Recent Submissions

 • Thumbnail

  การศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความผูกพัน แรงจูงใจ และความพึงพอใจของผู้เรียน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

  ธัญพรรษ แพนสกุล; ปราโมทย์ ลือนาม (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความผูกพัน แรงจูงใจและความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของผู้เรียน โดยทำการศึกษากับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีชั้นปีที่3 สาขา คณิตศาสตร์ที่เรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาคการศึกษาที่ 1/2558 โดยกลุ่มตัวอย่าง ที่มีอยู่จริงตามธรรมชาติแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 39 คน และกลุ่มทดลอง40คน โดยทั้งสองกลุ่มได้ทำ การทดสอบก่อนและหลังการทดลองโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือทดลอง การวัด ประสิทธิภาพสื่อ พบว่า ในส่วนของกระบวนการ มีค่าเท...
 • Thumbnail

  การเปรียบเทียบการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรในการเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย : กรณีมีข้อมูลสูญหาย 

  พิมพ์ชนก เชาวณาพรรณ์; วัชรีภรณ์ ไชยมงคล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการประมาณค่าสูญหาย 3 วิธี คือ วิธีการถดถอย วิธีการถดถอยด้วยระยะห่างต่ำสุด และวิธีเอ็มไอ โดยการจำลองข้อมูลด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามอย่างละหนึ่งตัวแปรที่มีการแจกแจงแบบปกติ มีค่าเฉลี่ย 10 และความแปรปรวน 1 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ คือ 0.10 0.30 0.50 0.70 และ 0.90 กำหนดขนาดตัวอย่างเป็น 30 60 100 และ 300 ท าซ้ำ 1,000 รอบทุกกรณี กำหนดเปอร์เซ็นต์การสูญหายของตัวแปรตามเป็นไปอย่างสุ่มที่ 5 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ในทุกขนาดตัวอย่าง กำหนดสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.95 เกณฑ์ที่ใช้ในการเป...
 • Thumbnail

  การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรในการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่าย : กรณีมีข้อมูลสูญหาย 

  กรกช ศิลปกอบ; วัชรีภรณ์ ไชยมงคล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  งานวิจัยนี้ได้เสนอตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรเมื่อมีข้อมูลสูญหายในการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่าย ซึ่งพัฒนาจากตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรเมื่อมีข้อมูลสูญหายในการเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย ของ Gira (2015) โดยการจําลองประชากร ขนาด 150,000 หน่วย มีตัวแปรที่สนใจ (Y) ตัวแปรช่วย (X) และกําหนดสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง X กับ Y 3 ระดับ คือ 0.50, 0.75 และ 0.90 ซึ่งจะสุ่มตัวอย่างขนาด 30, 90, 300 และ 600 หน่วยตัวอย่าง และสุ่มเลือกให้ตัวแปรที่สนใจมีเปอร์เซ็นต์การสูญหายอย่างสุ่มที่ 5%,10% และ 15% ตามลําดับ เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ คือ ค่าคลาด...
 • Thumbnail

  การพัฒนาตัวแบบความยืดหยุ่นของโซ่อุปทานสินค้าเกษตร กรณีศึกษา มันสำปะหลังในประเทศไทย 

  ปารียา ศิริวัฒนพันธ์; สราวุธ จันทร์สุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในแอปพลิเคชัน Line ของผู้ใช้งานในกรุงเทพมหานคร 

  วงศกร ยุกิจภูติ; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)
 • Thumbnail

  การประเมินความยืดหยุ่นด้านความจุของโครงข่ายการคมนาคมเพื่อรองร้บการขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคตะวันออก 

  รพีพัฒน์ ชัยประสิทธิ์; สราวุธ จันทร์สุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)
 • Thumbnail

  ความผูกพันของนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ที่มีต่อสถาบันการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

  สิริธิดา เสาหงษ์; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)
 • Thumbnail

  การวางแผนจัดตู้คอนเทนเนอร์ลงเรือบรรทุกสินค้า : กรณีศึกษา บริษัทให้บริการขนส่งทางเรือแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

  ปนัดดา สาระพิทักษ์; กาญจ์นภา อมรัชกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)
 • Thumbnail

  ตัวประมาณค่าด้วยวิธีของซิลส์ในการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่มขั้นเดียว 

  ชัชวาลย์ กองน้ำ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  การประมาณค่าข้อมูลสูญหายในการทดลองแฟกทอเรียล 2k กรณีไม่มีซ้ำ 

  กนิฏฐา ลาภาพงศ์; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail

  ตัวแบบการพยากรณ์ราคาการซื้อ-ขายบิทคอยน์ 

  กิ่งกมล นกงาม; พาชิตชนัต ศิริพานิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ของการศึกษาเพื่อหาตัวแบบพยากรณ์ราคาการซื้อ-ขายบิทคอยน์ที่เหมาะสม โดยอาศัยปัจจัยภายนอกที่อยู่ในขอบเขตของด้านการเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์ 5 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สินทรัพย์ปลอดภัย ราคาน้ำมันดิบ ปริมาณการซื้อ-ขายบิทคอยน์ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ และอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลราคาบิทคอยน์ที่ใช้เป็นข้อมูลรายวันย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลต่างช่วงกัน เนื่องจากข้อมูลช่วงแรกที่ใช้ในการวิเคราะห์มีช่วงที่มีความผันผวนเพราะเป็นการเปิดตัวบิทคอยน์ใ...
 • Thumbnail

