วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม: กรณีศึกษา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

dc.contributor.advisorสุพรรณี ไชยอำพรth
dc.contributor.authorเปรมศักดิ์ แก้วมรกฎth
dc.date.accessioned2022-06-16T04:34:12Z
dc.date.available2022-06-16T04:34:12Z
dc.date.issued2017th
dc.date.issuedBE2560th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นใน สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อศึกษาทัศนะของวัยรุ่นต่อลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่พึงประสงค์ และเพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่น โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลักโดยอาศัยกระบวนการและวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้รู้หรือผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ (Key-Informant)และทำการตรวจสอบข้อมูล โดยใช้เทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique)th
dc.description.abstractผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาเดิมและอาศัยอยู่ในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เกิด เกินครึ่งหนึ่งเป็นเพศชาย ศาสนาอิสลาม มีอาชีพเป็นนักศึกษา การศึกษา ปริญญาตรี อายุเฉลี่ย 22 ปี สถานะภาพโสด ด้านลักษณะการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของ วัยรุ่นจะเป็นไปในรูปแบบของการพูดคุยเรื่องการเมืองโดยส่วนใหญ่มีการพูดคุยประเด็นการเมือง บ่อยครั้ง ชักชวนบุคคลอื่นไปเลือกตั้ง แต่ที่เป็นหลักคือการไปเลือกตั้งโดยส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งเพราะมีความตั้งใจ และเห็นวาเป็นหน้าที่ที่สำคัญ ด้านบรรยากาศทางการเมืองมีส่วนสำคัญ ที่จะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ถ้าสถานการณ์บ้านเมืองปรกติ สงบ จะส่งผลให้เกิดการมี ส่วนร่วมมาก แต่ในปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมืองไม่ได้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ทำให้ ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม ด้านลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่วัยรุ่นพึงประสงค์ได้แก่ 1) ต้องการพื้นที่เพื่อใช้ในการแสดงออกทางการเมือง เช่น เปิดเวทีให้วัยรุ่นมาเสวนาเกี่ยวกับ การเมือง 2) การเลือกตั้งเพราะวันรุ่นเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นการมีส่วนร่วมที่สำคัญของระบอบ ประชาธิปไตย 3) มีส่วนร่วมในการเลือกผู้ปกครองระดับท้องถิ่นด้วยตนเอง เช่นเลือกนายอำเภอ ผู้วาราชการจังหวัด แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่น ได้แก่1)ครอบครัวth
dc.description.abstractสถาบนัครอบครัวมีมีส่วนอย่างมากที่ได้ช่วยในการสร้างจิตสำนึกทางการเมืองให้กับสมาชิกจึงควร ปลูกฝังให้วัยรุ่นเห็นความสำคัญของการเมือง โดยผ่านทางบุคคลในครอบครัว 2)โรงเรียนมีส่วน ในการให้ความรู้และควรจะบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองลงไปในหลักสูตรตั้งแต่ระดับพื้นฐานเพื่อ จะได้ซึมซับ 3) ชุมชนยังมีส่วนสนับสนุนค่อนข้างน้อยจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างวัฒธรรมทางการ เมืองขึ้นมา เพื่อให้เกิดค่านิยมให้วัยรุ่นในการหวงแหนสิทธิของตน 4) ศาสนา มีส่วนสนับสนุน ค่อนข้างต่าง จำเป็นต้องปลูกฝังเรื่องความดีหรือสิ่งที่ควรประพฤติปฎิบัติเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการ เลือกผู้นำที่ดี 5) หน่วยงานทางการปกครองมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้าง เพราะเป็นหน่วยงานที่ รับผิดชอบโดยตรงและต้องทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะผ่านทางนโยบายต่างๆ ปัญหาและอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่น ได้แก่ 1) การศึกษา ที่ยังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในหมู่บ้านที่ ห่างไกลวัยรุ่นยังขาดความเข้าใจเรื่องการเมือง 2) ยาเสพติด การดื่มน้ำใบกระท่อมในหมู่วัยรุ่นขาด ความกระตือรือร้น ทำให้ทำตัวนิ่งเฉยจนขาดความสนใจในเรื่องบ้านเมือง 3) สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัวรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพทำให้วัยรุ่นสนใจแต่เรื่องปากท้องและทำงาน 4) การพนันฟุตบอล แพร่หลาย 5) เกรงกลัวอันตรายจนไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ทางการเมือง เพราะกลัว จะต้องเป็นเป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามth
dc.format.extent121 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2017.172
dc.identifier.otherb201432th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5895th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectวัยรุ่น -- การเมืองth
dc.subject.otherวัฒนธรรมการเมืองth
dc.titleวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม: กรณีศึกษา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาth
dc.title.alternativePolitical participation culture of youths in multicutural society : a case study of Thepha District Songkhla Provinceth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.disciplineการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b201432.pdf
Size:
1.9 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections