Recent Submissions

 • Thumbnail

  การประยุกต์ใช้ตัวแบบการทำให้เรียบล็อกเชิงเส้นสำหรับการแจกแจงความสูญเสียของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการไทย 

  รติกานต์ สงขาว; อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบการทำให้เรียบล็อกเชิงเส้น (Log-linear Smoothing Models) เพื่อทำนายความถี่และความรุนแรงของความสูญเสียของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการไทย ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปี 2556 – 2558 ซึ่งได้รับข้อมูลมาจากกรมบัญชีกลาง โดยได้นำตัวแบบการทำให้เรียบหนึ่งตัวแปร สองตัวแปร และหลายตัวแปร (Univariate, Bivariate and Multivariate Smoothing Models) มาประยุกต์ใช้กับตัวแบบความสูญเสีย (Loss Model) ในการนำค่าของความถี่ ความรุนแรง และอายุมาใช้ในตัวแบบจำเป็นต้องตัดข้อมูลต่อเนื่องออกเป็นข้อมูลจัดประเภท (Discretized) แล้ว...
 • Thumbnail

  การสร้างกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้การหาค่าความเหมาะสมหลายวัตถุประสงค์และการตัดสินใจโครงสร้างต้นไม้ 

  ชวลิต ฝ้ายเจริญ; โอม ศรนิล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  ตัวชี้วัดทางเทคนิคเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ เช่น Moving Average, Stochastic Oscillator วิธีการเหล่านี้จะอยู่บนกฎพื้นฐานทั่วไปในการตัดสินใจ งานวิจัยนี้นำเสนอเทคนิคในการสร้างกลยุทธ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมไม่ครอบงำการจัดเรียงสองเพื่อสร้างกฎในการตัดสินใจแยกเป็นรายตัว นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการรวมผลลัพธ์การตัดสินใจจากตัวชี้วัดทั้งหมดด้วยเทคนิคการตัดสินใจโครงสร้างต้นไม้ ผลจากการทดลองด้วยหุ้น 12 ตัวจากตลาดหุ้นประเทศไทย เปรียบเทียบกับรูปแบบการซื้อขายอื่น ๆ อีก 8 เทคนิค แสดงให้เห็นว่าเทค...
 • Thumbnail

  การเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงและทางอ้อมระหว่างการรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย: การประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 

  ดวงกมล อมรลักษณ์ปรีชา; อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย เป็นโรคหนึ่งที่มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลสูงมาก นอกจากมีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลแล้ว ยังมีต้นทุนอื่นๆ อีกมากมาย ประกอบกับผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การทราบจำนวนผู้ป่วย และจำนวนเงินที่ต้องเตรียมไว้สำหรับอนาคต ช่วยให้สามารถวางแผนและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างตารางชีพระหว่างผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ฉายภาพประชากรผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย และเปร...
 • Thumbnail

  การค้นคืนภาพเชิงเนื้อหาโดยใช้ 2-แกรมของรหัสเชิงคำของซุปเปอร์พิกเซลเพื่อนบ้านตามเข็มนาฬิกา 

  ณฐวร ตันเจริญ; สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การค้นคืนภาพด้วยเนื้อหา (Content Based Image Retrieval) นั้นจะต้องอาศัยการคำนวณหา ค่าความคล้ายระหว่างภาพสอบถาม (Query Image) และรูปภาพในฐานข้อมูลเพื่อคัดเลือกรูปภาพในฐานข้อมูลที่มีความคล้ายกับภาพสอบถามให้มากที่สุด งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีหาค่าความคล้ายของ รูปภาพแบบใหม่ที่คำนวณจาก 2-Gram หรือ Bigram ของรหัสเชิงคำ (Visual Word IDs) ของ ซุปเปอร์พิกเซล (Superpixel) เพื่อนบ้านตามเข็มนาฬิกา วิธีการนี้จะเริ่มจากการแบ่งรูปภาพแต่ละ ภาพในฐานข้อมูลมาออกเป็นส่วนเล็กๆที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ที่เรียกว่า ซุปเปอร์พิกเซล หลังจาก นั้นทำการคำนวณหาเวกเตอร์เฉพาะ (F...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายทางสังคม 

  นันทพร เขียนดวงจันทร์; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  ปัจจุบันการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมเป็นที่นิยมอย่างมากใน ชีวิตประจำวัน โดยบางโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมได้รับความนิยมมาเป็นเวลานาน ในขณะที่โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมอื่นได้รับความนิยมเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพียง เท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะรู้ว่าเหตุใดผู้ใช้จึงเริ่มใช้โปรแกรมใหม่แทนการใช้โปรแกรมอื่นที่ คุ้นเคย งานวิจัยนี้มุ่งเน้นเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของ โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมในประเทศไทย นอกจากนี้การทำความเข้าใจการ แพร่กระจายของเทคโนโลยีจะช่วยให้ผู้พัฒนาซอฟแวร์ได้รับส่...
 • Thumbnail

  เสถียรภาพและความมั่นคงของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

  วสุรัตน์ กลิ่นหอมรื่น; อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  นับแต่ก่อตั้งกยศ. มีผู้ที่เป็นหนี้เสียเป็นจำนวนมาก ในปี 2556 มีผู้กู้ที่มาชำระเพียง 72.97% มีหนี้ค้างชำระ 25,073 ล้านบาท (34.72%) และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี ปัญหาเช่นนี้ส่งผลต่อสถานะเงินกองทุน และกองทุนอาจจะล้มละลายหรือมีเงินกองทุนติดลบได้ในอนาคตอันใกล้ การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความยั่งยืนทางการเงินของ กยศ. และผลกระทบจากปัจจัยต่างๆเช่น 1.การได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 2.ระยะเวลาที่ได้รับเงินงบประมาณ 3.อัตราส่วนของผู้กู้ต่อจำนวนนักเรียน 4.อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ 5.สัดส่วนของผู้ที่มาชำระหนี้ 6.อัตราการว่างงาน 7.เงื่อนไ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาแบบจำลองรูปแบบการส่งออกผลไม้จากประเทศไทยไปประเทศจีนภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง : กรณีศึกษาการส่งออกทุเรียน 

  วุฒิภาค พูลบัว; สราวุธ จันทร์สุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยและประเทศจีน งานวิจัยได้พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากภาคตะวันออกของประเทศไทยไปประเทศจีน โดยศึกษาเปรียบเทียบการส่งออกไปจุดหมายปลายทางสองแห่งในประเทศจีน ได้แก่ 1) เมืองกว่างโจว โดยการขนส่งทางเรือ 2) ด่านโหย่วอี้กวานที่เมืองผิงเสียง โดยการขนส่งทางรถบรรทุก และการส่งออกทางรถไฟภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อเชื่อมโยงทั้งสองปลายทาง วิธีดำเนินการศึกษาแบ่งออกเป็น 1) ศึก...
 • Thumbnail

  การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรด้วยวิธีของซิลส์ในการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่าย 

  นฤพล วงศ์เจริญสันติ; จิราวัลย์ จิตรถเวช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  งานวิจัยนี้ได้นำเสนอตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรใหม่ 2 ตัวที่ใช้ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน ในการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่ายไม่คืนที่ ตัวประมาณตัวที่หนึ่งเป็นตัวประมาณที่ไม่ใช้ตัวแปรช่วย พัฒนาจากตัวประมาณของซิลส์ และตัวประมาณตัวที่สองเป็นตัวประมาณอัตราส่วนที่พัฒนาจากตัวประมาณอัตราส่วนของ Jirawan Jitthavech and Vichit Lorchirachoonkul พร้อมด้วยเงื่อนไขที่ตัวประมาณตัวที่หนึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าตัวประมาณดั้งเดิมที่ไม่ใช้ตัวแปรช่วย และเงื่อนไขที่ตัวประมาณตัวที่สองมีประสิทธิภาพสูงกว่าตัวประมาณอัตราส่วนดั้งเดิมแบบแยก ผลการจำลองยืนยันความสอดคล้อง...
 • Thumbnail

  Enterprise application integration using publish/subscribe REST with IP multicast 

  ฟาร์เดล เจ๊ะเต็ง; รัฐกร พูลทรัพย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  เว็บเซอร์วิสเป็นเทคโนโลยีที่ถูกกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร Word Wide Web Consortium หรือ W3C โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยไม่ขึ้นอยู่กับภาษา เทคโนโลยีและแฟลตฟอร์ม ปัจจุบันถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในการ บูรณการโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่มีอยู่องค์กรให้สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ แม้ว่าโปรแกรมประยุกต์เหล่านั้นจะมีเทคโนโลยี แฟลตฟอร์มที่แตกต่างกันก็ตาม แต่เว็บเซอร์วิสมี ข้อจำกัดประการสำคัญคือไม่ทราบสถานะล่าสุดของข้อมูลทำให้โปรแกรมที่เชื่อมต่ออยู่กันนั้นต้อง คอยดึงข้อมูลเป็นระยะหรือตามช่วงเวลาเพื่อ...
 • Thumbnail