  การวางแผนทางการเงินของนักเรียนมัธยมปลายในกรุงเทพมหานคร 

  ธนานพ ลิ่มสุวรรณโรจน์; พาชิตชนัต ศิริพานิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการวางแผนทางการเงินของของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีแบ่งชั้นภูมิสองขั้น (Two – stage Stratified Sampling) แบ่งเป็นเพศชาย 144 คน และ เพศหญิง 265 คน สถิติเชิงพรรณาที่นำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent t-test One–way ANOVA และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนส่วนมากยังมี...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการพนัน ความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัย โครงสร้างรางวัลของการชิงโชคและความตั้งใจซื้อ: การศึกษาเชิงทดลอง 

  กัณตรัตน์ ปริเปรมกุล; อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองการทดลองรูปแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโครงสร้างรางวัลของการส่งเสริมการขายแบบชิงโชคที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้า โดยมีพฤติกรรมการพนันและความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัยเป็นตัวแปรร่วม (Covariates) โครงสร้างรางวัลของการชิงโชคในกลุ่มทดลองมี 4 รูปแบบคือ รางวัลใหญ่ที่สุดเพียงหนึ่งรางวัล รางวัลใหญ่ที่สุด 1 รางวัล และรางวัลย่อยหลายรางวัล รางวัลใหญ่หลายรางวัล รางวัลใหญ่หลายรางวัลและรางวัลย่อยหลายรางวัล และมีการส่งเสริมการขายแบบลดราคาเป็นกลุ่มควบคุม สุ่มผู้เข้าร่วมทดลองจำนว...
 • Thumbnail

  การจัดกลุ่มผู้ลงทุนไทยตามพฤติกรรมการลงทุนใน Bitcoin 

  อังศุธร ศรีกาญจนสอน; พาชิตชนัต ศิริพานิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดกลุ่มผู้ลงทุนไทยตามพฤติกรรมการลงทุนใน Bitcoin โดยอาศัยข้อมูลจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผู้ที่ลงทุนใน Bitcoin จำนวน 389 ราย และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การศึกษานี้จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์จัดกลุ่มแบบสองขั้น (Two-step Cluster Analysis) จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ลงทุนไทยที่ลงทุนใน Bitcoin ทั้งชายและหญิง มากกว่าร้อยละ 70 มีวัตถุประสงค์หลักของการลงทุนเพื่อเก็งกำไรและเป็นโอกาสเพิ่มรายได้ มีนักลงทุนไม่ถึงร้อยละ 10 ที่ลงทุนโด...
 • Thumbnail

  การเลือกและความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท 

  อมรภัค ทับทิมทวีโชค; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในจังหวัดชัยนาทที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในด้านต่าง ๆ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท ในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 จาก 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอมโนรมย์ อำเภอวัดสิงห์ อำเภอสรรพยา อำเภอหันคา อำเภอสรรคบุรี อำเภอหนองมะโมงและอำเภอเนินขาม จำนวน 27,593 คน ตัวอย่างที่ใช้ใน...
 • Thumbnail

  ความเป็นเมืองและภูมิภาคนิยมกับพฤติกรรมการเลือกตั้งในประเทศไทย : แบบจำลองเชิงพื้นที่ 

  สุทธาสินี ลำภาษี; อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเมือง ความเป็นภูมิภาคนิยม กับพฤติกรรมการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 โดยใช้ตัวแบบวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่ (Spatial Error Regression Model) ดัชนีความเป็นเมืองพัฒนาจากการวิเคราะห์มุขสำคัญ (Principal Component Analysis) ซึ่งประกอบด้วยสองมุขสำคัญคือ ดัชนีเศรษฐกิจและสังคมของเมือง (USEI) และดัชนีความหนาแน่นของเมือง (UDI) การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยความหลากหลายของผลการเลือกตั้งจะศึกษาด้วยวิธี Normalized Entr...
 • Thumbnail

  ความเสี่ยงในการเกิดภาวะล้มละลายจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุไทย 

  สมพร เพชตะกร; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณความเสี่ยงในการเกิดภาวะล้มละลายจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ โดยพิจาราณาในประเด็นของความชุกและความรุนแรงของการเกิดภาวะดังกล่าว นอกจากนี้ยังศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านสิทธิการรักษาพยาบาลและปัจจัยด้านสุขภาพที่มีต่อความเสี่ยงในการเกิดภาวะล้มละลายจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิของแผนงานวิจัยเรื่อง ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุไทย (Well-being of the Elderly in Thailand-HART) รอบที่ 2 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2560 (WAVE 2)  ตัวอย่างของการศึกษานี้คือผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60...
 • Thumbnail

  กลยุทธ์การซื้อขายโดยการใช้คุณลักษณะของกราฟแท่งเทียน 

  สิริพร ธรรมเกษร; โอม ศรนิล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  รูปแบบแผนภูมิแท่งเทียนใช้กันอย่างแพร่หลายในการช่วยตัดสินใจซื้อขายหุ้น รูปแบบของกราฟแท่งเทียนสามารถบ่งบบอกถึงราคาในอนาคตได้ งานวิจัยนี้เสนอเทคนิคในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นโดยใช้คุณลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการจำแนกรูปแบบของกราฟแท่งเทียน คุณลักษณะนี้ถูกรวมเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายแบบต้นไม้โดยใช้อัลกอริทึม Chi-square Automatic Interaction Detector เทคนิคนี้ได้รับการประเมินโดยใช้ข้อมูลหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ที่สร้างขึ้นมีผลกำไรมากกว่าเทคนิคการซื้อขายทั่วไปอื่น ๆ เช่นความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ...
 • View more