การศึกษาแรงจูงใจและการค้นหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อประสบการณ์และความพึงพอใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารริมทางต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทาง : กรณีศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

dc.contributor.advisorเจริญชัย เอกมาไพศาลth
dc.contributor.authorวริศ เชาวนศิลป์th
dc.date.accessioned2023-12-12T07:14:27Z
dc.date.available2023-12-12T07:14:27Z
dc.date.issued2023th
dc.date.issuedBE2566th
dc.description.abstractอาหารเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และยังถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว โดยการศึกษาถึงบทบาทของอาหารริมทาง ต่อความภักดีต่อจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวยังมีจำนวนจำกัด งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของแรงจูงใจด้านอาหารริมทางที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี ต่อจุดหมายปลายทาง (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) ของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเสนอแบบจำลอง เชิงโครงสร้างที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจด้านอาหารริมทาง การค้นหาข้อมูลด้านอาหารริมทาง ประสบการณ์ด้านอาหารริมทาง ความพึงพอใจต่ออาหารริมทาง และความจงรักภักดี ต่อจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย การเก็บข้อมูลดำเนินการโดยใช้แบบสอบถาม จากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยือนจังหวัดกรุงเทพมหานครจำนวน 356 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย จากนั้นข้อมูลถูกวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS  แล้วสร้างแบบจำลองสมการ เชิงโครงสร้างกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน (PLS-SEM) ด้วยโปรแกรม SmartPLS 3.0 ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจด้านอาหารริมทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีอิทธิผลเชิงอ้อมต่อความภักดี ต่อจุดหมายปลายทาง ดังนั้น ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถประยุกต์ใช้อาหารริมทางเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ยั่งยืน เพื่อรักษาและดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยth
dc.description.abstractFood is part of a tourist’s experience and is used as a marketing tool for tourism. Few studies have attempted to separate and examine the role played by street foods to the destination loyalty of tourists. Hence, this study evaluated Thai tourist’ street food motivation and its influence on destination (Bangkok) loyalty. Moreover, the study proposed a structural model addressing the potential relationships between tourists’ street food motivation, street food information search, street food experience, street food satisfaction, and destination loyalty among Thai tourists in Bangkok. Questionnaires were collected from 356 Thai tourists and obtained by simple random sampling. The data were analyzed by SPSS and partial least squares-structural equation modelling by SmartPLS 3.0. The results found indirect influences of tourist’ street food motivation on destination loyalty. Thus, entreprenuers, government agencines, and other involved agencies can utilize street food as a sustainable marketing tool to maintain and attract Thai tourists.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6701th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectStreet Fooden
dc.subjectอาหารริมทางth
dc.subjectStreet Food Motivationen
dc.subjectแรงจูงใจด้านอาหารริมทางth
dc.subjectDestination Loyaltyen
dc.subjectความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางth
dc.subjectThai Touristen
dc.subjectนักท่องเที่ยวชาวไทยth
dc.titleการศึกษาแรงจูงใจและการค้นหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อประสบการณ์และความพึงพอใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารริมทางต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทาง : กรณีศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร th
dc.title.alternativeA study of thai tourists' motivation and information search  influence on an experience and satisfaction of street food tourism that become to destination loyalty  : the case study of bangkokth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
6111711001.pdf
Size:
1.98 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description: