การเสริมพลังชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาโครงการชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

dc.contributor.advisorสมศักดิ์ สามัคคีธรรมth
dc.contributor.authorพินทุสร โพธิ์อุไรth
dc.date.accessioned2022-11-15T04:56:20Z
dc.date.available2022-11-15T04:56:20Z
dc.date.issued2021th
dc.date.issuedBE2564th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ปร.ด. (การบริหารการพัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2564th
dc.description.abstractการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ คือ 1) ประเมินความสำเร็จโครงการชุมชนน่าอยู่ด้านผลลัพธ์ชุมชนเข้มแข็ง และผลลัพธ์ด้านสุขภาพตามเป้าหมาย 10 ปี สสส. ในพื้นที่ภาคเหนือของสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) 2) ศึกษาการเสริมพลังชุมชนที่ส่งผลต่อการเกิดผลลัพธ์ชุมชนเข้มแข็ง และผลลัพธ์ด้านสุขภาพตามเป้าหมาย 10 ปี สสส. ในพื้นที่ดังกล่าว และ 3) นำเสนอตัวแบบที่เหมาะสมของการเสริมพลังชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การศึกษาใช้การวิจัยแบบผสม การวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการจัดประชุมกลุ่มย่อยตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนน่าอยู่ โดยใช้แบบสอบถาม 1 ชุดต่อ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 99 ชุมชน มีผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ชุมชนละ 6-8 คน ประกอบด้วยกรรมการสภาผู้นำชุมชน ที่ปรึกษาสภาผู้นำชุมชน และพี่เลี้ยงภายนอก รวมทั้งหมด 705 คน การศึกษาเชิงคุณภาพได้ทำการศึกษา 2 แห่ง คือ หมู่บ้านพงสะตือ ม.6 อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ และ หมู่บ้านทีกะเป่อ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จากการศึกษาพบว่า 1) ความสำเร็จด้านการเสริมพลังชุมชนอยู่ในระดับสูงมาก ความสำเร็จด้านชุมชนเข้มแข็งและด้านผลลัพธ์ทางสุขภาพอยู่ในระดับสูง  2) การเสริมพลังชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จด้านชุมชนเข้มแข็ง และความสำเร็จด้านผลลัพธ์ทางสุขภาพ และ 3) ตัวแบบการเสริมพลังชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ การใช้ทุนชุมชน คือ ทุนมนุษย์ ทุนการเงิน ทุนทางสังคม ทุนกายภาพ และ ทุนธรรมชาติผ่านการเสริมพลังชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 9 มิติ อย่างเป็นกระบวนการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมชุมชน ความสามารถประเมินปัญหา ภาวะผู้นำท้องถิ่น โครงสร้างองค์การ การระดมทรัพยากร เชื่อมโยงกับเครือข่าย การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อสร้างมโนธรรมสำนึก การบริหารจัดการโครงการ และบทบาทองค์กรภายนอก  มีการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายจนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งและเกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางสังคมกำหนดสุขภาพth
dc.description.abstractThe purposes of this study are 1) to study the success of the Healthy Community Project – operated by the Health Opportunity Promotion Section (Office 6) of Thai Health Promotion Foundation in the area of the North - in terms of strong community outcomes and health outcomes according to the 10-year goals of Thai Health Promotion Foundation; 2) to study the community empowerment that affects the outcomes of strong communities and good health in the same area; and 3) to find out an appropriate model of community empowerment for health promotion. This study utilizes the methodology of mixed method. The quantitative research is conducted through organizing a small group discussion for representatives of the communities participating in the project to join for answering a questionnaire together – one questionnaire for one community. About 6-8 participants – including members and advisor of the community leader council as well as outside mentors – join in each small group discussion. The total of 99 communities with 705 participants are studied. Additionally, the qualitative method is used for conducting two case studies of Moo six of Phongsatue Village in Tron District, Uttaradit Province and Teekapoe Village in Phobphra District, Tak Province. The study results are as follows: firstly, the success of the Health Community Project – considering in terms of the scale of community empowerment, community strength and health outcome – are at high level. Secondly, the relationship between community empowerment and community strength is positive. Moreover, the relationship between community empowerment and health outcome is also positive. Finally, community  empowerment model for Health Promotion consist of community’s own capitals - including human capital, financial capital, social capital, physical capital, and natural capital, These capitals are used through the community empowerment process of nine components – these are, participation, problem assessments, leaderships, organizational structure,  resource mobilization, linkages with networks, activities of study groups, community self-management, and practitioners’ positive manner of power-over – and being supported by partners’ network leading to a strong community and improvement of social determinants of health in their community.th
dc.format.extent286 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2021.42
dc.identifier.otherb214318th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6098th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectการเสริมพลังชุมชนth
dc.subjectการสร้างเสริมสุขภาพth
dc.subjectชุมชนน่าอยู่th
dc.titleการเสริมพลังชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาโครงการชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพth
dc.title.alternativeCommunity empowerment for health promotion : a case study of the Health Community Project in the Northern Region Thai Health Promotion Foundationth
dc.typetext--thesis--doctoral thesisth
mods.genreDissertationth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารth
thesis.degree.disciplineการบริหารการพัฒนาสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelDoctoralth
thesis.degree.nameปรัชญาดุษฎีบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b214318.pdf
Size:
2.64 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description: