คณะการจัดการการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานสำหรับการเปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขานโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือเชิงเครือข่ายและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับนานาชาติ ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายนักวิจัยด้ายท่องเที่ยวของไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นหน่วยงานดำเนินการวิจัย จัดฝึกอบรม จัดทำวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ สร้างธนาคารข้อมูลด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งบริหารงานวิจัย และพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น

กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  The development of procedure to reinforce youth tourism world heritage in historic town of Sukhothai and associated historic towns 

  Taviz Tatnormjit (National Institute of Development Administration, 2015)

  Educational management must focus that all learners have potential in learning and self-development in which they are the most important components. Besides, the process of educational management must promote learners to be able to develop themselves naturally based on their potential. The objectives of this study were to: 1) synthesize the provision of knowledge about world heritage historical town of Sukhothai and associated historical towns by personnel of agencies concerning with world heritage tourism – historical town of Sukhothai a...
 • Thumbnail

  Communication model for promoting tourism on Thai Lanna cultural conservation 

  Taksina Seanyen (National Institute of Development Administration, 2015)

  The aims of this research were to: 1) study the conditions and the problems of communication for promoting on Thai Lanna cultural tourism conservation in the area of the four provinces in the upper part in the north of Thailand in accordance with The Act of National Tourism 2008 and The National Tourism Management Plan 2012- 2016; 2) design the communication model for promoting tourism on Thai Lanna cultural conservation in the area of four provinces in the upper Northern region 1 of Thailand in accordance with The act of National Tourism...
 • Thumbnail

  A model of the development of community-based tourism management in designated areas for sustainable tourism 

  Kulvadee Lamaijee (National Institute of Development Administration, 2015)

  This research is both quantitative and qualitative. The objectives of the research are: 1) to study the community-based tourism environment in designated areas for sustainable tourism, 2) to assess the potential of communities in developing community-based tourism management in designated areas for sustainable tourism, 3) to study the process of the development of community-based tourism management in designated areas for sustainable tourism, and 4) to create a model of the development of community-based tourism management in designated a...
 • Thumbnail

  Integrated management model of day spas in Thailand 

  Pornphen Lalitnuntikul (National Institute of Development Administration, 2014)

  Day spa as a business unit is capable of generating meaningful revenue if properly managed. This study was set out to study the contexts of day spa management in Thailand and to study the tourists’ attitudes towards day spas in Thailand in order to develop an integrated management model for day spas in Thailand. The integrated management model is practical and efficient for day spas in Thailand to use for both return on investment and environmental concerns. It encompasses finance, training, new development, customers’ satisfactions, qual...
 • Thumbnail

  Employee engagement model : An explanatory study of antecedents and consequences for Thai hotel industry 

  Supaporn Prasongthan (National Institute of Development Administration, 2014)

  The purpose of this study is to find the essential factors that influence the levelof employee engagement, and the outcomes of the employee engagement for the Thaihotel industry. This study also develops the causal relationships model among thepredicted antecedent variables and the consequences of employee engagement for theThai hotel industry. Lastly, the HR practices and organizational approaches aresuggested in order to maximize the level of employee engagement for the Thai hotelindustry. The explanatory sequential mixed methods design was u...
 • Thumbnail

  Marketing strategies for Thai gastronomic tourism promotion 

  Termsak Singsomboon (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  The study on marketing strategies for Thai gastronomic tourism promotion comprises 3 objectives; 1) to study foreign tourists’ behavior in Thai gastronomic tourism, 2) to study foreign tourists’ needs for Thai gastronomic tourism, and 3) to suggest marketing strategies for Thai gastronomic tourism promotion. The target population was 400 foreign tourists who took Thai cooking classes in Thailand and 77 partakers in Thai culinary tourism, selected from the government sector, private sector, citizen sector, and local administrative organiza...
 • Thumbnail

  Thailand airport operation model for the low-cost carriers 

  Sukhuman Klamsaengsai (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  An expansion of low-cost carriers (LCC) has increased the number of air passengers and visitors within a tourism system. This growth has also challenged airports by shaping their operations. This study came forth because of the deficiency of research on the links between Thailand airport operations and low-cost carriers, and the airport operational pattern for such carriers. Thus, the purposes of the study were to 1) study the operational efficiency of Thailand airports from low-cost carriers’ perspectives, 2) investigate levels of import...
 • Thumbnail

  Developing service quality for spa establishments in the active beach tourism cluster, Thailand 

  Anan Chieochankitkan (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  The objectives of this study are: 1) to assess the level of perception in: service quality, perceived value, service encounter, and satisfaction of customers using spa treatments, 2) to study the dimensions of service quality, which is important in order to evaluate the spa establishments based on customers’ demographics, 3) to study customers’ desires toward spa treatments based on their demographics, 4) to study the causal relationship between service quality, perceived value and service encounter on customer satisfaction of customers u...
 • Thumbnail

  แนวทางการเพิ่มศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE 

  จิรพร จันลา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 •