Recent Submissions

 • Thumbnail

  การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  โกวิทย์ ประดิษฐ์ผล; ปรีชา วิจิตรธรรมรส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาของ นักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา ของกองบริ การการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ในช่วงปี การศึกษา 2553 ถึง ปี การศึกษา 2555 มีจํานวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 8,368คน ในจํานวนนี้ไม่ได้นับรวมนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือลาออกจากการเป็นนักศึกษา นักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาที่ศึกษา มากกวา 1 สาขาวิชาเอก มีการนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) เพื่อให้ได้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสํ...
 • Thumbnail

  ผลกระทบของภาระความรับผิดชอบที่มีต่อความพึงพอใจในชีวิตของกลุ่มแซนด์วิช เจเนอเรชั่น 

  สุภาวรรณ เปรมชื่น; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษานี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาภาระความรับผิดชอบและผลกระทบของภาระนี้ที่มีต่อ ความพึงพอใจในชีวิตของผู้ที่อยู่ในกลุ่มแซนด์วิชเจเนอเรชั่นโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากแผนงานวิจัย “ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุไทย” สำรวจระดับประเทศในปี 2557 มีจำนวนตัวอย่างของผู้ที่มีคุณสมบัติตามคำนิยามของกลุ่มแซนด์วิชเจเนอเรชั่นทั้งสิ้น 1,034 คน ซึ่งมีคุณลักษณะที่สำคัญ ดังนี้คือเป็นเพศหญิงและเพศชายในสัดส่วนที่พอๆกัน มีอายุเฉลี่ย 55.67 ปีส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรสมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และเป็นผู้ที่มีงานทำจากการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่ามีเพียงร้อยละ 8.3ของผู้ที่อยู...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในสังคมไทย 

  ธัญมาศ ทองมูลเล็ก; ปรีชา วิจิตรธรรมรส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในสังคมไทย และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในสังคมไทย ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยทำการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิที่เก็บด้วยแบบสอบถามจากโครงการสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified Two-Stage Sampling แล้วคัดเลือก เฉพาะบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีการให้ข้อมูลว่า มีการใช้ อินเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมการ...
 • Thumbnail

  ประสบการณ์ในการเรียนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา 

  วัฒนา ประสานทอง; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ในการเรียนภาษาจีนระดับ มัธยมศึกษาในการพัฒนาการด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย วิธีวิทยาในการวิจัย คือปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling ) เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้เรียนที่เคยผ่านการเรียนแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลยั และจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในช่วงปีการศึกษา 2548-2556 โดยกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลหลักคือ 1) รุ่นที่จบมาแล้วเมื่อ 1-2 ปี ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเข้าสู่ตลาดแรงงานเสรีประชาคมอาเซียนด้านวิชาชีพของพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  ศิริพันธ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ; พาชิตชนัต หงษ์ทรัพย์ภิญโญ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเข้าสู่ตลาดแรงงานเสรี ประชาคมอาเซียนด้านวิชาชีพของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย กรณีศึกบามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรในการศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ขนาด 371 คน ซึ่งเป็นขนาดตัวอย่างที่ทำให้ความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่าสัดส่วน (e)มีค่าไม่เกิน 0.027 ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.95 จา...
 • Thumbnail

  Candlestick chart pattern recognition 

  Touchpakorn Dhammathanapatchara; Ohm Sornil (National Institute of Development Administration, 2015)

  The technical analysis of stocks and trends has been used by traders for decades to predict a particular market movement. The candlestick chart pattern analysis is a widely-used technical analysis technique. With a large number of patterns, manually identifying patterns from a price chart has been found to be difficult; thus an automatic means is needed to aid investors. In this research the candlestick chart pattern recognition technique is discussed, which can effectively identify candlestick chart patterns and their evaluation.
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต โดยใช้แบบจำลอง Arbitrage pricing theory 

  ธนโชค กาญจนนันทวงศ์; ปรีชา วิจิตรธรรมรส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับปัจจัยทาง เศรษฐกิจ ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ ปริมาณเงิน ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อประมาณค่าความเสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ค่าชดเชยความ เสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ และอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ โดยใช้แบบจำลอง Arbitrage Pricing Theory (APT) เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่ม ประกันภัยและประกันชีวิต การศึกษาจะใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวม 60 เดื...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยระบบแก๊สรถยนต์ 

  วทัญญู มหาโชคเลิศวัฒนา; ปรีชา วิจิตรธรรมรส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัระบบแก๊สรถขนต์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการรับรู้ประกันภัยระบบแก๊สรถขนต์ และปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยระบบแก็สรถยนต์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยในการระบุกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันภัยประเภทนี้หรือผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ งานวิจัยนี้ทำการศึกษาผู้ขับขี่รถยนต์ที่ติดตั้งแก๊ส ระบบ LPG ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 2 ขั้นแบบมีระบบ (Tvo-Stage Systematic Sampling) จำนวน 384 ราช และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การทดสอบไคสแควร์ (...
 • Thumbnail

  การสร้างความปลอดภัยข้อมูลในการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆตามข้อตกลงคีย์กลุ่ม Diffie-Hellman 

  ปริญญา นาโท; ปราโมทย์ กั่วเจริญ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  วิทยานิพบธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิธีการสร้างความปลอดภัยของไฟล์ข้อมูลในการ ประมวลผลแบบคลุ่มเมฆ โดยไฟล์ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสก่อนการอัพโหลด และมีคีย์สำหรับเข้ารหัสและถอครหัสของแต่ละไฟล์ สมาชิกสามารถเข้าร่วมกลุ่มหรือออกจากกลุ่มสมาชิกได้ตลอดเวลา ในการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มสมาชิกจะใช้วิธีการแลกเปลี่ยนคีย์กลุ่มตามข้อตกลง Diffie-Hellman นอกจากนี้ได้นำแนวคิดการนำโครงสร้างต้นไม้มาประยุกต์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณหาคีย์กลุ่ม สมาชิกภายในกลุ่มจะสามารถเปิดข้อมูลที่เข้ารหัสไว้ได้โดยใช้คีย์กลุ่มซึ่งสมาชิกสามารถคำนวณหาคีย์กลุ่มได้ตามโครงสร้าง...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการเปิดรับชม การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจจากละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่ำของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ณัฐวีณา ศรีหิรัญ; ปริชา วิจิตรธรรมรส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับชม การใช้ประโยชน์ และความพึ่งพอใจจาก ละตรโทรทัศน์หลังข่าวภาดค่ำของผู้หญิงในขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่ำของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์และค วามพึงพอใจที่มีต่อจากละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่ำของ ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤดิกรรมการเปีดรับชมกับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่มีต่อละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่ำของผู้หญิงในเขต กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำ รวจ (Survey R...
 • Thumbnail

  ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมความสำเร็จในการใช้ระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรที่ทำงานในธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ธีรดา อภิบุณโยภาส; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  ระบบ e-Learning เป็นเครื่องมือที่หลายองค์การนำมาใช้ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรในองค์การเนื่องจากเป็นระบบที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้สะดวกและรวดเร็ว การนำระบบ e-Learning เข้ามาใช้ในองค์การในการพัฒนความรู้และทักษะของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หลายองค์การให้ความสำคัญ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมความสำเร็จในการใช้ระบบ e-Learning มาสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะส่งผลให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับบุคลากร ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีประชากรที่ใช้...
 • Thumbnail

  การเปรียบเทียบการคัดเลือกตัวแบบการถดถอยแบบริดจ์ โดยใช้เกณฑ์ซีพีและสถิติทดสอบซีพี 

  ปวริศ มีบางไทร; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการคัดเลือกตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์การถดถอย แบบริดจ์เชิงเส้นพหุคูณ ที่ใช้วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ริดจ์5 วิธี คือวิธีของโฮเอิร์ล เคนนาร์ด วิธีของโฮเอิร์ล เคนนาร์ดและบาลด์วิน วิธีของลอว์เลสและแวง วิธีของคาลาฟและชูเกอร์ และวิธีกำลัง สองน้อยที่สุด โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบไปข้างหน้าและการกำจัดแบบถอยหลังโดยใช้เกณฑ์ซีพีและ สถิติทดสอบซีพีผลการจำลองข้อมูลสรุปได้ว่าเมื่อขนาดตัวอย่าง 15, 20, 30,50 และ100ร้อยละของ จำนวนคร้ังที่คัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องเมื่อใช้สถิติทดสอบซีพีมีค่าสูงกวา่ การใช้เกณฑ์ซีพีในการใช้ ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติของนักศึกษาต่อผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากการเปิดเสรีในอาเซียนด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานสายอาชีพ ICT 

  ปภากร อุบลศรี; พาชิตชนัต ศิริพานิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัตนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน (ASEAN) 2) ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบ จากการเปิดเสรี ในอาเซียนด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานสายอาชีพ ICT 3) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ ทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการเปิดเสรีในอาเซียนด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน สายอาชีพICT ประชากรของการศึกษา คือ นักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาตรี ใน สถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รับการจัดระดับโดย QSworld University Rankings ให้เป็น 100 อันดับแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ...
 • Thumbnail

  ผลกระทบจากการบริการของเท็กซี่มิเตอร์ต่ออารมณ์รูปแบบการเผชิญ และความตั้งใจกลับใช้บริการ โดยมีบุคลิกภาพเป็นตัวแปรกำกับ 

  วศิน แก้วชาญค้า; อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์เรื่อง ผลกระทบจากการบริการของแท็กซี่มิเตอร์ต่ออารมณ์ รูปแบบการเผชิญ และความตั้งใจกลับไปใช้บริการ โดยมีบุคลิกภาพเป็นตัวแปรกำกับ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษา ผลกระทบจากการบริการแท็กซี่มิเตอร์ต่ออารมณ์ รูปแบบการเผชิญ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ทางเลือกการใช้บริการ ต่อความตั้งใจกลับไปใช้บริการ และสร้างตัวแบบเส้นทางความสัมพันธ์ จำแนกตามเพศ และ (2) ทดสอบว่าบุคลิกภาพเป็นตัวแปรกำกับความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์และ รูปแบบการเผชิญ ต่อความตั้งใจกลับไปใช้บริการของผู้ใช้บริการ งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย แบบสอบถามทางออนไลน์และการสำรวจภาคสน...
 • Thumbnail

  การเกื้อหนุนบิดามารดาสูงอายุวัยปลายจากบุตรวัยผู้ใหญ่ 

  กนกกร ศักดิ์แหลมเงิน; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการ ได้รับการเกื้อหนุนบิดามารดาจากบุตร วัยผู้ใหญ่ของบิดามารดาที่เป็นผู้สูงอายุวัยปลาย และศึกษาปัจจัขที่มีอิทธิพลต่อการช่วยเหลือ เกื้อหนุน โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติการถดถอยโลจิสติก ซึ่งการเกื้อหนุนแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ การเงิน การดูแลกิจวัตรประจำวันและการบริการของบิดามารดาสูงอายุวัยปลายที่ได้รับ จากบุตร วัยผู้ใหญ่ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มาจาก แผนงานวิจัยเรื่อง ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ ไทย รอบที่ 1 ของศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิดพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็น ข้อมูลตั้...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

  ชวัล วินิจชัยนันท์; ปรีชา วิจิตรธรรมรส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม อาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ บริ โภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการ ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantiative Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม ข้อมูล ประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 2 ขั้น (Two - Stage Stratified Random Sampling) ใช้ขนาดตัวอย่าง 390 คน และสถิติที่ใช้ในการวิเค...
 • Thumbnail

  ความรุนแรงในการอบรมเลี้ยงดูบุตรของบิดามารดา 

  หัทยา ขอสันติวิวัฒน์; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  การวิจัยเรื่อง ความรุนแรงในการอบรมเลี้ยงดูบุตรของบิดามารดา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในการอบรมเลี้ยงดูบุตรของบิดามารดา 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของลักษณะส่วนบุคคลของเด็ก-ผู้เลี้ยงดูหลัก ลักษณะครอบครัวและสถานะทางเศรษฐกิจ และทัศนคติและรูปแบบการเลี้ยงดูที่มีผลต่อการใช้ความรุนแรงในการอบรมสั่งสอนบุตรของบิดามารดา การวิจัยนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากโครงการการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2558-2559 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ครัวเรือนที่ศึกษากระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเ...
 • Thumbnail

  การศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความผูกพัน แรงจูงใจ และความพึงพอใจของผู้เรียน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

  ธัญพรรษ แพนสกุล; ปราโมทย์ ลือนาม (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความผูกพัน แรงจูงใจและความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของผู้เรียน โดยทำการศึกษากับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีชั้นปีที่3 สาขา คณิตศาสตร์ที่เรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาคการศึกษาที่ 1/2558 โดยกลุ่มตัวอย่าง ที่มีอยู่จริงตามธรรมชาติแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 39 คน และกลุ่มทดลอง40คน โดยทั้งสองกลุ่มได้ทำ การทดสอบก่อนและหลังการทดลองโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือทดลอง การวัด ประสิทธิภาพสื่อ พบว่า ในส่วนของกระบวนการ มีค่าเท...
 • Thumbnail

  การเปรียบเทียบการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรในการเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย : กรณีมีข้อมูลสูญหาย 

  พิมพ์ชนก เชาวณาพรรณ์; วัชรีภรณ์ ไชยมงคล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการประมาณค่าสูญหาย 3 วิธี คือ วิธีการถดถอย วิธีการถดถอยด้วยระยะห่างต่ำสุด และวิธีเอ็มไอ โดยการจำลองข้อมูลด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามอย่างละหนึ่งตัวแปรที่มีการแจกแจงแบบปกติ มีค่าเฉลี่ย 10 และความแปรปรวน 1 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ คือ 0.10 0.30 0.50 0.70 และ 0.90 กำหนดขนาดตัวอย่างเป็น 30 60 100 และ 300 ท าซ้ำ 1,000 รอบทุกกรณี กำหนดเปอร์เซ็นต์การสูญหายของตัวแปรตามเป็นไปอย่างสุ่มที่ 5 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ในทุกขนาดตัวอย่าง กำหนดสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.95 เกณฑ์ที่ใช้ในการเป...
 • Thumbnail

  การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรในการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่าย : กรณีมีข้อมูลสูญหาย 

  กรกช ศิลปกอบ; วัชรีภรณ์ ไชยมงคล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  งานวิจัยนี้ได้เสนอตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรเมื่อมีข้อมูลสูญหายในการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่าย ซึ่งพัฒนาจากตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรเมื่อมีข้อมูลสูญหายในการเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย ของ Gira (2015) โดยการจําลองประชากร ขนาด 150,000 หน่วย มีตัวแปรที่สนใจ (Y) ตัวแปรช่วย (X) และกําหนดสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง X กับ Y 3 ระดับ คือ 0.50, 0.75 และ 0.90 ซึ่งจะสุ่มตัวอย่างขนาด 30, 90, 300 และ 600 หน่วยตัวอย่าง และสุ่มเลือกให้ตัวแปรที่สนใจมีเปอร์เซ็นต์การสูญหายอย่างสุ่มที่ 5%,10% และ 15% ตามลําดับ เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ คือ ค่าคลาด...
 • View more