คณะการจัดการการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานสำหรับการเปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขานโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือเชิงเครือข่ายและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับนานาชาติ ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายนักวิจัยด้านท่องเที่ยวของไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นหน่วยงานดำเนินการวิจัย จัดฝึกอบรม จัดทำวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ สร้างธนาคารข้อมูลด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งบริหารงานวิจัย และพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น

Collections in this community

Recent Submissions

 • Thumbnail

  การพัฒนาองค์กรพันธมิตรของธุรกิจสปาในจังหวัดภูเก็ต 

  สิทธิพร แจ่มเที่ยงตรง; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงบริบทการพัฒนาองค์กรพันธมิตรของ ธุรกิจสปาในจังหวัดภูเก็ต และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาองค์กรพันธมิตรของ ธุรกิจสปาในจังหวัดภูเก็ต โดยประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ คือ ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารของสถาน ประกอบการด้านสปาในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก กระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2556 จำนวนทั้งสิ้น 81 แห่ง ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ผลจากการวิเคราะห์ข...
 • Thumbnail

  Guidelines for developing employee engagement to enhance innovative organization in Thai hotel business 

  Watcharapong Khunpluem; Chokechai Suveatwatanakul (National Institute of Development Administration, 2017)

  This study was to create a pattern of website development that affects the trust in the decision for medical tourists in Thailand because nowadays the competition of medical tourism is increasingly higher in several countries, such as Singapore, Malaysia and India, where tourism is mainly promoted by website that is used as a source of information for the decision of visiting to medical tourism. Particularly, the interface factors on a website are important and affect the decision. Although currently there are many studies on developing a websi...
 • Thumbnail

  A model of website development in creating trustworthiness for medical tourism decision making in Thailand 

  Paramet Damchoo; Suwaree Namwong (National Institute of Development Administration, 2017)

  This study was to create a pattern of website development that affects the trust in the decision for medical tourists in Thailand because nowadays the competition of medical tourism is increasingly higher in several countries, such as Singapore, Malaysia and India, where tourism is mainly promoted by website that is used as a source of information for the decision of visiting to medical tourism. Particularly, the interface factors on a website are important and affect the decision. Although currently there are many studies on developing a websi...
 • Thumbnail

  The 1st Thailand futurist conference 2021: transforming through crises 

  รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์; สุจารี วัฒนะรัตน์; จุฑามาศ เฮ่งพก; กิ่งกาญจน์ สินทรัพย์; อมราวดี ศรีตะบุตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2022-11)

  งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษา Thailand Futurist Conference 2021: Transforming through Crises จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นำเสนอกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) แนวโน้มสำคัญของอนาคต อนาคตศึกษา และการปรับตัวขององค์กรและประเทศจากผู้มีประสบการณ์การคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ภายใต้หัวข้อ "Transforming Through Crises" 2) ทำความเข้าใจกับอนาคตของประเทศไทย...ในหัวใจของคนรุ่นใหม่ เพื่อค้นหาโอกาส โจทย์ของการวิจัยและพัฒนา และแนวทางการปรับตัวของประเทศเพื่อส่งมอบอนาคตที่ดีต่อใจคนรุ่นใหม่ จากวิทยากรค...
 • Thumbnail

  การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มีต่อเด็กด้อยโอกาส 

  ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร; โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตัถุประสงค์1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มีต่อเด็กด้อยโอกาส 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มีต่อเด็กด้อยโอกาสมีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญประกอบด้วยบุคลากรจากองค์กรด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านสิทธิมนุษยชน โรงเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาในจังหวัดกรุงเทพฯ และสถานสงเคราะห์เด็กในจังหวัดกรุงเทพฯ ร่วมกับการจัดสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากองค์กร...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

  วัชระ เชียงกูล; โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว ระดับความสําคัญและ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (ความพึงพอใจในการใช้บริการ) ของปัจจัยที่ควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Importance-Performance Analysis (IPA) เพื่อให้ทราบแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ให้เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาซึ่งการศึกษาครั้งนี้อาศัยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์จำนว...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของนักท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร 

  กุสุมา เหาะเหิน; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ออนไลน์โดยเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้และความคาดหวังต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจำหน่าย 2) เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการโดย เปรียบเทียบระหว่างการรับรู้และความคาดหวังต่อกระบวนการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตัวแทนจำหน่าย 3) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบิน ออนไลน์ 4) เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ที่มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมและเพื่อวิเคราะห์คว...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวตลาดเก่า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  วัฒนารมย์ สมเพชร; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตของ นักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต ของนักท่องเที่ยว และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบุคลิกภาพเชิงถวิลหาอดีต ปัจจัย แรงจูงใจและการรับรู้ต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต กับ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มาท่องเที่ยวยังตลาดเก่า 3แห่ง ได้แก่ ตลาด คลองสวน 100 ปีตลาดใหม่ร้อยปีตลาดโบราณนครเนื่องเขต ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 400คน รายวิเคราะห์ข้อมูล...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนภายหลังวิกฤตการเมืองไทยในกรุงเทพมหานคร 

  ปนัดดา ศรีบุศย์ดี; เจริญชัย เอกมาไพศาล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษาและหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง ประชากรศาสตร์พฤติกรรมการท่องเที่ยวและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการเดินทาง ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ภายหลังวิกฤตการเมืองไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยวใน กรุงเทพมหานคร ภายหลังวิกฤตการเมืองไทย และ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านทัศนคติต่อ ความต้องการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยมีประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวชาวจีน (Mainland) ที่เดินทางเข...
 • Thumbnail

  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโยคะอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  ภัทรวดี รังสิมานพ; สุวารี นามวงค์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นในการศึกษาเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวโยคะอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 5 ประการคือ 1) เพื่อทราบถึงคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโยคะ 2) เพื่อทราบถึงองค์ประกอบของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโยคะ ด้านทรัพยากรหลักที่มีต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 3) เพื่อทราบถึงองค์ประกอบของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโยคะ ด้านองค์ประกอบสนับสนุนที่มีต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 4) เพื่อทราบถึงความพึงพอใจโดยรวมต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเ...
 • Thumbnail

  A model of logistics management for health tourism in Thai traditional medicine promoting hospitals in Thailand 

  Yongyut Kaewudom; Therdchai Choibamroong (National Institute of Development Administration, 2018)

  This research aims 1) to analyze the implementation of a health tourism promoting policy in Thai traditional medicine promoting hospitals, 2) to evaluate the efficiency and effectiveness of a health tourism logistic management process in Thai traditional medicine promoting hospitals, and 3) to create a model of the health tourism logistic management in Thai traditional medicine promoting hospitals with a combination of quantitative and qualitative research methods.
 • Thumbnail

  A causal model of factors affecting healthy organizations and job performance of employees in Thai independence hotels 

  Nipaporn Sangsawang; Sangkae Punyasiri (National Institute of Development Administration, 2018)

  The purpose of this research was to develop and validate a relationship between the causal factors affecting the healthy organization and performance of employees in Thai hotels. This research employed a mixed method approaches. For quantitative research, the sample consisted of 690 employees in the independent Thai hotels. The area of research are 4 star hotels which are the members of Thai Hotels Association (THA) in the Andaman Sea. The sampling techniques were randomly selected by multi-stage random sampling. Causal modeling involved ...
 • Thumbnail

  Human resource management practices for employee engagement to enhance organizational citizenship behavior in five-star hotels in Thailand 

  Pornpimol Chaisanit; Sangkae Punyasiri (National Institute of Development Administration, 2018)

  This study investigates the relationship between employee perceptions of human resource management practices (HRM practices) and organizational citizenship behavior (OCB), and also examines the mediating role of employee engagement between the relationship of employee perceptions of HRM practices and OCB in the context of five-star hotels in Thailand. The thesis especially focuses on eight HRM practices; namely, recruitment and selection, training support, performance appraisal, compensation and benefits, career opportunities, internal c...
 • Thumbnail

