การศึกษาแรงจูงใจและการค้นหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อประสบการณ์และความพึงพอใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารริมทางต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทาง : กรณีศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Citation
วริศ เชาวนศิลป์ (2023). การศึกษาแรงจูงใจและการค้นหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อประสบการณ์และความพึงพอใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารริมทางต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทาง : กรณีศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร . Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6701.
View online Resources