คณะการจัดการการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานสำหรับการเปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขานโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือเชิงเครือข่ายและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับนานาชาติ ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายนักวิจัยด้านท่องเที่ยวของไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นหน่วยงานดำเนินการวิจัย จัดฝึกอบรม จัดทำวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ สร้างธนาคารข้อมูลด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งบริหารงานวิจัย และพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น

Collections in this community

Recent Submissions

 • Thumbnail

  Indicator development for business continuity management of Thai convention venues under crisis 

  Nathsinee Chinthanapoompaisal; Phatthareeya Lukphet (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  The study was aimed to develop indicators for business continuity management of Thai convention venues under crisis. The objectives were: 1) to explore the literature about the indicators for business continuity management of Thai convention venues under crisis; 2) to analyze the indicators for business continuity management of Thai convention venues under crisis; and, 3) to confirm the proposed indicators for business continuity management of Thai convention venues under crisis.
 • Thumbnail

  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานตามกรอบข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยงอาเซียน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

  ชนินทร์ ศรีวิสุทธิ์; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษาบริบทการดำเนินการตามข้อตกลงร่วมว่า ด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน 2) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ และประเด็นช่องว่างในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ คุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียนของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ คุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน โดยใช้แนวคิดหลักด้านการติดตามและ ประเมินผล การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Benchmarki...
 • Thumbnail

  แนวทางการใช้สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการส่วนหน้าสำหรับโรงแรม 3 ดาว กรณีศึกษากรุงเทพมานคร 

  วิรตี สุขสำราญ; สุวารี นามวงค์ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยครั้งนี้มีคําถามวิจัย คือ “แนวทางการใช้สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการส่วน หน้าสําหรับโรงแรม 3 ดาว ควรเป็นอย่างไร กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร” เพื่อให้บรรลุคําถามดังกล่าว จึงตั้งวัตถุประสงค์ของการศึกษา 3 ประการ คือ 1) เพื่อสํารวจความคิดเห็นของผู้ที่มีอํานาจในการ คัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน้าเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่สําคัญต่อการ ปฏิบัติงานในแผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรม 3 ดาว 2) เพื่อสํารวจความคิดเห็นของผู้ที่มีอํานาจในการ คัดเลือกพนักงานบริการส่วนหน้าเกี่ยวกับสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency) ที่ สําคัญต่อ...
 • Thumbnail

  Development of small-sized travel enterprises as an innovative organization 

  Kittikan Kanchanakhuha; Kassara Sukpatch (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  The objectives of this study are as follows: 1) investigate and develop the innovative organization indicators for small-sized travel enterprises; 2) investigate the relationships of innovative organization indicators for small-sized travel enterprises; and 3) obtain the guidelines for developing small-sized travel enterprises as an innovative organization. This study apply Balanced Scorecard (BSC) concept, in order to enhance factors influential to performance and sustain competitiveness of organizational innovativeness.
 • Thumbnail

  Tourism management to respond the climate change under the context of tourists' behavior adaptation: case study of Khao Yai National Park 

  Yulada Supsomboon; Kassara Sukpatch (National Institute of Development Administration, 2022)

  This research has the objectives to 1) study the behavior of the tourists who travel to Khao Yai National Park 2) analyze and categorize the factors that affect the tourism behavior for responding to climate change and the tourists who travel to Khao Yai National Park 3) study the tourism management that responds the climate change of Khao Yai National Park and, 4) suggest the tourism management guideline that responds the climate change under the context of tourists’ behavior adaptation : case study of Khao Yai National Park, by using th...
 • Thumbnail

  Determinants of decision making in choosing tourism destinations of incentive travel for Malaysian Companies to Andaman Cluster 

  Cherdchai Klinthongchai; Patthareeya Lakpetch (National Institute of Development Administration, 2016)

  This study aims to 1) identify the travel behaviors in choosing incentive travel destinations of the Malaysian company executives and destination management company who travel to the Andaman Cluster 2) To examine antecedent influencing the perceived destination competitiveness of incentive travel of Andaman Cluster 3) determine causal relationship of factors influencing the tendency of decision making in choosing tourist destinations in Andaman Cluster for incentive travel for Malaysian Destination management company . The researcher defi...
 • Thumbnail

  Development of destination branding through cultural identity: the case study of ancient market in Suphanburi river 

  Sathcha Kaisornrat; Worarak Sucher (National Institute of Development Administration, 2016)

  The objectives of the research on Brand Development of Destinations in Community Culture: Case Studies of Ancient Community Markets in the Suphanburi Basin were 1) to study the local destination brand identity in the ancient market communities of Kao Hong and Sam Chuk in Suphanburi, Thailand; 2) to analyze the branding processes of these two ancient market communities as tourist destinations.; 3) to develop guidelines for other ancient market communities in Thailand to effectively brand themselves as tourist destinations; From The case st...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือสำหรับการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย กรณีศึกษาท่าเรือแหลมฉบัง 

  สุรพร มุลกุณี; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เรือสำราญ 2) เพื่อประเมินศักยภาพของการจัดการท่าเรือแหลมฉบังในปัจจุบัน 3) เพื่อเสนอแนว ทางการพัฒนาท่าเรือการจัดการท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทย ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research Methodology) ร่วมกันระหว่างการวิจัยแบบปริมาณ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมากับเรือสำราญที่ ใช้บริการท่าเรือแหลมฉบังจำนวน 400 คน และระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured In...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพศหญิงชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 

  นรินทร์สิรี เชียงพันธ์; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจลักษณะปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยผลักดัน ทางการท่องเที่ยวจากภายใน ปัจจัยดึงดูดทางการท่องเที่ยวจากภายนอก ปัจจัยประสบการณ์การ ท่องเที่ยวในอดีต และปัจจัยอุปสรรคทางการท่องเที่ยว 2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยผลักดันทางการท่องเที่ยวจากภายใน ปัจจัยดึงดูดทางการท่องเที่ยวจากภายนอก ปัจจัย ประสบการณ์การท่องเที่ยวในอดีต และปัจจัยอุปสรรคทางการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพศหญิงชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร โดยรวบรวมข้อมูลจาก แบบสอบถามจำนวน 325 ชุด จากนักท่องเ...
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

  ลิขิต กนกหิรัญญากร; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโพนแบบมีส่วนร่วม อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  กฤติยา สมศิลา; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  แนวทางการเพิ่มศักยภาพการบริการด้านที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา 

  วารุณี ดำกระโทก; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  The new phenomenon of slow food tourism development : the evaluation of tourists's perspectives focuses on the process of adoption, diffusion and perceived value 

  Pichsinee Soonsap; Suwaree Namwong (National Institute of Development Administration, 2016)

  This study explores slow food tourism by analyzing tourists’ perspective on how slow food tourism has been developed, including how slow food tourism has been adopted and diffused and evaluate the current market of slow food tourism through value perception. Currently, food development in tourism tends to increase the number of tourists and revenue (Mazza, 2013). Studying about Product Life Cycle (PLC) strategies (Steffens, 2002) and tourists’ perceived value (Ashton, Scott and Solmet and Breakey, 2010) help to understand the trend of tou...
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • View more