คณะการจัดการการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานสำหรับการเปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขานโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือเชิงเครือข่ายและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับนานาชาติ ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายนักวิจัยด้านท่องเที่ยวของไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นหน่วยงานดำเนินการวิจัย จัดฝึกอบรม จัดทำวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ สร้างธนาคารข้อมูลด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งบริหารงานวิจัย และพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น

Collections in this community

Recent Submissions

 • Thumbnail

  A model of logistics management for health tourism in Thai traditional medicine promoting hospitals in Thailand 

  Yongyut Kaewudom; Therdchai Choibamroong (National Institute of Development Administration, 2018)

  This research aims 1) to analyze the implementation of a health tourism promoting policy in Thai traditional medicine promoting hospitals, 2) to evaluate the efficiency and effectiveness of a health tourism logistic management process in Thai traditional medicine promoting hospitals, and 3) to create a model of the health tourism logistic management in Thai traditional medicine promoting hospitals with a combination of quantitative and qualitative research methods.
 • Thumbnail

  A causal model of factors affecting healthy organizations and job performance of employees in Thai independence hotels 

  Nipaporn Sangsawang; Sangkae Punyasiri (National Institute of Development Administration, 2018)

  The purpose of this research was to develop and validate a relationship between the causal factors affecting the healthy organization and performance of employees in Thai hotels. This research employed a mixed method approaches. For quantitative research, the sample consisted of 690 employees in the independent Thai hotels. The area of research are 4 star hotels which are the members of Thai Hotels Association (THA) in the Andaman Sea. The sampling techniques were randomly selected by multi-stage random sampling. Causal modeling involved ...
 • Thumbnail

  Human resource management practices for employee engagement to enhance organizational citizenship behavior in five-star hotels in Thailand 

  Pornpimol Chaisanit; Sangkae Punyasiri (National Institute of Development Administration, 2018)

  This study investigates the relationship between employee perceptions of human resource management practices (HRM practices) and organizational citizenship behavior (OCB), and also examines the mediating role of employee engagement between the relationship of employee perceptions of HRM practices and OCB in the context of five-star hotels in Thailand. The thesis especially focuses on eight HRM practices; namely, recruitment and selection, training support, performance appraisal, compensation and benefits, career opportunities, internal c...
 • Thumbnail

  A development model of cultural tourism interpretation of Khao Phra Wihan national park 

  Prasert Yothicar; Sangkae Punyasiri (National Institute of Development Administration, 2018)

  The objectives of this study were to: 1) investigate the current context of cultural tourism interpretation of Khao Phra Wihan national park, and the best practical interpretation of cultural tourism interpretive management, 2) investigate the perception-behavior of the tourists about the context of cultural tourism interpretation of Khao Phra Wihan national park and the learning needs of the tourists about cultural tourism interpretive programs of Khao Phra Wihan national park, and 3) determine the form of a development model of cultural...
 • Thumbnail

  Developing training program assessment instrument for employee in the hotel industry 

  Tanida Lakornsri; Suwaree Namwong (National Institute of Development Administration, 2017)

  Training is a foundation for improving staff competency, staff satisfaction, and staff commitment. Thus, this research aimed to develop an instrument to assess the training program to be a training program effectiveness. This study also attempted to fulfill the research gap examining the relationship among staff reaction towards training program, training satisfaction, and staff commitment. To achieve the research aim, four research questions have stated: 1) How does an organization develop a training program? 2) How to measure operationa...
 • Thumbnail

  The cross-cultural learning process of Thai spa uniqueness and identity for Russian customers in Moscow city, Russian federation 

  Pratoom Wongsawasdi; Therdchai Choibamroong (National Institute of Development Administration, 2017)

  This dissertation 1) studied the uniqueness of Thai spa services in the view of Russian customers and the identity concepts of Thai spa entrepreneurs in Moscow City; 2) explored the methods of creating cross-cultural learning process about the uniqueness of Thai spa services for Russian customers; 3) identified the desires for a cross-cultural learning process about the uniqueness of Thai spa services for Russian customers; and 4) created a cross-cultural learning process of Thai spa uniqueness and identity for Russian customers.
 • Thumbnail