  การจัดสรรการขนส่งน้ำมันดีเซล: กรณีศึกษา บริษัทน้ำมันแห่งหนึ่ง 

  ณัฐวุฒิ อัศวมาชัย; กาญจ์นภา อมรัชกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยนี้นำเสนอตัวแบบทางคณิตศาสตร์ สำหรับเป็นแนวทางในการเลือกช่องทางในการขนส่งน้ำมันไปยังสถานีน้ำมันในพื้นที่ภาคเหนือ 5 สถานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการขนส่งที่ประกอบด้วย ค่าขนส่ง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ในรูปของ Carbon tax) และเวลา (ในรูปของ Value of Time) ให้น้อยที่สุด แต่ยังคงต้องตอบสนองต่อความต้องการที่เพียงพอในแต่ละสถานี ในงานวิจัยนี้เลือกช่องทางการขนส่ง 2 ช่องทางคือ ทางรถบรรทุก และทางรถไฟ และยังคงมีปัจจัยเพิ่มเติมจากช่องทางการขนส่งดังกล่าวมากมาย เช่น ชนิดของพาหนะ ความเร็วในการขับขี่ ฯลฯ แต่ในบทความนี้จะพิจารณา 2 ปัจจัยหลักคือ น้ำหน...
 • Thumbnail

  การศึกษาทักษะในการประเมินข้อมูลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือของเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 17 ปี ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  ณัฐิกา ชุณห์สุทธิวัฒน์; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของการประเมินข้อมูลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือของเยาวชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อวิเคราะห์ทักษะในการประเมินข้อมูลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือของเยาวชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 411 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Linear Regression) และสหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ผลการวิจัย พบว่า (1) เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 17 ปี ในกรุงเทพมหานครและปริม...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นกรณีที่ข้อมูลมีมิติสูงโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 

  ปณัช อาภาวุฒิชัย; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล (NIDA, 2017)

  งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์และคัดเลือกตัวแปรในการenวิเคราะห์การถดถอย เชิงเส้นกรณีที่ข้อมูลมีมิติสูงโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม และนำผลของวิธีที่เสนอไปเปรียบเทียบกับวิธีที่รู้จักกัน อย่างแพร่หลาย 3 วิธี ได้แก่วิธีลาสโซ่ วิธีอีลาสติกเน็ต และวิธีการถดถอยแบบขั้นตอน โดยใช้วิธีการจำลอง เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบวิธีที่ศึกษาคือร้อยละของการคัดเลือกตัวแปรอิสระได้ถูกต้อง ร้อยละของการคัดเลือกตัวแปรอิสระมากเกินไป ร้อยละของการคัดเลือกตัวแปรอิสระน้อยเกินไป ร้อยละของการคัดเลือกตัวแปรอิสระไม่ถูกต้อง ค่าเฉลี่ยของอัตราผ...
 • Thumbnail

  แบบจำลองวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่เพื่อพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของไทย 

  รัชนีพร จันทร์สา; อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษานี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แบบบัญชีรายชื่อ และพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 ตัวแปรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ประชากร เศรษฐกิจและสังคม ภูมิศาสตร์ และพฤติกรรมการเลือกตั้งในอดีต เพื่อพัฒนาตัวแบบสำหรับการทำนายผลการเลือกตั้ง โดยเปรียบเทียบตัวแบบ 3 วิธีคือ วิธีกำลังสองน้อยที่สุด (OLS) วิธี Spatial lag model และ วิธี Spatial error model และพิจารณา ค่า R2 สูงสุด ค่า AIC และ BIC ต่ำสุด ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดคือ Spatial error model ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลการเลือกตั้งสูงคือตัว...
 • Thumbnail

  ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมที่มีวิวัฒนาการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขายหลักทรัพย์ 

  รุณี ไกรทอง; โอม ศรนิล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  รูปแบบแผนภูมิและตัวชี้วัดทางเทคนิค เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้สา หรับการตัดสินใจในการ ลงทุน เทคนิคต่างๆ ได้รับการเสนอสาหรับการซื้อขาย เช่น Candlestick Chart, Moving Average, และ Psychological Indices วิธีการเหล่านี้จะอยู่บนกฎพื้นฐานทั่วไปในการตัดสินใจ งานวิจัยนี้นา เสนอเทคนิคในการสร้างกลยุทธ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขั้นตอนวิธี เชิงทางพันธุกรรมที่มีวิวัฒนการทา งานร่วมกันเทคนิคได้รับการประเมินโดยใช้ ราคาและปริมาณ ข้อมูลจาก 10 หุ้นสุ่มเลือกในขนาดต่างๆกันและอุตสาหกรรมต่างกัน จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และ ตลาดสาหรับลงทุนทางเลือก ผลการทด...
 • Thumbnail

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

  ชัญฐิกา สุวรรณิน; ปรีชา วิจิตรธรรมรส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยง ชีพของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยแห่งหนึ่งในเขตภำคเหนือตอนล่าง ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรของมหาวิทยำลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่ำง ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 362 คน ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้มาจาก 2 ส่วนคือ มูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วยสุทธิ (Net Asset Value: NAV) ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2556 ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย สำหรับคำนวณหาผลตอบแทนเพื่อเปรียบเท...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ ลักษณะความเป็นผู้นำความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและประสิทธิภาพองค์การ 