  A development model of cultural tourism interpretation of Khao Phra Wihan national park 

  Prasert Yothicar; Sangkae Punyasiri (National Institute of Development Administration, 2018)

  The objectives of this study were to: 1) investigate the current context of cultural tourism interpretation of Khao Phra Wihan national park, and the best practical interpretation of cultural tourism interpretive management, 2) investigate the perception-behavior of the tourists about the context of cultural tourism interpretation of Khao Phra Wihan national park and the learning needs of the tourists about cultural tourism interpretive programs of Khao Phra Wihan national park, and 3) determine the form of a development model of cultural...
 • Thumbnail

  Developing training program assessment instrument for employee in the hotel industry 

  Tanida Lakornsri; Suwaree Namwong (National Institute of Development Administration, 2017)

  Training is a foundation for improving staff competency, staff satisfaction, and staff commitment. Thus, this research aimed to develop an instrument to assess the training program to be a training program effectiveness. This study also attempted to fulfill the research gap examining the relationship among staff reaction towards training program, training satisfaction, and staff commitment. To achieve the research aim, four research questions have stated: 1) How does an organization develop a training program? 2) How to measure operationa...
 • Thumbnail

  The cross-cultural learning process of Thai spa uniqueness and identity for Russian customers in Moscow city, Russian federation 

  Pratoom Wongsawasdi; Therdchai Choibamroong (National Institute of Development Administration, 2017)

  This dissertation 1) studied the uniqueness of Thai spa services in the view of Russian customers and the identity concepts of Thai spa entrepreneurs in Moscow City; 2) explored the methods of creating cross-cultural learning process about the uniqueness of Thai spa services for Russian customers; 3) identified the desires for a cross-cultural learning process about the uniqueness of Thai spa services for Russian customers; and 4) created a cross-cultural learning process of Thai spa uniqueness and identity for Russian customers.
 • Thumbnail

  Sustainable tourist destination brand image assessment case study of Mae Kam Pong community 

  Nattawut Wita; Suwaree Namwong (National Institute of Development Administration, 2017)

  This study examines the relationship between attributes-holistic uniqueness: slow tourism, psychology: emotion and sustainable image in the context of community-based tourism. An image of tourism brand at present plays important roles in the construction of tourist attraction. An image of tourism brand is a marketing strategy which can make tourist attractions be successful. In the past, a study on an image of tourism brand put the importance on brand image as most viewed by tourists. The image measuring of community-based tourism at the ...
 • Thumbnail

  Risk perception prevention for international retirement migration 

  Munita Chootiraka; Suwaree Namwong (National Institute of Development Administration, 2017)

  This study attempts to fulfill the research gap concerning perceived risks of international retirement migration toward a tourism destination. The consequences of risk perception have influenced tourist behavior intention (Simpson, Cruz-Milan, & Gressel, 2014). Perceived risks reduction strategy helps to promote a destination image and trust (Cases, 2002; Kim, Qu, & Kim, 2009). Therefore, the research aim for this study is to seek for the answer to how to prevent risk perception for international retirement migration. To achieve the resea...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย 

  พีรันธร พัวเจริญ; วรรักษ์ สุเฌอ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองใน ภูมิภาคของไทย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน รองในภูมิภาคของไทย 2) เพื่อสำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในท่าอากาศยาน รองในภูมิภาคของไทย 3) เพื่อประเมินประสิทธิผลการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน รองในภูมิภาคของไทยและ 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของ ท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่าอากาศยาน พิษณุโลก ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ท่าอากาศยาน...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ชุมชนบ้านท่าดินแดง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

  อรุณี กะเส็มมิ; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านท่าดินแดง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 2) ประเมินระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่าดินแดง อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่าดินแดง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกของชุมชนบ้านท่าดินแดง จำนวน 300 คน และตัวแทนผู้มีบทบาทการพัฒนาชุมชนบ้านท่าดินแดง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 3 คน สถิต...
 • View more