คณะการจัดการการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานสำหรับการเปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขานโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือเชิงเครือข่ายและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับนานาชาติ ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายนักวิจัยด้ายท่องเที่ยวของไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นหน่วยงานดำเนินการวิจัย จัดฝึกอบรม จัดทำวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ สร้างธนาคารข้อมูลด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งบริหารงานวิจัย และพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น

Collections in this community

Recent Submissions

 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  

  นภารัตน์ อยู่ประเสริฐ; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาแนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 3) เพื่อประเมินศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และ 4) เพื่อประเมินความรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พน...
 • Thumbnail

  ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

  สรัญพร สุรวิชัย; สุวารี นามวงค์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องผู้นำกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ 4) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ซึ่งมีการ...
 • Thumbnail

  กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานในธุรกิจการจัดประชุม: กรณีศึกษา บริษัทจัดประชุมมืออาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ศุภกานต์ พวงช่อ; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาวิจัย “กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานในธุรกิจการจัดประชุม: กรณีศึกษา บริษัทจัดประชุมมืออาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทและสถานการณ์ของงานและสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานของผู้ประสานงานการจัดประชุม 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบปัจจัยในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กรในการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม 3) เพื่อศึกษากระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุมในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะ พฤติกรรมในระ...
 • Thumbnail

  An approach of promoting medical services to foreigner in Bangkok 

  Varot Panitchavit Pinpat; Rugphong Vongsaroj (National Institute of Development Administration, 2017)

  The aim of this study is to develop the model for promoting medical services to foreigner in Bangkok, with emphasis on the roles played by service providers, suppliers and supporting industry. In pursuit of this objective, the study explores 3 key constitutional components as, 1) the motivation, perception and decision making of foreign medical service customer for analyzing the customers’ need, segmentation, product attribute and destination image 2) resource competencies, strategic direction, competition and co-operation intensity of medical ...
 • Thumbnail

  ความตระหนัก การมีส่วนร่วม และขีดความสามารถที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  สุวิมล จันโททัย; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานงิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความยั่งยืนของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของภูทับเบิกในทัศนะชุมชน เพื่อศึกษาระกับความตระหนักต่อผลกระทบจากการท่องเที่ยว ระกับการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถในการจัดการการพัฒนาของชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับ ...
 • Thumbnail

  A value-added model in food tourism services: a case study of street food in Bangkok, Thailand 

  Cheewanan Wuttipan; Kanokkarn Kaewnuch (National Institute of Development Administration, 2018)

  A Street food in Thailand offers food and beverage for local people in everyday life reflecting their own way of life and local culture and becoming a great tourist attraction. Bangkok is a case of this study where is one of the best cities in the world for the street food. Previous studies have shown that adding value to products and services can lead to a creation of memorable experience for customers. Indeed, the adding value is able to maintain customers and succeed a long-run for businesses. The purpose of this study was to create a value-...
 • Thumbnail

  Guideline of the hot spring management to promote the quality of health tourism in Thailand 

  Varinnar Siripooththilak; Kanokkarn Kaewnuch (National Institute of Development Administration, 2018)

  This research used mixed methods to investigate: 1) To study the tourist’s behavior in the Hot Spring area; 2) To study the expectations of Thai tourists towards the Hot Spring Management; 3) To study the perceptions of Thai tourists towards the Hot Spring Management; 4) To create guidelines of Hot Spring Management to promote the quality of Health Tourism in Thailand. The researcher employed purposive sampling. For the quantitative research, the sample group includes 400 Thai tourists who visited 4 sources of Hot Springs, including Phra Ruang ...
 • Thumbnail

  Perceived value development for cultural tourism destination: a case study of Phuthai village, Baan Khok Kong Kalasin province 

  Suchawadee Limisariyapong; Suwaree Namwong (National Institute of Development Administration, 2018)

            The main aim of this study is to investigate a tourist value perception toward cultural tourism destination: A case study of Phuthai Village, Baan Khok Kong Kalasin province. A quantitative method was employed with a self-administered survey and using purposive sampling technique for data collecting process. A total of two hundred and twelve responses were collected and a multiple regression technique was used to analyze data. The findings revealed that five value components, including functional, social, emotional, epistemic and cond...
 • Thumbnail

  The development of 21st century learning skills to enhance the performance effectiveness of convention hotel staff in Thailand 

  Busarin Wongwiwattana; Chokechai Suveatwatanakul (National Institute of Development Administration, 2017)

