การศึกษาการขายบริการทางเพศของเด็กและเยาวชนชายเร่ร่อน : ศึกษาเฉพาะกรณีสีลมและพัทยา

Citation
ทวีคูณ มาลยาภรณ์ (1994). การศึกษาการขายบริการทางเพศของเด็กและเยาวชนชายเร่ร่อน : ศึกษาเฉพาะกรณีสีลมและพัทยา. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1759.
View online Resources
Collections