ผลของการท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวของชุมชนบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

dc.contributor.advisorหลี่ เหรินเหลียงth
dc.contributor.authorศศิวิมล คงเถื่อนth
dc.date.accessioned2022-06-24T06:43:48Z
dc.date.available2022-06-24T06:43:48Z
dc.date.issued2017th
dc.date.issuedBE2560th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560th
dc.description.abstractการศึกษาเรื่องผลของการท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวของชุมชนบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบึงสีไฟ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เมื่อมีการพัฒนาการท่องเที่ยว ตําบลท่าหลวง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบึงสีไฟเพื่อสนองต่อการท่องเที่ยวและ 3) ศึกษาการปรับตัวของชุมชนบึงสีไฟต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนบึงสีไฟ ตําบลท่าหลวง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้การศึกษาโดยการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มแกนนํา ชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบ้านทั่วไปในเขตพื้นที่ชุมชนและรวมไปถึงผู้ประกอบการทั้งหมด 10-15 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพบว่าการเปลี่ยนแปลงหนึ่งนั้นเป็นผลมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นตัวเร่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ทําให้ชุมชนมีการขยายอย่างต่อเนื่อง ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจนั้นส่งผลให้รายได้ของประชาชนมีงานทําและมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นอีกด้วย ส่วนทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนั้นส่งผลให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบบึงสีไฟและประชาชนจังหวัดพิจิตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงมีความสะดวกสบายมากขึ้น ทําให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวบึงสีไฟเป็นจํานวนมาก เมื่อการท่องเที่ยวขยายตัวเข้าสู่ชุมชนบึงสีไฟมากขึ้น ส่งผลให้ชุมชนเกิดการขยายตัวของธุรกิจและบริการต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนบึงสีไฟ 3) ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนบึงสีไฟนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แสภาพของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างลงตัว โดยคนในชุมชนนั้นต้องหาทางออกให้กับตนเองโดยการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการปรับตัวเพื่อที่จะให้เกิดความสมดุลภายในชุมชนท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป แบบค่อยเป็นค่อยไป มิใช่แบบฉับพลัน จึงทําให้ชุมชนนั้นค่อยๆ ปรับตัวไปตามสภาพของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างลงตัว โดยคนในชุมชนนั้นต้องหาทางออกให้กับตนเองโดยการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการปรับตัวเพื่อที่จะให้เกิดความสมดุลภายในชุมชนท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปth
dc.format.extent184 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2017.162
dc.identifier.otherb199275th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5926th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherการท่องเที่ยวth
dc.titleผลของการท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวของชุมชนบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตรth
dc.title.alternativeThe impact of tourism or changes and adaptation of Bungsifi Community, Phichit Provinceth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.disciplineการบริหารการพัฒนาสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b199275.pdf
Size:
4.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections