แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามปัจจัยด้านภูมิอากาศ

Citation
ณัฏฐ์อริญ เดชะศิริพงษ์ (2014). แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามปัจจัยด้านภูมิอากาศ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4449.
View online Resources