GSDE: Theses

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 78
 • Thumbnail Image
  Item
  เพศและพฤติกรรมการออมใน สปป.ลาว
  (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2022) Maniphone Suensom; ทองใหญ่ อัยยะวรากูล
  ปัจจุบัน งานวิจัยเชิงประจักษ์ในประเทศลาวที่ศึกษาเกี่ยวกับการออมของภาคครัวเรือนยังมีไม่เพียงพอ การศึกษาส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดและการออมในรูปแบบเงินสดเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านข้อมูล งานวิจัยนี้จึงถือเป็นงานศึกษาครั้งแรกของประเทศลาวที่ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของเพศของหัวหน้าครัวเรือนในประเทศลาวต่อพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในรูปแบบการออมที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยใช้แบบจำลองโพรบิทและแบบจำลองโทบิท ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 10,741 ครัวเรือนทั่วประเทศ จากชุดข้อมูลการสำรวจแรงงานในประเทศ สปป.ลาว ที่ศูนย์สถิติแห่งประเทศลาวจัดสำรวจขึ้นเป็นครั้งแรก ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าแม้หัวหน้าครัวเรือนเพศชายมีแนวโน้มที่จะออมและมีจำนวนเงินออมสูงกว่าหัวหน้าครัวเรือนเพศหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่หัวหน้าครัวเรือนเพศหญิงกลับมีแนวโน้มที่จะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทบ้านสูงกว่า การศึกษานี้ สามารถชี้ให้เห็นมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของอิทธิพลที่ส่งผลต่อการออม และสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงปัจจัยด้านเพศที่ส่งผลต่ออัตราการออมในระดับครัวเรือนของลาว เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนระดมเงินออมและเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการลงทุน
 • Thumbnail Image
  Item
  A feasibility study of developing a retirement community project in Thailand
  (National Institute of Development Administration, 2022) Luo, Yiting; Udomsak Seenprachawong
  Population aging was a global concern as many countries, including Thailand, had already become the aged society. However, most of the real estate developers were still focusing on conventional residential projects which were not suitable for elderly due to lack of facilities and services. Currently, the majority of Thai elderly had to choose between living under family support or moving into public-operated retirement community, in which their living condition could hardly be ensured. This study aimed to explore the possibility of private sector real estate developers to engage in the retirement project by determining the financial feasibility of a private-operated retirement project using cost benefit analysis. Market survey and semi-structured interviews were conducted prior to the analysis, and we found that under the current market demand, a retirement project could generate a positive net present value, however the return on investment was lower than conventional real estate project. Hence, financial support from the public sector might be needed in order to better motivate the private developers to engage in the retirement projects.
 • Thumbnail Image
  Item
  Relationship between financial and real sectors: implications for stable economic development [evidence from Thailand]
  (National Institute of Development Administration, 2018) Khalil, Muhammad Azhar; Santi Chaisrisawatsuk
  Economic real sector is essential for growth and development as its activities persuade progress of economic output. The sector generates better outcomes if it is accompanied with a healthier financial system; thus, advancement of financial sector is a means for the growth of real sector. This study reexamine the relationship between financial and real sectors of Thailand with the volatility analysis of GDP caused by development of financial market. The GARCH Model, Johansen-Juselius (1990) cointegration test, and vector error correction model (VECM) approach were employed on time series data over the first quarter of year 1993 until the second quarter of year 2017. Consistent with past studies, both the elements of capital market (i.e. bonds and stock markets) and the money market (i.e. credit to private sector by banks) bear a positive relationship to the GDP. Our results show that both markets help promoting economic growth. We can infer that differences in financial market composition and institutions do matter, as these three major sections – bond market, stock market, and banks– do not simultaneously develop and grow, but at a different level of their growth paths they complement each other. Our findings suggest that there exists interdependency between real sector and financial sector which in turn enlightens the effect of financial market development on the GDP growth.
