th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557.th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะ และบทบาทของ ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชำปลาไหล ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (2) เพื่อศึกษากล ยุทธ์ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ (3) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของ เกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ (4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อปราชญ์ ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์th
dc.description.abstractงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลหลักที่สำคัญ (Key Information) 17 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (1) ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชำปลาไหล ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และผู้ประสานการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่าย เกษตรอินทรีย์ (2) กลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชำปลาไหลตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี การศึกษาวิจัยใช้เครื่องมือ (1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (2) การสังเกต แบบไม่มีส่วนร่วม (3) การสัมภาษณ์กลุ่ม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์th
dc.description.abstractผลการวิจัยพบว่าปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชำปลาไหล ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีมีคุณลักษณะและบทบาทของความเป็นผู้นำทางธรรมชาติอย่างเด่นชัด ในด้านของ การบริหารหมู่บ้านผนวกกับการมีความสามารถทางด้านการเกษตร และเป็นผู้นำผลักดันการเปลี่ยนแปลงการเกษตร จากเกษตรเกษตรเคมีมาสู่การทำเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้านและขยายผล เกิดเป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จ โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อพัฒนาแบบมี ส่วนร่วมต่าง ๆ มากมายเพื่อให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชำปลา ไหล แบ่งได้เป็น (1) กลยุทธ์การสร้างสาร (2) กลยุทธ์การใช้สื่อ (3) กลยุทธ์นำเสนอสาร ส่วนการมี ส่วนร่วมของเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นั้น พบว่าเกษตรกรในกลุ่มประชาชนยังคงมีส่วน ร่วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้สาร เป็นส่วนใหญ่ เกษตรกรกลุ่มผู้นำความคิดเห็นจะอยู่ในฐานะผู้ส่ง สาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง และเป็นผู้วางแผนและกำหนดนโยบาย ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรเห็นด้วยกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ทั้งนี้เป็น เพราะว่าการเข้าร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชน ทั้งนี้ ผลของ งานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์สื่อบุคคลเพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา “เกษตร อินทรีย์” ซึ่งกลุ่มผู้นำ หรือปราชญ์ชาวบ้านอื่น ๆ สามารถนำไปเป็นแนวทาง ในการเผยแพร่ความรู้ ต่าง ๆ สู่เครือข่ายหรือชุมชนของตนเองต่อไปth
dc.format.extent223 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherba187856th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3512th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherเกษตรอินทรีย์th
dc.subject.otherเกษตรกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อมth
dc.titleกลยุทธ์สื่อบุคคลเพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา "เกษตรอินทรีย์"th
dc.title.alternativeCreating participatory communication network for organic agricultural development through interpersonal communicationth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
ba187856.pdf
Size:
9 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections