การเสริมสร้างลักษณะผู้ประกอบการในชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองนาคา ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

dc.contributor.advisorสุพรรณี ไชยอำพรth
dc.contributor.authorพระชานิ โกสลฺโล (ศิรินอก)th
dc.date.accessioned2022-05-05T08:40:10Z
dc.date.available2022-05-05T08:40:10Z
dc.date.issued2016th
dc.date.issuedBE2559th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559th
dc.description.abstractการวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) ศึกษาความหมาย คุณลักษณะของผู้ประกอบการในชุมชน 2) ศึกษาวิธีและแหล่งเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้ประกอบการในชุมชน 3) ศึกษาปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขการเสริมสร้างลักษณะผู้ประกอบการในชุมชน ส่วนการศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interviews) เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการในชุมชน จำนวน 15 คน ในการศึกษาวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผลการศึกษาพบว่าth
dc.description.abstract1) ความหมายของผู้ประกอบการในชุมชน ชุมชนได้ให้ความหมายที่เน้น ประเภทของผู้ประกอบการ 3 ประเภท คือ 1) ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ 2) เจ้าของกิจการ 3) ผู้จัดตั้งองค์กร และความหมายที่เน้นคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 6 คุณลักษณะคือ มีความทุ่มเทในการทำงาน มีเป้าหมายที่มุ่งหวังในผลก าไรหรือผลตอบแทน เข้าใจสภาพแวดล้อม/สังคม สร้างโอกาสให้กับตนเอง ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน และผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2) คุณลักษณะของผู้ประกอบการในชุมชนมีคุณลักษณะที่ส าคัญ 3 คุณลักษณะ คือ (1) คุณลักษณะนักธุรกิจ มี 9 คุณลักษณะประกอบด้วยการเจรจาดี สุภาพ มุ่งหวังผลกำไร รักษาความสะอาด มีเป้าหมายในการทำงาน รู้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน มีวิสัยทัศน์ดี ยอมรับผลที่เกิดขึ้น และกล้าเสี่ยง (2) คุณลักษณะของผู้นำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี 8 คุณลักษณะประกอบด้วย ต่อสู้ทำงานหนักอดทน มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แสวงหาเครือข่าย ไม่ทำอะไรเกินตัว ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นได้ (3) คุณลักษณะของนวัตกร มี 5 ลักษณะประกอบด้วย ใฝ่หาความรู้เพิ่ม รู้จักสังเกต กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรู้จักปรับปรุง 3) วิธีการเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้ประกอบการ มี 2 ระดับ คือ (1) ในระดับครอบครัว ให้ความสำคัญกับวิธีการปลูกฝังระเบียบพื้นฐาน สอนทักษะชีวิต สอนให้รู้จักบทบาท และปลูกฝังความมุ่งหวัง (2) ในระดับกลุ่มอาชีพ ใช้วิธีการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้ประกอบการผ่านกระบวน การเรียนรู้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้ประกอบการนอกพื้นที่โดยอาศัยวิธีการสัมมนาและการจัดทัศนศึกษา การเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้ประกอบการในพื้นที่ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ใน 4 รูปแบบ คือ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ใน 4 รูปแบบ คือ การสาธิต การสอนงาน การปฏิบัติงานจริง และการประชุม 4) แหล่งเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ในชุมชนมีแหล่งเสริมสร้าง ที่สำคัญ 2 แหล่ง คือ 1) ครอบครัว การส่งเสริมกิจกรรมใดๆ ให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวและเครือญาติของตนก่อน 2) กลุ่มอาชีพ ที่มีการร่วมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนth
dc.description.abstractข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างลักษณะผู้ประกอบการ คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรร่วมมือกับชุมชนในการเสริมสร้างคนในชุมชนให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จะเป็นผู้ประกอบการและยกระดับกิจการไปสู่ระดับภูมิภาค ในส่วนสถาบันศึกษาควรจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเสริมสร้างผู้ประกอบการในชุมชน โดยการให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรth
dc.format.extent145 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2016.194
dc.identifier.otherb197569th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5753th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherผู้ประกอบการth
dc.subject.otherชุมชนth
dc.titleการเสริมสร้างลักษณะผู้ประกอบการในชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองนาคา ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาth
dc.title.alternativePromotion of characteristics of entrepreneurs in the community: a study of Ban Nong Na Kham Tambon Nong Ra Wiang Phimai District Nakhon Ratchasima Provinceth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.disciplineการบริหารการพัฒนาสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b197569.pdf
Size:
2.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections