ความเป็นไปได้ในการใช้ผักเบี้ยทะเล Sesuvium portulacastrum) บำบัดดินเค็ม

Citation
วรรณิสา พึ่งแสง (2009). ความเป็นไปได้ในการใช้ผักเบี้ยทะเล Sesuvium portulacastrum) บำบัดดินเค็ม. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2049.
View online Resources
Collections