คณะการจัดการการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานสำหรับการเปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขานโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือเชิงเครือข่ายและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับนานาชาติ ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายนักวิจัยด้ายท่องเที่ยวของไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นหน่วยงานดำเนินการวิจัย จัดฝึกอบรม จัดทำวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ สร้างธนาคารข้อมูลด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งบริหารงานวิจัย และพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น

Collections in this community

Recent Submissions

 • Thumbnail

  ความตระหนัก การมีส่วนร่วม และขีดความสามารถที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  สุวิมล จันโททัย; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานงิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความยั่งยืนของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของภูทับเบิกในทัศนะชุมชน เพื่อศึกษาระกับความตระหนักต่อผลกระทบจากการท่องเที่ยว ระกับการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถในการจัดการการพัฒนาของชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับ ...
 • Thumbnail

  The development of 21st century learning skills to enhance the performance effectiveness of convention hotel staff in Thailand 

  Busarin Wongwiwattana; Chokechai Suveatwatanakul (National Institute of Development Administration, 2017)

  This paper was aimed to present the guideline development of 21st Century Learning Skills for the convention hotel staff’s performance and effectiveness in Thailand.  The results of the study could help to improve the performance of convention hotel staff, especially at convention hotels in Thailand.  Convention hotels are used for meetings and business conventions which generate a lot of benefits to the country such as revenue, employment, cross cultural management and technological development respectively. Thus, it is necessary to understand...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเรือสำราญ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

  ภาณุมาศ เกตุแก้ว; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรือสำราญที่เดินทางท่องเที่ยวในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อประเมินศักยภาพของการจัดการการท่องเที่ยวเรือสำราญของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเรือสำราญของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางโดยเรือสำราญมายังอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน ผู้วิจัยวิเครา...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร  กรณีศึกษา : พนักงานส่วนงานภาคพื้นดิน  สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 

  รัศมี อิสลาม; สุวารี นามวงค์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาเรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจใน  การปฏิบัติงาน และส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร  กรณีศึกษา : พนักงานส่วนงานภาคพื้นดิน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานและส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร   โดยมีคำถามวิจัยทั้งหมดสี่คำถาม คือ 1) อะไรคือความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยความต้องการส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   2) อะไรคือความสัมพันธ์  ระหว่างปัจจัยในด้านแรงจูงใจภายในกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  3)  อะไรคื...
 • Thumbnail

  รูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน 

  ภีมพิพัฒน์ มโนมัยกุล; โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร 2) เพื่อศึกษากิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร และ 3) เพื่อนำเสนอรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่อง...
 • Thumbnail

  แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์สำหรับนักท่องเที่ยวอาสาสมัครของประเทศไทย 

  อมราวดี ไชยโย; วรรักษ์ สุเฌอ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

     The objectives of this research are 1) to explore the perception components that affect attitudes and satisfaction of voluntourists towards animal-related voluntourism activities; 2) to investigate the opinions of voluntourists about understanding, potential, conditions and limitations/threats of animal-related voluntourism activities; 3) to propose guidelines to enhance animal-related voluntourism. The methodology of this study employed a mixed method approach. The quantitative approach used a questionnaire for data collection with internat...
 • Thumbnail

  แนวทางการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 

  อนุพงษ์ หมื่นชัยยะ; แสงแข บุญศิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การที่มีอิทธิพลต่อการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 3) เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพที่มีอิทธิพลต่อการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต โดยได้ใช้วิธีแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) กลุ...
 • Thumbnail

  กลยุทธ์การจัดการการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  กชกร จุลศิลป์; วรรักษ์ สุเฌอ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น 2) ประเมินศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น และ 3) เสนอแนะกลยุทธ์การจัดการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 406 คน และเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้า...
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการการท่องเที่ยว พื้นที่ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

  สุไรดา กาซอ; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนต่อการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 3) เพื่อประเมินศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 4) เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ประชากรสำหรับการวิจัยนี้ ได้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลจำนวน 400 คน ใช้วิธีการเก็บข้อม...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการรถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต 

  ทิพวรรณ บัวอินทร์; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินระดับความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มีต่อคุณภาพการบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง ในจังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มีต่อคุณภาพการบริการรถโดยสารไม่ประจำทางในจังหวัดภูเก็ต 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการรถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในจังหวัดภูเก็ต การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดภูเ...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

  ประกาศิต รักษาแก้ว; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาบริบทการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  2) เพื่อประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ ประเมินข้อมูลจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศที่อาคารผู้โดยสารระหว่าประเทศ จำนวน 410 คน  การเลือกตัวอย่างใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบจำเพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม วิธีการวิเคร...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

