คณะการจัดการการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานสำหรับการเปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขานโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือเชิงเครือข่ายและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับนานาชาติ ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายนักวิจัยด้ายท่องเที่ยวของไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นหน่วยงานดำเนินการวิจัย จัดฝึกอบรม จัดทำวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ สร้างธนาคารข้อมูลด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งบริหารงานวิจัย และพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น

Collections in this community

Recent Submissions

 • Thumbnail

  The casual effects of human resource practices, supervisor support, and coworker support, influencing on organizational citizenship behaviour towards job performance of frontline employees in four-star hotels in Phuket, Thailand 

  Yanapa Boonparkob; Sangkae Punyasiri (National Institute of Development Administration, 2019)

  This study attempts to propose and examine a theoretical conceptual model that investigates the causal effects of hotel frontline employees’ perceptions of human resource (HR) practices, supervisor support, and coworker support, influencing on organizational citizenship behaviour (OCB) towards job performance in the context of four-star hotels in Phuket, Thailand. The mediating effects of OCB are also highlighted. HR practices in this study are in a form of high-performance work practices (HPWPs) consisting of selective staffing, rewards, train...
 • Thumbnail

  The causal effect of islamic attributes of destination upon tourist satisfaction and loyalty under mediating roles of perceived trip quality and perceived trip values : a case study of Krabi Province, Thailand 

  Wiraphong Panyathanakhun; Paithoon Monpanthong (National Institute of Development Administration, 2019)

  Global Muslim travel market is regarded as having high potential in terms of population growth and high expenditure. Yet, it remains relatively untapped. Many previous studies mentioned the effects of Islamic attributes of destination toward motivation to visit as well as tourist satisfaction and loyalty. However, there is a lack of empirical research in non-Muslim country as well as Thailand in particular. Besides, it was also found that perceived trip quality and perceived trip values exert influence over tourist satisfaction and loyalty; lit...
 • Thumbnail

  A model proposal for tourism and hospitality undergraduate institutions in Thailand to obtain the UNWTO TEDQUAL certification 

  Arroyo, Jorge Arnanz; Kanokkarn Kaewnuch (National Institute of Development Administration, 2020)

  The relevance of the tourism and hospitality industry nowadays is a fact that cannot be denied since this sector has been one of the major players in the world’s economy for the last decades. However, the field of education in tourism and hospitality was a rather more limited area during most of the 20th century. Despite the significance of tourism and hospitality education in shaping the future of this prosperous industry, there are still several areas on this discipline to be covered appropriately. This research focuses on several topics that...
 • Thumbnail

  Process of community enhancement on tourism promotion marketing for community-based tourism destination in designated Pattaya and Vicinity area 

  Yukolwat Bhakdechakriwut; Therdchai Choibamroong (National Institute of Development Administration, 2020)

  This research aims 1) to develop an indicator used for evaluating community enhancement of tourism promotion marketing in community–based tourism destinations in designated Pattaya and vicinity areas, 2) to evaluate the community enhancement of tourism promotion marketing for community–based tourism destinations in the designated Pattaya and vicinity areas, 3) to obtain the community’s potential reinforcement method in the aspect of tourism marketing promotion currently proceeded by the related parties, and 4) to create a process of community e...
 • Thumbnail

  องค์ประกอบการท่องเที่ยวปั่นจักรยานและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวปั่นจักรยาน : กรณีศึกษาเขตธนบุรี 

  รุ่งรัตน์ วรรณะอยู่; เจริญชัย เอกมาไพศาล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว สำหรับประเทศไทยนั้นการท่องเที่ยวโดยจักรยานจึงถือเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มุ่งเน้นการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวด้วยตนเองจากท้องถิ่นที่มีความแตกต่าง และจากความโดดเด่นในแง่เมืองท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรีจึงถือเป็นสถานที่ที่สำคัญอ...
 • Thumbnail

  การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

  จารุวรรณ พิลา; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบเรื่องการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว และความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กรณีศึกษา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  สุจิตรา หนูมี; เจริญชัย เอกมาไพศาล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศึกษาถึงอิทธิพลของประสบการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความทรงจำ ความพึงพอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสมุยและเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 300 คน ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) โ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อการตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 

  อานนท์ จันจิตร; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  (1) เพื่อประเมินคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย ตัวแปรในการวิจัยประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ การตอบสนองผู้โดยสาร การให้ความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร และความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร ตัวอย่างของงานวิจัย คือ ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2561 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่อง...
 • Thumbnail

  แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละคร : กรณีศึกษา ละครโทรทัศน์เรื่อง "บุพเพสันนิวาส" 