 • Thumbnail Image
  Item
  Determinants of antenatal care utilization in Lao PDR
  (National Institute of Development Administration, 2017) Palath Phanthoulack; Saran Sarntisart
  The healthy state of mother and child is very important and if well-addressed may result in a greater potential in terms of human capital as well as in the labor force. This can further positively affect productivity and the economic growth rate. The purpose of this research is to study the factors influencing its optimal attendance, and to assess how these factors differ between regions. To achieve these objectives, secondary data were obtained from the Lao Social Indicator Survey (LSIS) conducted during 2011-2012 at both the national and regional levels. The logistic regression model was employed for analysis. The results revealed that maternal education level, the wealth of households (middle, rich, richest), mass media exposure (watched TV every day and listen to the radio less than once a week), and maternal residence were positively associated to probability of attending ANC services at least four times. Furthermore, maternal ethnicity (Khmu and Hmong), maternal religion (animist), marital status (separated) and women who reside in a southern region made it less and had lower probability of attendance in Lao PDR. The study recommends that the Lao government should encourage education among women, particularly beyond primary school level, and the enhancement of awareness among illiterate women about the benefits of using maternal health care services.
 • Thumbnail Image
  Item
  The influence of fiscal and financial policies on upgrading of regional industrial structure
  (National Institute of Development Administration, 2022) Jing, Chen; Apirada Chinprateep
  Policies to encourage economic development are different in different regions. Studies at home and abroad show that the financial development level and local GDP output value are relatively high in places with a high proportion of tertiary industry such as financial agglomeration and high-tech development level, and vice versa.
 • Thumbnail Image
  Item
  การจัดสรรพอร์ตการลงทุนเชิงพลวัตและการพยากรณ์ผลตอบแทนการลงทุน โดยใช้แบบจำลองการเปลี่ยนระบบแบบมาร์คอฟ
  (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2022) ปวเรศ ปิยะจิตเมตตา; ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
  การศึกษาในครั้งนี้ประยุกต์ใช้แบบจำลองการเปลี่ยนระบบแบบมาร์คอฟ (Markov-Switching) โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ประยุกต์ใช้แบบจำลองการเปลี่ยนระบบแบบมาร์คอฟ ในการประมาณค่าผลตอบแทนคาดหวัง ความแปรปรวน และความแปรปรวนร่วมระหว่างสินทรัพย์การลงทุนในพอร์ตการลงทุนประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ หุ้นขนาดเล็ก และตราสารหนี้รัฐบาล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตในภาวะตลาดต่าง ๆ จากนั้นจึงนำผลการประมาณค่าที่ได้ไปใช้ปรับน้ำหนักการลงทุนสำหรับการจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์เชิงพลวัต และส่วนที่ 2 ประยุกต์ใช้แบบจำลองการเปลี่ยนระบบมาร์คอฟในการพยากรณ์ผลตอบแทนหุ้น ผลการศึกษาในส่วนที่ 1 พบว่า แบบจำลองการเปลี่ยนระบบแบบมาร์คอฟ สามารถนำมากำหนดช่วงเวลาที่ตลาดอยู่ในภาวะกระทิงและหมี และพยากรณ์การปรับเปลี่ยนระบบในอนาคต โดยช่วงที่ตลาดอยู่ในภาวะตลาดกระทิง หุ้นขนาดใหญ่และหุ้นขนาดเล็กจะเป็นสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนและความเสี่ยงเหมาะสมในการจัดสรรน้ำหนักการลงทุน ในขณะที่ภาวะตลาดหมี การจัดสรรน้ำหนักการลงทุนเกือบทั้งหมดจะอยู่ที่ตราสารหนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินการของพอร์ตการลงทุน พบว่า การปรับพอร์ตการลงทุนเชิงพลวัต ตามผลการประมาณค่าในแบบจำลองเปลี่ยนระบบแบบมาร์คอฟ สามารถให้ผลการดำเนินงานเมื่อพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนสะสม อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี และค่า Sharpe ratio ที่ดีกว่าพอร์ตการลงทุนทั้งในกรณีการจัดสรรน้ำหนักเท่า ๆ กันในแต่ละสินทรัพย์ และการจัดพอร์ตามวิธีการ Mean-variance แบบปกติ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ดีกว่าพบทั้งในกรณีการคำนวณค่าโดยใช้ข้อมูลในช่วงการประมาณค่า (In-Sample) และข้อมูลนอกช่วงการประมาณค่า (Out-of-Sample) นอกจากนี้ ผลการศึกษาในส่วนที่ 2 พบว่า แบบจำลองการเปลี่ยนระบบมาร์คอฟมีความแม่นยำในการพยากรณ์ผลตอบแทนหุ้นที่แม่นยำกว่าแบบจำลองเวคเตอร์ออโตรีเกรสชัน (Vector Autoregression)