คณะการจัดการการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานสำหรับการเปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขานโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือเชิงเครือข่ายและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับนานาชาติ ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายนักวิจัยด้ายท่องเที่ยวของไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นหน่วยงานดำเนินการวิจัย จัดฝึกอบรม จัดทำวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ สร้างธนาคารข้อมูลด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งบริหารงานวิจัย และพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น

Collections in this community

Recent Submissions

 • Thumbnail

  A model of the development of executives' behavior in the planning process for risk management concerning loss of human resources in small and medium sized hotels in the touristic island of Surat Thani Province 

  Pongchan Klaiudom; Therdchai Choibamroong (National Institute of Development Administration, 2016)

  The objectives of this research are: 1) to study the behavior in the planning process for human resources risk management of executives of small and medium sized hotels in touristic islands of Surat Thani province, 2) to evaluate the performance in the planning process for human resources risk management by executives of small and medium sized hotels in touristic islands of Surat Thani province, 3) to synthesize the planning process for human resources risk management of small and medium sized hotels in touristic islands of Surat Thani pr...
 • Thumbnail

  Banner advertising management for local online travel agencies 

  Kamonthat Nualanan; Rugphong Vongsaroj (National Institute of Development Administration, 2016)

  This empirical study examined the effects of local online travel agencies’ banner advertising belief factors on inbound tourists’ attitude toward banner advertising and the effects of inbound tourists’ attitude toward banner advertising on banner advertising effectiveness. The results of structural equation modeling could partially confirm the belief-attitude-effectiveness relations for local online travel agencies’ banner advertising from the perspective of inbound tourists. The empirical results from this study indicated that the featur...
 • Thumbnail

  A model of port of call management for cruise tourism, Phuket, Thailand 

  Paithoon Monpanthong; Therdchai Choibamroong (National Institute of Development Administration, 2014)

  The study establishes a proposed model of port of call management for cruise tourism, Phuket, Thailand under four objectives; 1) to analyze the current situation of the cruise tourism in Phuket, Thailand, 2) to evaluate the importance levels toward factors affecting port of call management, 3) to measure the efficiency levels of port of call management in Phuket, Thailand and 4) to propose a model of port of call management tailored for the cruise tourism in Phuket, Thailand.
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาการให้บริการของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา 

  ฐิตวัฒน์ ขันทอง; แสงแข บุญศิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้โดยสารที่ส่งผลต่อการใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา 2) ศึกษาพฤติกรรมของผู้โดยสารที่ส่งผลต่อการใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา 3) เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างผู้โดยสารชาวไทยกับชาวต่างชาติในการใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา และ 4) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากประชากร คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาใช้บริกา...
 • Thumbnail

  Policy recommendations for developing Thailand's image as a medical tourism destination to establish destination loyalty 

  Wariya Pattharapinyophong; Kassara Sukpatch (National Institute of Development Administration, 2016)

  Medical tourism is a developing market for Thailand’s tourism industry, and offers a unique alternative to the issues associated with an excessive reliance on traditional forms of tourism. Previous literature on this subject is limited. The primary focus has been on the economic and social impacts of medical tourism on a host country, and on the quality of medical services that influence medical tourists’ loyalty. There has been insufficient research conducted on developing Thailand’s image as a medical tourism destination to establish de...
 • Thumbnail

  Policy recommendations for Thailand community-based tourism value creation 

  Nontlachatara Viranuvatti; Kassara Sukpatch (National Institute of Development Administration, 2016)

  The objectives of this study were: 1 ) to study the factors affecting Thailand community- based tourism value creation, 2) to study the causal relationship between factors affecting Thailand community-based tourism value creation, and 3) to propose policy recommendations for Thailand community- based tourism value creation. This study was conducted by studying related internal factors and relationships of all 5 aspects affecting the Thailand community-based tourism value creation based on the priority: 1) Community collaboration and parti...
 • Thumbnail

  Developing perceptions and brand equity to enhance the potential of adventure tourism in Bencha Burapha Suvarnabhumi Provinces 

  Thida Laemlaksakul; Kassara Sukpatch (National Institute of Development Administration, 2016)

  The study on Developing perceptions and brand equity to enhance the potential of adventure tourism in Bencha Burapha Suvarnabhumi provinces has 3 main objectives: 1) To explore the personal factors influencing brand equity and perceptions of adventure tourism in Bencha Burapha Suvarnabhumi provinces. 2) To examine the relationship between personal factors and potential factors influencing the brand equity and perceptions of adventure tourism in Bencha Burapha Suvarnabhumi provinces. 3) To develop perceptions and brand equity to enhance p...
 • Thumbnail

  The model of community enterprise network management in lower central region for promoting agro-tourism 

  Tassanee Naksanee; Kassara Sukpatch (National Institute of Development Administration, 2016)

  The results of the study demonstrated that: 22 community enterprise networks had 3 main activities including 1) Agricultural Institute Group/Housewives = 12 groups (54.55%), 2) Production = 9 groups (40.90%), and 3) Service = 1 group (4.55%). Each group was formed to solve the problems of the 21 groups of community (95.45%) caused by 1) lower production price, 2) intervention by middlemen, 3) high cost on production, 4) low quality of the products, short life span of the products/no creation of the product identity, 5) lack of water suppl...
 • Thumbnail

  Exploring casual factors of active sport tourists affecting the revisit intentions to sport event participation in Thailand 

  Kanokwan Phoaroon; Watsida Boonyanmethaporn (National Institute of Development Administration, 2020)

  Sport event is a main driver that generate large proportion of income of sport tourism industry which is a growing sector of global tourism industry. However, it remains relatively untapped research in Thailand. Triathlon event is chosen as a case study for this research as it is becoming very popular in Thailand, yet there is no research being done. The scope of the study has been defined by the following research objectives (1) To access the level of Thai triathletes’ perceptions towards the sport event elements, destination attributes, event...
 • Thumbnail

  The casual effects of human resource practices, supervisor support, and coworker support, influencing on organizational citizenship behaviour towards job performance of frontline employees in four-star hotels in Phuket, Thailand 

  Yanapa Boonparkob; Sangkae Punyasiri (National Institute of Development Administration, 2019)

  This study attempts to propose and examine a theoretical conceptual model that investigates the causal effects of hotel frontline employees’ perceptions of human resource (HR) practices, supervisor support, and coworker support, influencing on organizational citizenship behaviour (OCB) towards job performance in the context of four-star hotels in Phuket, Thailand. The mediating effects of OCB are also highlighted. HR practices in this study are in a form of high-performance work practices (HPWPs) consisting of selective staffing, rewards, train...
 • Thumbnail

  The causal effect of islamic attributes of destination upon tourist satisfaction and loyalty under mediating roles of perceived trip quality and perceived trip values : a case study of Krabi Province, Thailand 

  Wiraphong Panyathanakhun; Paithoon Monpanthong (National Institute of Development Administration, 2019)

  Global Muslim travel market is regarded as having high potential in terms of population growth and high expenditure. Yet, it remains relatively untapped. Many previous studies mentioned the effects of Islamic attributes of destination toward motivation to visit as well as tourist satisfaction and loyalty. However, there is a lack of empirical research in non-Muslim country as well as Thailand in particular. Besides, it was also found that perceived trip quality and perceived trip values exert influence over tourist satisfaction and loyalty; lit...
 • Thumbnail

  A model proposal for tourism and hospitality undergraduate institutions in Thailand to obtain the UNWTO TEDQUAL certification 

  Arroyo, Jorge Arnanz; Kanokkarn Kaewnuch (National Institute of Development Administration, 2020)

  The relevance of the tourism and hospitality industry nowadays is a fact that cannot be denied since this sector has been one of the major players in the world’s economy for the last decades. However, the field of education in tourism and hospitality was a rather more limited area during most of the 20th century. Despite the significance of tourism and hospitality education in shaping the future of this prosperous industry, there are still several areas on this discipline to be covered appropriately. This research focuses on several topics that...
 • Thumbnail

  Process of community enhancement on tourism promotion marketing for community-based tourism destination in designated Pattaya and Vicinity area 

  Yukolwat Bhakdechakriwut; Therdchai Choibamroong (National Institute of Development Administration, 2020)

  This research aims 1) to develop an indicator used for evaluating community enhancement of tourism promotion marketing in community–based tourism destinations in designated Pattaya and vicinity areas, 2) to evaluate the community enhancement of tourism promotion marketing for community–based tourism destinations in the designated Pattaya and vicinity areas, 3) to obtain the community’s potential reinforcement method in the aspect of tourism marketing promotion currently proceeded by the related parties, and 4) to create a process of community e...
 • Thumbnail

  องค์ประกอบการท่องเที่ยวปั่นจักรยานและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวปั่นจักรยาน : กรณีศึกษาเขตธนบุรี 

  รุ่งรัตน์ วรรณะอยู่; เจริญชัย เอกมาไพศาล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว สำหรับประเทศไทยนั้นการท่องเที่ยวโดยจักรยานจึงถือเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มุ่งเน้นการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวด้วยตนเองจากท้องถิ่นที่มีความแตกต่าง และจากความโดดเด่นในแง่เมืองท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรีจึงถือเป็นสถานที่ที่สำคัญอ...
 • Thumbnail

  การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

  จารุวรรณ พิลา; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบเรื่องการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว และความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กรณีศึกษา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  สุจิตรา หนูมี; เจริญชัย เอกมาไพศาล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศึกษาถึงอิทธิพลของประสบการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความทรงจำ ความพึงพอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสมุยและเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 300 คน ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) โ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อการตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 

  อานนท์ จันจิตร; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  (1) เพื่อประเมินคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย ตัวแปรในการวิจัยประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ การตอบสนองผู้โดยสาร การให้ความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร และความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร ตัวอย่างของงานวิจัย คือ ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2561 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่อง...
 • Thumbnail

  แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละคร : กรณีศึกษา ละครโทรทัศน์เรื่อง "บุพเพสันนิวาส" 

  วีนัสรินทร์ ศิริผล; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสในการส่งอิทธิพลต่อทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในละครของนักท่องเที่ยว 2) เพื่อศึกษาความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสในการส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในละครของนักท่องเที่ยว 3) เพื่อหาแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละครโดยใช้ความรู้จากสื่อละครในการส่งอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการมาเที่ยวของนักท่องเที่ยว การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้การดำเนินการวิจัยแบบปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมเป็นแบบส...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 

  ณัฐกุล มากทรัพย์; โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมระดับ 3-5 ดาวในจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อองค์การ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานโรงแรมระดับ 3 – 5 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 คน จากนั้นนำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้จำนวน 400 ฉบับ มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้...
 • Thumbnail

  แนวทางพัฒนาผลการดำเนินกิจการอย่างสมดุล ด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ในผู้ประกอบการธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม  

  สิริศักดิ์ พลสิมมา; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อประเมินความสัมพันธ์ของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการต่อผลของการดำเนินกิจการของธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยมีกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาวิจัย คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการในธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยจำนวน 400 ตัวอย่างเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและ ใช้การวิเคราะห์ค่าอิทธิพลของตัวแปรโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน โดยวิธีการใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะค...
 • View more