คณะการจัดการการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานสำหรับการเปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขานโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือเชิงเครือข่ายและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับนานาชาติ ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายนักวิจัยด้ายท่องเที่ยวของไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นหน่วยงานดำเนินการวิจัย จัดฝึกอบรม จัดทำวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ สร้างธนาคารข้อมูลด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งบริหารงานวิจัย และพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น

Collections in this community

Recent Submissions

 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียว 

  สวรินทร์ นิลอุทัย; แสงแข บุญศิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียว ผ่านเนื้อหาครอบคลุมปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแรมสีเขียว และการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยมีสมมติฐานว่าเนื้อหาดังกล่าวส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นแขกผู้เข้าพักในโรงแรมสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับการศึกษาเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใ...
 • Thumbnail

  ภาพลักษณ์ความปลอดภัย การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย และพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระในกรุงเทพมหานคร 

  บุนรดา ปัญญารักษ์; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  ท่องเที่ยวแบบอิสระที่มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในมาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภักดีในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครมากที่สุด
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริการของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินสายการบินต้นทุนต่ำ กรณีศึกษา ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต   

  กิตติพิชญ์ หนูทอง; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นของผู้โดยสารที่มีผลต่อคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินสายการบินต้นทุนต่ำ 2) เพื่อประเมินสมรรถนะขีดความสามารถการบริการของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินสายการบินต้นทุนต่ำ 3) แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินของสายการบินต้นทุนต่ำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการจากพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินสายการบินต้นทุนต่ำ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จำนวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นวิจัยเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  วีระศักดิ์ ยั่งยืน; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการจัดการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้การดำเนินการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถามที่ได้จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารวิจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยว...
 • Thumbnail

  แนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ 

  กฤติเดช อนันต์; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

            การศึกษาเรื่องแนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1)  เพื่อศึกษาปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) สำหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 3) เพื่อนำเสนอแนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value)           การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยเ...
 • Thumbnail

  Strategies for enhancing true loyalty of airline passengers and employees through customer-oriented service employees: a study of the low-cost airline business in Thailand 

  Ekkarat Suwannakul; Rugphong Vongsaruj (National Institute of Development Administration, 2018)

  Despite the continuous growth in the demand for low-cost airlines (LCAs) in Thailand, airline profits are less impressive than they may seem due to several challenges especially intense competition and price wars, the two key factors likely to have an impact on LCAs’ earnings and competitiveness. Although proactive strategies have been devised to address the issue, they are unable to create sustainability and maintain customer retention. This study employed the concept of customer orientation of service employee (COSE) that could increase the s...
 • Thumbnail

  The model application of human resource development to create intention toward employee's behavior modification of green hotel 

  Pornpimon Sritharet; Sangkae Punyasiri (National Institute of Development Administration, 2018)

  This thesis is aimed to examine general context in human resource development in a green hotel by focusing on evaluate the environmental behavioral of hotel employees in a green hotel and investigate the casual factors which affects the behavioral of hotel employees in a green hotel. There were three research questions: (1) What is the general context of human resource development in a green hotel? (2) What extent environmental behavior of a hotel employee in a green hotel? and (3) What are the causal factors that affect to behavior of hotel em...
 • Thumbnail

  A causal relation model of market orientation and extended market orientation affecting strategic management through health establishments performance in Bangkok 

  Wirut Nakkhasin; Sangkae Punyasiri (National Institute of Development Administration, 2018)

  The research was done in Bangkok Thailand due to high competition and the presence of a majority of Thailand’s health establishments, which aims to 1) review market orientation, extended market orientation and strategic management affecting health establishment performance in Bangkok 2) to study the relationship between market orientation, extended market orientation and strategic management affecting health establishment performance in Bangkok 3) to investigate of concept for causal relation model of market orientation and extended market orie...
 • Thumbnail

  A structural equation model of business ethics organization culture employee engagement and job performance of flight attendant 

  Jitti Jitklongsub; Chokechai Suveatwatanakul (National Institute of Development Administration, 2019)

  The objectives of this research were to study and verify structural equation model of business ethics, organization culture, employee engagement and job performance of flight attendants. The sample group comprised of premium airlines’ flight attendants. The multiple variables were 10-20 times of observed variables. Since 16 observed variables were set in this research, the sample group size was determined as 20 times of variables. Thus, the appropriate sample group size was at least 320 cases. To ensure that congruence test of empirical data hy...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  

  นภารัตน์ อยู่ประเสริฐ; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาแนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 3) เพื่อประเมินศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และ 4) เพื่อประเมินความรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พน...
 • Thumbnail

  ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

  สรัญพร สุรวิชัย; สุวารี นามวงค์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องผู้นำกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ 4) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ซึ่งมีการ...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย 

  พรพิสุทธิ์ ภมรศิริตระกูล; วรรักษ์ สุเฌอ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทยเป็นการวิจัยที่ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Methods) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะมัคคุเทศก์ในปัจจุบัน 2) เพื่อประเมินสมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย โดยวิธีการในการเก็บข้อมูลเริ่มตั้งแต่การสัมภาษณ์มัคคุเทศก์ทั่วไป จ...
 • Thumbnail

  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอัตลักษณ์ทางกลุ่มชาติพันธุ์ม้งผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษาหมู่บ้านม้งกิ่วกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

  หัสนัย ผัดวงศ์; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 4 วัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อสำรวจอัตลักษณ์ทางกลุ่มชาติพันธุ์ม้งของหมู่บ้านชาวม้งกิ่วกาญจน์ (2) เพื่อศึกษาศักยภาพของอัตลักษณ์ทางกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่สามารถนำเอาไปสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ (3) เพื่อศึกษาศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวของหมู่บ้านชาวม้งกิ่วกาญจน์ และ (4) เพื่อสร้างรูปแบบการท่องเที่ยว โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอัตลักษณ์ทางกลุ่มชาติพันธุ์ม้งผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างของการศึกษานี้ ประกอ...
 • Thumbnail

  กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานในธุรกิจการจัดประชุม: กรณีศึกษา บริษัทจัดประชุมมืออาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ศุภกานต์ พวงช่อ; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาวิจัย “กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานในธุรกิจการจัดประชุม: กรณีศึกษา บริษัทจัดประชุมมืออาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทและสถานการณ์ของงานและสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานของผู้ประสานงานการจัดประชุม 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบปัจจัยในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กรในการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม 3) เพื่อศึกษากระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุมในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะ พฤติกรรมในระ...
 • Thumbnail

  An approach of promoting medical services to foreigner in Bangkok 

  Varot Panitchavit Pinpat; Rugphong Vongsaroj (National Institute of Development Administration, 2017)

  The aim of this study is to develop the model for promoting medical services to foreigner in Bangkok, with emphasis on the roles played by service providers, suppliers and supporting industry. In pursuit of this objective, the study explores 3 key constitutional components as, 1) the motivation, perception and decision making of foreign medical service customer for analyzing the customers’ need, segmentation, product attribute and destination image 2) resource competencies, strategic direction, competition and co-operation intensity of medical ...
 • Thumbnail

  ความตระหนัก การมีส่วนร่วม และขีดความสามารถที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  สุวิมล จันโททัย; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานงิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความยั่งยืนของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของภูทับเบิกในทัศนะชุมชน เพื่อศึกษาระกับความตระหนักต่อผลกระทบจากการท่องเที่ยว ระกับการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถในการจัดการการพัฒนาของชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับ ...
 • Thumbnail

  A value-added model in food tourism services: a case study of street food in Bangkok, Thailand 

  Cheewanan Wuttipan; Kanokkarn Kaewnuch (National Institute of Development Administration, 2018)

  A Street food in Thailand offers food and beverage for local people in everyday life reflecting their own way of life and local culture and becoming a great tourist attraction. Bangkok is a case of this study where is one of the best cities in the world for the street food. Previous studies have shown that adding value to products and services can lead to a creation of memorable experience for customers. Indeed, the adding value is able to maintain customers and succeed a long-run for businesses. The purpose of this study was to create a value-...
 • Thumbnail

  Guideline of the hot spring management to promote the quality of health tourism in Thailand 

  Varinnar Siripooththilak; Kanokkarn Kaewnuch (National Institute of Development Administration, 2018)

  This research used mixed methods to investigate: 1) To study the tourist’s behavior in the Hot Spring area; 2) To study the expectations of Thai tourists towards the Hot Spring Management; 3) To study the perceptions of Thai tourists towards the Hot Spring Management; 4) To create guidelines of Hot Spring Management to promote the quality of Health Tourism in Thailand. The researcher employed purposive sampling. For the quantitative research, the sample group includes 400 Thai tourists who visited 4 sources of Hot Springs, including Phra Ruang ...
 • Thumbnail

  Perceived value development for cultural tourism destination: a case study of Phuthai village, Baan Khok Kong Kalasin province 

  Suchawadee Limisariyapong; Suwaree Namwong (National Institute of Development Administration, 2018)

            The main aim of this study is to investigate a tourist value perception toward cultural tourism destination: A case study of Phuthai Village, Baan Khok Kong Kalasin province. A quantitative method was employed with a self-administered survey and using purposive sampling technique for data collecting process. A total of two hundred and twelve responses were collected and a multiple regression technique was used to analyze data. The findings revealed that five value components, including functional, social, emotional, epistemic and cond...
 • Thumbnail

  The development of 21st century learning skills to enhance the performance effectiveness of convention hotel staff in Thailand 

  Busarin Wongwiwattana; Chokechai Suveatwatanakul (National Institute of Development Administration, 2017)

  This paper was aimed to present the guideline development of 21st Century Learning Skills for the convention hotel staff’s performance and effectiveness in Thailand.  The results of the study could help to improve the performance of convention hotel staff, especially at convention hotels in Thailand.  Convention hotels are used for meetings and business conventions which generate a lot of benefits to the country such as revenue, employment, cross cultural management and technological development respectively. Thus, it is necessary to understand...
 • View more