  นรภัทร พัชรพรพรรณ; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  จุดประสงค์ในการก่อตั้งองค์การธุรกิจคือ ธุรกิจสามารถดำเนินการทางธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพท่ามกลางการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การ จึงต้องบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้นำกับเทคโนโลยีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ ในขณะที่หลายๆ องค์การได้นำ Balanced Scorecard มา ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพขององค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ก็ได้รับ การยอมรับและนำมาใช้ในองค์การเช่นเดียวกัน โดยมุ่งหวังที่จะใช้ทั้งสองปัจจัยนี้ เพิ่มความ ได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างความแตก...
 • Thumbnail

  การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ไทยโดยการใช้วิธีคอนดิชั่นนัลแรนดอมฟิลด์สและระยะเซนทรอยด์แบบลำดับชั้น 

  อุษนีย์ สังฆธรรม; โอม ศรนิล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ไทย เพื่อระบุรูปภาพตัวอักษรว่าเป็นตัวอักษรใด โดยการใช้วิธีคอนดิชั่นนัลแรนดอมฟิลด์สและระยะเซนทรอยด์แบบลำดับชั้น โดยขั้นตอนการดำเนินการนั้นจะประกอบไปด้วยการสกัดคุณลักษณะเด่นและการจำแนกตัวอักษร สาหรับการสกัดคุณลักษณะเด่นนั้น โดยการกระจายทิศทางสาหรับรูปภาพของตัวอักษร เพื่อทำการวิเคราะห์สาหรับคุณลักษณะของตัวอักษรสาหรับฟอนต์ที่แตกต่างกัน ถัดจากนั้น จะเป็นขั้นตอนการจำแนกว่าเป็ นตัวอักษรชนิดใด ซึ่งจะใช้ 2 วิธีด้วยกัน สำหรับวิธีการแรก คือ การใช้วิธีคอนดิชั่นนัลแรนดอมฟิ ลด์ส เพื่อทำการเลือกคุณสมบัติ ที่ใช้ในการจำแนกตัวอักษรภายในแต่ละ...
 • Thumbnail

  ขีดความสามารถทางการสื่อสารเชิงองค์การที่มีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

  ณัฐรินท์ เดชะสกุล; วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  งานวิจัยเรื่องขีดความสามารถทางการสื่อสารเชิงองค์การที่มีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ เป็นการศึกษาเพื่อค้นหาว่าขีดความสามารถทางการสื่อสารอะไรของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยที่มีผลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในองค์การ งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากตัวอย่าง 147 คน ที่ทำงานอยู่ในบริษัทให้คา ปรึกษาและการจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2554 ผลการศึกษาพบว่า 1) ขีดความสามารถทางการสื่อสารเชิงองค์การมิติความรู้ในการสื่อสารมีอ...
 • Thumbnail

  การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหาขอบเขตเอกสารเพื่อนำไปใช้ในการแปล 

  ต้องชนะ อุปัชฌาย์; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  งานครั้งนี้เน้นถึงขั้นตอนการแปลความหมายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยใช้วิธีการแปลความหมายตามประเภทเอกสาร ซึ่งจะเริ่มด้วยการจัดเตรียมเอกสารเข้าสู่กระบวนการแล้วจะได้คำสำคัญเพื่อนำเข้าสู่โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อจัดประเภทหมวดหมู่เอกสารก่อนจะเข้าสู่กระบวน-การแปลความหมาย ในงานวิจัยครั้งนี้ใช้เอกสารทั้งสิ้น 50 ฉบับเพื่อใช้ในการเรียนรู้ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งใช้เอกสาร 3 ประเภท คือ ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นเอกสารประเภทการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NPL), ประเภทวิทยาสาสตร์สิ่งแวดล้อม และสังคมวิทยา และใช้วิธีการ 5-Fold Cross Validation ในการทดสอบประสิท...
 • Thumbnail

  วัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมุมมองของบุคลากรทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

  สนารัตน์ กลิ่นชื่น; วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  ประเทศไทยมีการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างกว้างขวาง องค์การต่าง ๆ นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินยุทธศาสตร์ แตอ่ ย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยที่พบว่ายังมีโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ที่ล้มเหลวเกิดขึ้นอยู่ ประเด็นที่ถูกนำมาพิจารณามากที่สุดในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวของโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ และเพิ่มความสามารถของการพัฒนาโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ คือ การนำวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์มาใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เนื่องจากวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ส่งผลต่อความสำเร็...
 • View more