  วีนัสรินทร์ ศิริผล; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสในการส่งอิทธิพลต่อทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในละครของนักท่องเที่ยว 2) เพื่อศึกษาความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสในการส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในละครของนักท่องเที่ยว 3) เพื่อหาแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละครโดยใช้ความรู้จากสื่อละครในการส่งอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการมาเที่ยวของนักท่องเที่ยว การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้การดำเนินการวิจัยแบบปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมเป็นแบบส...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 

  ณัฐกุล มากทรัพย์; โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมระดับ 3-5 ดาวในจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อองค์การ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานโรงแรมระดับ 3 – 5 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 คน จากนั้นนำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้จำนวน 400 ฉบับ มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้...
 • Thumbnail

  แนวทางพัฒนาผลการดำเนินกิจการอย่างสมดุล ด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ในผู้ประกอบการธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม  

  สิริศักดิ์ พลสิมมา; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อประเมินความสัมพันธ์ของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการต่อผลของการดำเนินกิจการของธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยมีกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาวิจัย คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการในธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยจำนวน 400 ตัวอย่างเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและ ใช้การวิเคราะห์ค่าอิทธิพลของตัวแปรโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน โดยวิธีการใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะค...
 • Thumbnail

  แนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

  สุปรียา ม่วงรอด; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัญหาและหาสาเหตุการย้ายงานจากโรงแรมขนาดกลางไปสู่โรงแรมขนาดใหญ่ของบุคลากรเจเนอเรชั่นวาย 2) เพื่อสร้างแนวทางในการรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง ดำเนินการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ปัญหาและสาเหตุการย้ายงานจากโรงแรมขนาดกลางไปสู่โร...
 • Thumbnail

  การจัดการพิพิธภัณฑ์สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 

  ผุสดี คุ้มรักษา; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการพิพิธภัณฑ์สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย โดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ จำนวน 400 คน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาค่าความถี่ ...
 • Thumbnail

  รูปแบบการธำรงรักษาบุคลากรนักบินของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 

  ธัญญา ญาณภัก; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบปัจจัยเชิงสาเหตุของ ทรัพยากรของงาน ทรัพยากรส่วนบุคคล และค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่มีต่อการธำรงรักษาบุคลากรนักบินของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย ผ่านตัวแปรคั่นกลางความผูกพันในงาน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากนักบินของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 317 คน  ด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยอาศัยสถิติเป็นตัวอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS version 22 และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม Mplus 7 ผลการวิเคราะห์ องค์ประก...
 • Thumbnail

  การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 

  กมล เกียรติพงษ์; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2) เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์จากมุมมองการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อความจงรักภักดีในพื...
 • Thumbnail

  The effects of emotional labor and moderating roles of gender, age, and manager emotional intelligence on the job and organizational outcomes: a case study of frontline hotel employees in Phuket, Thailand 

  Siriporn Khetjenkarn; Charoenchai Agmapisarn (National Institute of Development Administration, 2018)

          In the high competition of the hospitality and service industry, hotels are in the process of intensely managing their employees’behavior and emotions, and this can have a detrimental impact on frontline employees’ work attitudes, job performance, and behavior within the organization. In Thailand, there are still pressing questions regarding these issues. The objectives of this study were to examine the relationships among emotional labor, burnout, job satisfaction, turnover intention, and organizational commitment, and to compare the m...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคอย่างยั่งยืน สำหรับพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 

  บุณวัทน์ ศรีขวัญ; วรรักษ์ สุเฌอ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคอย่างยั่งยืน สำหรับพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย (2.1) เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการในการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย และ (2.2) เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองที่มีผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย โดยใช้ระเ...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียว 

  สวรินทร์ นิลอุทัย; แสงแข บุญศิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียว ผ่านเนื้อหาครอบคลุมปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแรมสีเขียว และการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยมีสมมติฐานว่าเนื้อหาดังกล่าวส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นแขกผู้เข้าพักในโรงแรมสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับการศึกษาเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใ...
 • Thumbnail

  ภาพลักษณ์ความปลอดภัย การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย และพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระในกรุงเทพมหานคร 

  บุนรดา ปัญญารักษ์; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  ท่องเที่ยวแบบอิสระที่มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในมาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภักดีในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครมากที่สุด
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริการของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินสายการบินต้นทุนต่ำ กรณีศึกษา ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต   

  กิตติพิชญ์ หนูทอง; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นของผู้โดยสารที่มีผลต่อคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินสายการบินต้นทุนต่ำ 2) เพื่อประเมินสมรรถนะขีดความสามารถการบริการของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินสายการบินต้นทุนต่ำ 3) แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินของสายการบินต้นทุนต่ำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการจากพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินสายการบินต้นทุนต่ำ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จำนวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นวิจัยเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค...
 • View more