แนวทางการจัดการมาตรฐานและสวัสดิภาพช้างเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต 

Citation
เพชรชฎา ปฤณธาดากุล แนวทางการจัดการมาตรฐานและสวัสดิภาพช้างเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต . Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6073.
View online Resources