รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมที่มีวิวัฒนาการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขายหลักทรัพย์ 

  รุณี ไกรทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  รูปแบบแผนภูมิและตัวชี้วัดทางเทคนิค เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้สา หรับการตัดสินใจในการ ลงทุน เทคนิคต่างๆ ได้รับการเสนอสาหรับการซื้อขาย เช่น Candlestick Chart, Moving Average, และ Psychological Indices วิธีการเหล่านี้จะอยู่บนกฎพื้นฐานทั่วไปในการตัดสินใจ งานวิจัยนี้นา เสนอเทคนิคในการสร้างกลยุทธ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขั้นตอนวิธี เชิงทางพันธุกรรมที่มีวิวัฒนการทา งานร่วมกันเทคนิคได้รับการประเมินโดยใช้ ราคาและปริมาณ ข้อมูลจาก 10 หุ้นสุ่มเลือกในขนาดต่างๆกันและอุตสาหกรรมต่างกัน จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และ ตลาดสาหรับลงทุนทางเลือก ผลการทด...
 • Thumbnail

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

  ชัญฐิกา สุวรรณิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยง ชีพของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยแห่งหนึ่งในเขตภำคเหนือตอนล่าง ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรของมหาวิทยำลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่ำง ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 362 คน ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้มาจาก 2 ส่วนคือ มูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วยสุทธิ (Net Asset Value: NAV) ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2556 ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย สำหรับคำนวณหาผลตอบแทนเพื่อเปรียบเท...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ ลักษณะความเป็นผู้นำความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและประสิทธิภาพองค์การ 

  นรภัทร พัชรพรพรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  จุดประสงค์ในการก่อตั้งองค์การธุรกิจคือ ธุรกิจสามารถดำเนินการทางธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพท่ามกลางการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การ จึงต้องบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้นำกับเทคโนโลยีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ ในขณะที่หลายๆ องค์การได้นำ Balanced Scorecard มา ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพขององค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ก็ได้รับ การยอมรับและนำมาใช้ในองค์การเช่นเดียวกัน โดยมุ่งหวังที่จะใช้ทั้งสองปัจจัยนี้ เพิ่มความ ได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างความแตก...
 • Thumbnail

  การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ไทยโดยการใช้วิธีคอนดิชั่นนัลแรนดอมฟิลด์สและระยะเซนทรอยด์แบบลำดับชั้น 

  อุษนีย์ สังฆธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ไทย เพื่อระบุรูปภาพตัวอักษรว่าเป็นตัวอักษรใด โดยการใช้วิธีคอนดิชั่นนัลแรนดอมฟิลด์สและระยะเซนทรอยด์แบบลำดับชั้น โดยขั้นตอนการดำเนินการนั้นจะประกอบไปด้วยการสกัดคุณลักษณะเด่นและการจำแนกตัวอักษร สาหรับการสกัดคุณลักษณะเด่นนั้น โดยการกระจายทิศทางสาหรับรูปภาพของตัวอักษร เพื่อทำการวิเคราะห์สาหรับคุณลักษณะของตัวอักษรสาหรับฟอนต์ที่แตกต่างกัน ถัดจากนั้น จะเป็นขั้นตอนการจำแนกว่าเป็ นตัวอักษรชนิดใด ซึ่งจะใช้ 2 วิธีด้วยกัน สำหรับวิธีการแรก คือ การใช้วิธีคอนดิชั่นนัลแรนดอมฟิ ลด์ส เพื่อทำการเลือกคุณสมบัติ ที่ใช้ในการจำแนกตัวอักษรภายในแต่ละ...
 • Thumbnail

  ขีดความสามารถทางการสื่อสารเชิงองค์การที่มีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

  ณัฐรินท์ เดชะสกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  งานวิจัยเรื่องขีดความสามารถทางการสื่อสารเชิงองค์การที่มีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ เป็นการศึกษาเพื่อค้นหาว่าขีดความสามารถทางการสื่อสารอะไรของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยที่มีผลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในองค์การ งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากตัวอย่าง 147 คน ที่ทำงานอยู่ในบริษัทให้คา ปรึกษาและการจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2554 ผลการศึกษาพบว่า 1) ขีดความสามารถทางการสื่อสารเชิงองค์การมิติความรู้ในการสื่อสารมีอ...
 • Thumbnail

  การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหาขอบเขตเอกสารเพื่อนำไปใช้ในการแปล 

  ต้องชนะ อุปัชฌาย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  งานครั้งนี้เน้นถึงขั้นตอนการแปลความหมายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยใช้วิธีการแปลความหมายตามประเภทเอกสาร ซึ่งจะเริ่มด้วยการจัดเตรียมเอกสารเข้าสู่กระบวนการแล้วจะได้คำสำคัญเพื่อนำเข้าสู่โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อจัดประเภทหมวดหมู่เอกสารก่อนจะเข้าสู่กระบวน-การแปลความหมาย ในงานวิจัยครั้งนี้ใช้เอกสารทั้งสิ้น 50 ฉบับเพื่อใช้ในการเรียนรู้ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งใช้เอกสาร 3 ประเภท คือ ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นเอกสารประเภทการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NPL), ประเภทวิทยาสาสตร์สิ่งแวดล้อม และสังคมวิทยา และใช้วิธีการ 5-Fold Cross Validation ในการทดสอบประสิท...
 • Thumbnail

  วัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมุมมองของบุคลากรทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

  สนารัตน์ กลิ่นชื่น (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  ประเทศไทยมีการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างกว้างขวาง องค์การต่าง ๆ นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินยุทธศาสตร์ แตอ่ ย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยที่พบว่ายังมีโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ที่ล้มเหลวเกิดขึ้นอยู่ ประเด็นที่ถูกนำมาพิจารณามากที่สุดในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวของโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ และเพิ่มความสามารถของการพัฒนาโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ คือ การนำวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์มาใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เนื่องจากวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ส่งผลต่อความสำเร็...
 • Thumbnail

  การสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้เอกสารกระดาษโดยใช้ลายมือชื่อดิจิทัลและรหัสแท่งสองมิติความจุสูงรูปแบบใหม่ 

  ภุชงค์ สัพประทัศเสวี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  แม้ว่าในปัจจุบันเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (electronic document) จะเป็นที่นิยมใช้ในการส่งข้อมูลและมีแนวโน้มที่จะเข้ามาใช้งานทดแทนเอกสารที่อยู่ในรูปของกระดาษ แต่ก็ยังมีงานบางประเภทที่ยังคงจำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษ (paper based document) ยกตัวอย่างเช่น สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาเช่าซื้อ หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เป็นต้น เอกสารที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษดังที่กล่าวมาสามารถปลอมแปลงได้ง่ายโดยมิจฉาชีพ เนื่องด้วยการปลอมแปลงเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษนั้นหากมีเพียงเครื่องพิมพ์เอกสาร หรือเครื่องแสกนเอกสาร และโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ผลสัมฤทธิ์ของการกวดวิชาและการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

  สุวิมล จีระทรงศรี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ประเภทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการจัดการองค์การธุรกิจ 

  วัชรงค์ แป้นปลื้ม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย 

  วิสุทธิ์ เหมหมัน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 

  สุพรรณิการ์ มาศยคง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)
 • Thumbnail

  คุณภาพชีวิตการทำงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

  มาลินี คำเครือ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)
 • View more