  ปรัชญา บุญเดช; แสงแข บุญศิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทความพร้อมของการพัฒนาการท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 2) เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 3) เพื่อประเมินศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 4) เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มตัวแทนชุมชนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจั...
 • Thumbnail

  Tourism experience design process of waterfront community: a case study of chantaboon waterfront community, Chanthaburi 

  Nisarat Saengkae; Worarak Sucher (National Institute of Development Administration, 2018)

  The research of this study investigates the process of waterfront community tourism experience focusing on Chantaboon Waterfront Community, Chanthaburi. The study sheds light on propose the waterfront experience process in terms of tourism destination and tourism product that emphasis on the influence of tourist motivation. Beside this, the study extracted the process of waterfront community tourism experience specifically from lessons learned in Chantaboon Waterfront Community and other similar waterfront communities of 10 case studies. Unlike...
 • Thumbnail

  A Thai art interpretation management model of Suvarnabhumi airport 

  Suppachai Chanwanakul; Therdchai Choibamroong (National Institute of Development Administration, 2018)

             The objectives of this research consist of 1. To study the current context of interpretation management of Thai art at the passenger terminal, Suvarnabhumi Airport, 2. To evaluate the effectiveness of the current interpretation methods of Thai art at the passenger terminal, Suvarnabhumi Airport, and 3. To propose a model of Thai art interpretation management at the passenger terminal, Suvarnabhumi Airport. The research employed mixed research methods, including quantitative and qualitative research.    This research selected the d...
 • Thumbnail

  The branding process of the world heritage historic city of Ayutthaya 

  Wipada Thaothampitak; Therdchai Choibamroong (National Institute of Development Administration, 2018)

  This study was established on the tourism and marketing perspectives of the stakeholders regarding the branding process of the cultural world heritage sites in Thailand. The Historic City of Ayutthaya world heritage site was selected as the unit to be studied. Thus, the purposes of the study were to 1) study the potential of the Historic City of Ayutthaya site, 2) analyze the marketing of the Historic City of Ayutthaya site, 3) evaluate the potential of the stakeholders in branding of the Historic City of Ayutthaya site, and 4) propose a brandi...
 • Thumbnail

  Guidelines for promoting hotel employee engagement by using compensation, benefit and rewards system 

  Yaowapha Neeyakorn; Kanokkarn Kaewnuch (National Institute of Development Administration, 2018)

  The current research sought to identify the factors associated with hotel employees’ motivation, specifically in relation to compensation, benefit and rewards system and to explain the ways their motivation affects their organizational engagement.  It was anticipated that the findings can be used to develop guideline for promoting hotel employee engagement by using compensation, benefit and rewards system.  The research applied qualitative research method by using the semi structured in-depth interviews with a total of 20 hotel employees who...
 • Thumbnail

  ความรู้ความเข้าใจและการรับรู้ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ 

  กรรณิกา เขจรลาภ; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวและคำนวณรอยเท้า คาร์บอนของนักท่องเที่ยว 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำในเขต พื้นที่หาดหัวหิน และ 3) วิเคราะห์และจัดทำแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำในเขตพื้นที่หาดหัวหิน โดยใช้วิธีการศึกษา คือ การคำนวณหาปริมาณรอยเท้าคาร์บอนจากการใช้ พลังงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเดินทาง ด้านการพักแรม และด้านกิจกรรมการ ท่องเที่ยว และการใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว บริเวณชายหาด...
 • Thumbnail

  การศึกษาพฤติกรรมของนักวิ่งระยะไกลกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา: กรณีศึกษาประเทศไทย 

  พงศกร เตียรถ์วัฒนานนท์; สุวารี นามวงค์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  วิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งเน้นที่จะทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักวิ่งระยะไกลกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา: กรณีศึกษาประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยผลักดันที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานวิ่งระยะไกล เพื่อศึกษาถึงปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานวิ่งระยะไกล และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักวิ่งระยะไกลที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการเข้าร่วมงานวิ่ง ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างคือนักวิ่งที่เคยเข้าร่วมงานวิ่งระยะทางขั้นต่ำ 10.5 กิโลเมตรขึ้นไปอย่างน้อย 1 ครั้ง และเป็นงานว...
 • Thumbnail

  แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต 

  กิรฐากร บุญรอด; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อการมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต (2) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต (3) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต และ (4) เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความ...
 • Thumbnail

  แนวทางการส่งเสริมทัศนคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจังหวัดชลบุรี 

  ณัฐปรัชญา นันทวิสิทธิ์; โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยทัศนคติที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการ แบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจังหวัดชลบุรี 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการ ส่งเสริมทัศนคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระใน จังหวัดชลบุรี
 • View more