  Sustainable tourist destination brand image assessment case study of Mae Kam Pong community 

  Nattawut Wita; Suwaree Namwong (National Institute of Development Administration, 2017)

  This study examines the relationship between attributes-holistic uniqueness: slow tourism, psychology: emotion and sustainable image in the context of community-based tourism. An image of tourism brand at present plays important roles in the construction of tourist attraction. An image of tourism brand is a marketing strategy which can make tourist attractions be successful. In the past, a study on an image of tourism brand put the importance on brand image as most viewed by tourists. The image measuring of community-based tourism at the ...
 • Thumbnail

  Risk perception prevention for international retirement migration 

  Munita Chootiraka; Suwaree Namwong (National Institute of Development Administration, 2017)

  This study attempts to fulfill the research gap concerning perceived risks of international retirement migration toward a tourism destination. The consequences of risk perception have influenced tourist behavior intention (Simpson, Cruz-Milan, & Gressel, 2014). Perceived risks reduction strategy helps to promote a destination image and trust (Cases, 2002; Kim, Qu, & Kim, 2009). Therefore, the research aim for this study is to seek for the answer to how to prevent risk perception for international retirement migration. To achieve the resea...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย 

  พีรันธร พัวเจริญ; วรรักษ์ สุเฌอ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองใน ภูมิภาคของไทย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน รองในภูมิภาคของไทย 2) เพื่อสำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในท่าอากาศยาน รองในภูมิภาคของไทย 3) เพื่อประเมินประสิทธิผลการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน รองในภูมิภาคของไทยและ 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของ ท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่าอากาศยาน พิษณุโลก ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ท่าอากาศยาน...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ชุมชนบ้านท่าดินแดง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

  อรุณี กะเส็มมิ; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านท่าดินแดง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 2) ประเมินระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่าดินแดง อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่าดินแดง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกของชุมชนบ้านท่าดินแดง จำนวน 300 คน และตัวแทนผู้มีบทบาทการพัฒนาชุมชนบ้านท่าดินแดง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 3 คน สถิต...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมระดับ 3 ดาว จังหวัดพังงา 

  ภุชงค์กร จินดาพล; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  ผลการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมระดับ 3 ดาว จังหวัดพังงา 2) ศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมระดับ 3 ดาว จังหวัดพังงา 3) เสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมระดับ 3 ดาว จังหวัดพังงา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเท่านั้น และมีระยะเวลาในการเข้าพักจำนวน 2 คืนขึ้นไป วิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาหาค่าค...
 • Thumbnail

  การพัฒนาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 

  สิรินภา จงเกษกรณ์; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ได้แก่ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและแรงผลักดันเข้าร่วมที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน กลุ่ม Gen Y ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกลุ่ม Gen Y ในการจัดการการท่องเที่ยว ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 3. เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของคนในชุมชนกลุ่ม Gen Y ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกลุ่ม Gen Y ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คนในช...
 • Thumbnail

  การพัฒนาการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในและนอกเขตการบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 

  นวพร อารีมิตร; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้โดยสารด้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายในและนอกเขตการบินของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 2) เพื่อประเมินศักยภาพของการจัดการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายในและนอกเขตการบินของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายในและนอกเขตการบินของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา 2 ด้าน ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้โดยสารสัญชาติไทยที่เดินทางโดยสายการบินต้นทุนต่ำ ณ ท่าอากาศยานนนาชาติอู่ตะเภา ...
 • Thumbnail

  Guidelines for responsible tourism development based on creating shared value towards society in active beach tourism cluster, Thailand 

  Pattaraporn Jiramahapoka; Patthareeya Lakpetch (National Institute of Development Administration, 2021)

  The objectives of this research are to 1) To explore the hotel industry perspectives on responsible tourism, 2) To study the causal factors of the hotel industry in adapting the responsible tourism concept to the idea of creating value for society, and 3) To propose the guidelines for responsible tourism development based on creating shared value towards society in Active Beach Tourism Cluster, Thailand The research design was a mixed methodology combining the quantitative and qualitative research. For the quantitative method, the data was c...
 • Thumbnail

  Model of technology-based airport customer journey management of Suvarnabhumi Airport, Thailand 

  Chayapoj Lee-Anant; Paithoon Monpanthong (National Institute of Development Administration, 2021)

  In airports, the technology creates a transformation from a regular travel to be an extraordinary with the trendily digital assistances since the pre-arrival until post-departure at the final destination. Creating smooth passengers’ journey seems to be more vital nowadays among the intensive global airport competitions. Especially when the travel pattern has been forever shifted by the Coronavirus 2019, purely service quality provided by airport and airline staffs is no longer enough. More facilitating airport technologies, therefore, turn to b...
 • Thumbnail

  Policy implication of tourism management for Japanese senior tourists : a case study of Chiang Rai Province, Thailand 

  Rungruedee Boonmee; Paitoon Monpanthong (National Institute of Development Administration, 2021)

  Japanese senior tourist group is prioritized by Thailand’s tourism industry due to the increasing number, the quality, and the high purchasing power. However, most Japanese senior tourists have traveled to Thailand’s main tourist destinations, not secondary destinations. Chiang Rai, the northernmost province of Thailand, is one of the secondary destinations and is not yet widely known by Japanese senior tourists. However, Chiang Rai is selected to be one of the fourteen provinces of Thailand suitable for senior tourists due largely to its very ...
 • Thumbnail

  Destination strategic positioning and marketing strategy for foreign high-quality tourist 

  Hathaichanok Chimbanrai; Rugphong Vongsaroj (National Institute of Development Administration, 2021)

  The purposes of this study are 1) to define the definition and characterization of high-quality tourists for Thailand, 2) to analyze the demographic factors, tourist’s travel motivation and tourist behaviors influencing high-quality tourists and analyze the preferences and decisions of high-quality tourists, 3) to analyze the value positioning of tourism products in high-quality tourist attractions and; 4) to analyze marketing strategies for high-quality tourists. Use mixed methods research between qualitative research, In-depth interview is a ...
 • Thumbnail

  A critical analysis on stakeholder perspective-based of Thai tourist behavior towards unique product and service attributes of Songkhla Lake Basin in Muang District, Songkhla Province 

  Chayada Kanabkaew; Paithoon Monpanthong (National Institute of Development Administration, 2021)

  The growth in the global tourism sector has caused an aggressive competition between tourist destinations to attract potential visitors. Among the same resources, the different choice of destination is determined. This study aims to analyze on stakeholder perspective-based of Thai tourist behavior towards unique product and service attributes of Songkhla Lake Basin (SLB) in Muang District, Songkhla Province. The competitive power of a destination can be increased in a sustainable way when involving community stakeholders. Thus, the study was co...
 • Thumbnail

  The causal model of the influence of nightlife's risk perception and destination image toward female tourists' behavioral intention under mediating effects of satisfaction 

  Supaporn Wichaidit; Sangkae Punyasiri (National Institute of Development Administration, 2019)

  The female travel market is regarded as having a high potential in terms of travel growth rate and high expenditure. In Thailand found that female tourist spending on various areas, such as Thai food testing, spa, and nightlife, etc. The female travel market is regarded as having a high potential in terms of travel growth rate and high expenditure. Thailand found female tourists spending on various areas, such as Thai food testing, spa, and nightlife, etc. In addition, They aware of safety and security as a priority of travel decisions. Nigh...
 • Thumbnail

  แนวทางการสนับสนุนการกลับมาเที่ยวซ้ำในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ 

  สุรเชษฏ์ อ่ำสั้น; สุดสันต์ สุทธิพิศาล (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้1) เพื่อสำรวจสภาพปัจจุบัน ของแหล่งท่องเที่ยวโดย ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวในแหล่ง ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยว กลับมาเที่ยวซ้ำ ในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่โดยศึกษาระดับความพึงพอใจของ นักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยครอบคลุมความพึงพอใจ 5 ด้าน ไดแ้ก่1) ความพึง พอใจด้านสิ่งดึงดูดใจเพื่อการท่องเที่ยว 2)ความพึงพอใจด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 3)ความพึง พอใจด้านกิจกรรมการท่...
 • View more