  This paper was aimed to present the guideline development of 21st Century Learning Skills for the convention hotel staff’s performance and effectiveness in Thailand.  The results of the study could help to improve the performance of convention hotel staff, especially at convention hotels in Thailand.  Convention hotels are used for meetings and business conventions which generate a lot of benefits to the country such as revenue, employment, cross cultural management and technological development respectively. Thus, it is necessary to understand...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเรือสำราญ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

  ภาณุมาศ เกตุแก้ว; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรือสำราญที่เดินทางท่องเที่ยวในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อประเมินศักยภาพของการจัดการการท่องเที่ยวเรือสำราญของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเรือสำราญของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางโดยเรือสำราญมายังอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน ผู้วิจัยวิเครา...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร  กรณีศึกษา : พนักงานส่วนงานภาคพื้นดิน  สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 

  รัศมี อิสลาม; สุวารี นามวงค์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาเรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจใน  การปฏิบัติงาน และส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร  กรณีศึกษา : พนักงานส่วนงานภาคพื้นดิน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานและส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร   โดยมีคำถามวิจัยทั้งหมดสี่คำถาม คือ 1) อะไรคือความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยความต้องการส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   2) อะไรคือความสัมพันธ์  ระหว่างปัจจัยในด้านแรงจูงใจภายในกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  3)  อะไรคื...
 • Thumbnail

  รูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน 

  ภีมพิพัฒน์ มโนมัยกุล; โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร 2) เพื่อศึกษากิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร และ 3) เพื่อนำเสนอรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่อง...
 • Thumbnail

  แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์สำหรับนักท่องเที่ยวอาสาสมัครของประเทศไทย 

  อมราวดี ไชยโย; วรรักษ์ สุเฌอ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

     The objectives of this research are 1) to explore the perception components that affect attitudes and satisfaction of voluntourists towards animal-related voluntourism activities; 2) to investigate the opinions of voluntourists about understanding, potential, conditions and limitations/threats of animal-related voluntourism activities; 3) to propose guidelines to enhance animal-related voluntourism. The methodology of this study employed a mixed method approach. The quantitative approach used a questionnaire for data collection with internat...
 • Thumbnail

  แนวทางการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 

  อนุพงษ์ หมื่นชัยยะ; แสงแข บุญศิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การที่มีอิทธิพลต่อการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 3) เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพที่มีอิทธิพลต่อการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต โดยได้ใช้วิธีแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) กลุ...
 • Thumbnail

  กลยุทธ์การจัดการการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  กชกร จุลศิลป์; วรรักษ์ สุเฌอ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น 2) ประเมินศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น และ 3) เสนอแนะกลยุทธ์การจัดการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 406 คน และเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้า...
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการการท่องเที่ยว พื้นที่ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

  สุไรดา กาซอ; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนต่อการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 3) เพื่อประเมินศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 4) เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ประชากรสำหรับการวิจัยนี้ ได้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลจำนวน 400 คน ใช้วิธีการเก็บข้อม...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการรถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต 

  ทิพวรรณ บัวอินทร์; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินระดับความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มีต่อคุณภาพการบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง ในจังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มีต่อคุณภาพการบริการรถโดยสารไม่ประจำทางในจังหวัดภูเก็ต 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการรถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในจังหวัดภูเก็ต การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดภูเ...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

  ประกาศิต รักษาแก้ว; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาบริบทการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  2) เพื่อประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ ประเมินข้อมูลจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศที่อาคารผู้โดยสารระหว่าประเทศ จำนวน 410 คน  การเลือกตัวอย่างใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบจำเพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม วิธีการวิเคร...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

  ปรัชญา บุญเดช; แสงแข บุญศิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทความพร้อมของการพัฒนาการท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 2) เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 3) เพื่อประเมินศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 4) เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มตัวแทนชุมชนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจั...
 • Thumbnail

  Tourism experience design process of waterfront community: a case study of chantaboon waterfront community, Chanthaburi 

  Nisarat Saengkae; Worarak Sucher (National Institute of Development Administration, 2018)

  The research of this study investigates the process of waterfront community tourism experience focusing on Chantaboon Waterfront Community, Chanthaburi. The study sheds light on propose the waterfront experience process in terms of tourism destination and tourism product that emphasis on the influence of tourist motivation. Beside this, the study extracted the process of waterfront community tourism experience specifically from lessons learned in Chantaboon Waterfront Community and other similar waterfront communities of 10 case studies. Unlike...
 • View more