Recent Submissions

 • Thumbnail

  ความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรวัยทำงาน 

  ธนพร สวนอินทร์; บังอร โสฬส (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของ บุคคลกับคุณภาพชีวิตการทำงาน และ2) ความสามารถในการทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของความ รับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรวัยทำงาน ซึ่งทำงานในองค์การหลากหลาย ทั้งภาคเอกชน องค์กรภาครัฐและวิสาหกิจ รวมจำนวน 423คน เก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถามจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทำงาน และแบบสอบถาม ความรับผิดชอบต่อสังคม แบบสอบถามมีคุณภาพดีโดยพบว่ามีค่าความเชื่อมั่นในการศึกษาครั้งนี้สูง (α = .94, .80 ตามลำดับ) ผลการวิเคราะห์ข้อม...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การและความสุขในการทำงานของพนักงานในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค: กรณีศึกษาบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ชนิกานต์ กระแก้ว; บุษกร วัชรศรีโรจน์ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความผูกพันต่อองค์การและความสุขใน การทำงานของพนักงานบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลลักษณะงาน ประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ สภาพแวดล้อม ของงาน และคุณลักษณะขององค์การที่ศึกษาที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การและความสุข ในการทำงาน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การและความสุขในการทำงานของ พนักงาน โดยใช้แบบสอบถามในการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง พนักงานบริษัทจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 1,565 ชุด ได้ร...
 • Thumbnail

  การพัฒนาธุรกิจค้าปลีกผลไม้ ด้วยการปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่า 

  สิริเพ็ญ ไทยตรง; บุษกร วัชรศรีโรจน์ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาห่วงโซ่คุณค่าและการส่งมอบคุณค่าอันนำไปสู่แนว ทางการสร้างกลยุทธ์ทางการแข่งขัน เชิงได้เปรียบของธุรกิจค้าปลีกผลไม้แบบดั่งเดิม ทำการศึกษา กับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกผลไม้แบบดั่งเดิมจำนวน 43คน ใช้แบบสอบถามในการรวบรวม ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ ความสัมพันธ์ของห่วงโซ่คุณค่าและการส่งมอบคุณค่าด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจดา้นคุณค่าที่ ได้รับระหว่างผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกผ...
 • Thumbnail

  การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าตราผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตผ้าไหม 

  นันทิดา แก้วทอง; ชัยยุทธ ชิโนกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)
 • Thumbnail

  การตลาดบริการธุรกิจกาแฟสดแฟรนไชส์ไทยขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร 

  วาสนา ภูยาแพทย์; วุฒิไกร งามศิริจิตต์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ความเครียดในการทำงาน และพฤติกรรมองค์การเชิงบวกของพนักงานสำนักงาน 

  สิริกาญจน์ เพ็ญศิริกุ; บังอร โสฬส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)
 • Thumbnail

  ความสุขและความผูกพันในการทำงานของพริตตี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

  ปิยะวัฒน์ เจริญศักดิ์; ชัยยุทธ ชิโนกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการให้ความหมายต่ออาชีพ เส้นทางการเข้าสู่อาชีพ ความสุขในการทำงาน ความผูกพันในการทำงาน การวางแผนอาชีพในอนาคต และมุมมองทางสังคมของอาชีพพริตตี้และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม การสังเกต และการวิเคราะห์เอกสาร มีการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 18 คน ประกอบด้วย พริตตี้ จำนวน 12 คน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับพริตตี้ จำนวน 6 คน ใช้วิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ และนำเสนอผลการวิจัยแบบ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  วิรยา เผดิมอรรถกิจ; ชัยยุทธ ชิโนกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail

  การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

  กมล สงบุญนาค; ชัยยุทธ ชิโนกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail

  อิทธิพลของศาสนาต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสุข: กรณีศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย 

  พชร ใจอารีย์; กัลยาณี เสนาสุ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความสุขของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 2) ผลกระทบของปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสุขภาพ ปัจจัยด้านงาน และปัจจัยด้านสังคมต่อ ความสุขของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 3) บทบาทของความเชื่อในศาสนาในการเป็นตัวแปรกำกับ ระหว่างปัจจัยด้านงานกับความสุขของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยใช้แบบสอบถามในการสำรวจ กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยจำนวน 420 ชุด ได้รับการตอบกลับจำนวน 401 ชุด และนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิตพรรณนาและสถิติอนุมานรวมทั้งการถดถอยแบบลำดับชั้น ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีระดับค่าเฉลี่ยความสุ...
 • Thumbnail

  การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ 

  พันธกิจ ท้าวทอง; ชัยยุทธ ชิโนกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดในการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคของการใช้บริการ และปัจจัยด้านประชากรที่มีผลต่อการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยนี้เป็นการ วิจัยแบบผสม โดยวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้แบบแผนการวิจัยเชิงสำรวจ โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักท่องเที่ยวที่เคยเข้าพักโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คนในการตอบแบบสอบถาม และทำการ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาแบบวัดทักษะด้านจริยธรรม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการทำงานเป็นทีม เพื่อคัดกรองพนักงานใหม่ 

  วรัญญา คลังเพ็ชร; นันทา สู้รักษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบวัดทักษะด้านจริยธรรม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการทำงานเป็นทีม โดยใช้แบบวัดเชิงสถานการณ์ สำหรับการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์แห่งหนึ่ง พร้อมทั้งหาคุณภาพจากแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยการศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษากับบุคลากรบริษัทสิ่งพิมพ์แห่งหนึ่ง จำนวน 9 ฝ่ายงาน รวมทั้งสิ้น 350 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้วิจัยในครั้งนี้คือแบบวัดทักษะด้านจริยธรรม ด้านการเรียยนรู้อย่างต่อเนื่องและด้านการทำงานเป็นทีมจำนวน 12 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระว่าง 0...
 • Thumbnail

  ประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย 

  พนสณฑ์ ภาวกังวาลวงษ์; ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์กับปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร และการค้นหาข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์เชิงอำนาจการทำนายระหว่างปัจจัยทั้งสอง อันนำไปสู่การเสนอแนะแนวทางการจัดการคุณภาพชีวิตในการทำงานที่เหมาะสมกับบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจำนวน 319 ฉบับ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย ซึ่งใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบตามความสะดวกและความสมัครใจที่จะให้ข้...
 • Thumbnail

  บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 

  อภิรดี ระวิโรจน์; ชัยยุทธ ชิโนกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ ของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 2) เพื่อศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 3) เพื่อศึกษาบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ที่อยู่อันดับสูงสุดในอุตสาหกรรมธนาคารของโลกด้านนายจ้างดีเด่น จัดอันดับโดยนิตยสาร Forb...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างความผูกพันต่อองค์กร การสร้างเสริมความสามารถของพนักงานและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

  ปานกมล ทรัพย์สาร; กัลยาณี เสนาสุ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของความผูกพันต่อองค์กรการสร้างเสริมความสามารถของพนักงานและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยใช้การเก็บแบบสอบถามจาก ครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนสายพาณิชยการ ในสาขาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจและธุรกิจค้าปลีก จำนวนทั้งสิ้น296คน โดยใช้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS
 • Thumbnail

  ปัจจัยการคงอยู่ในงานต่อความผูกพันต่อองค์การของอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า 

  สิทธิศักดิ์ ฉันทวโร; ชัยยุทธ ชิโนกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการคงอยู่ในงานและระดับความผูกพันต่อองค์การของกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า 2) เพื่อศึกษาการคงอยู่ในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า และ 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ การวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากประชากรอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าทั้งหมดจำนวนจำนวน 1,382 คนได้แบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ 434 ชุด สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพดำเนินการโดยใช้สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (N...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ดูแลคนพิการ 

  ศุภพิชญ์ ศุขโกเมศ; ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความผูกพันต่องาน 2) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 4) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ และ 5) นำเสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ บุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 266 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 8 ตอน ประกอบด้วย แบบสอบคุณลักษณะทั่วไป, แบบสอบถา...
 • Thumbnail

  การรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

  ณัฏฐาพัชญ์ มงคลธารณ์; ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

              การวิจัยนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ 2.) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาและความผูกพันต่อองค์การ 3.) ศึกษาระดับการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา 4.) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ และ 5.) เปรียบเทียบความผูกพันองค์การ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บังคับบัญชา ด้านเพศ อายุ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิจากกลุ่มตัวอย่างบุคลา...
 • View more