Recent Submissions

 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างความผูกพันต่อองค์กร การสร้างเสริมความสามารถของพนักงานและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

  ปานกมล ทรัพย์สาร; กัลยาณี เสนาสุ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของความผูกพันต่อองค์กรการสร้างเสริมความสามารถของพนักงานและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยใช้การเก็บแบบสอบถามจาก ครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนสายพาณิชยการ ในสาขาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจและธุรกิจค้าปลีก จำนวนทั้งสิ้น296คน โดยใช้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS
 • Thumbnail

  ปัจจัยการคงอยู่ในงานต่อความผูกพันต่อองค์การของอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า 

  สิทธิศักดิ์ ฉันทวโร; ชัยยุทธ ชิโนกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการคงอยู่ในงานและระดับความผูกพันต่อองค์การของกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า 2) เพื่อศึกษาการคงอยู่ในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า และ 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ การวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากประชากรอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าทั้งหมดจำนวนจำนวน 1,382 คนได้แบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ 434 ชุด สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพดำเนินการโดยใช้สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (N...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ดูแลคนพิการ 

  ศุภพิชญ์ ศุขโกเมศ; ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความผูกพันต่องาน 2) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 4) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ และ 5) นำเสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ บุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 266 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 8 ตอน ประกอบด้วย แบบสอบคุณลักษณะทั่วไป, แบบสอบถา...
 • Thumbnail

  การรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

  ณัฏฐาพัชญ์ มงคลธารณ์; ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

              การวิจัยนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ 2.) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาและความผูกพันต่อองค์การ 3.) ศึกษาระดับการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา 4.) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ และ 5.) เปรียบเทียบความผูกพันองค์การ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บังคับบัญชา ด้านเพศ อายุ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิจากกลุ่มตัวอย่างบุคลา...
 • Thumbnail

  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคประเทศไทย 4.0กรณีศึกษา: สถาบันการเงินประเภทธนาคาร 

  วิริยา ลีลาสุธานนท์; สมบัติ กุสุมาวลี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทิศทางและแนวโน้มการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงินประเภทธนาคารในยุคประเทศไทย 4.0 และเพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมบุคลากรในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงินประเภทธนาคารเพื่อก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ระเบียบวิธีวิจัยที่ผู้วิจัยเลือกใช้ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงินประเภทธนาคาร จำนวน 5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 2 คน โดยทำการวิเค...
 • Thumbnail

  บทบาทของทุนมนุษย์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: ศึกษาเปรียบเทียบไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

  ธนพร เทียนประเสริฐ; กัลยาณี เสนาสุ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของทุนมนุษย์ของประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียและเปรียบเทียบบทบาทของทุนมนุษย์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) ของประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย วิธีการศึกษาได้ใช้ สมการการผลิตที่สะท้อนถึงผลกระทบมูลภัณฑ์ทุน และทุนมนุษย์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) ข้อมูลเก็บรวบรวมมาจาก สํานักงานสถิติแห่งชาติของประเทศ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และธนาคารโลก แล้วนํามาวิเคราะห์ด้วยสมการ 2 ประเภท คือ สมการ เส้นตรงและสมการคอบบ์-ดักลาส
 • Thumbnail

  กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความสุขในการทำงาน :กรณีศึกษากรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  นรีนาถ กาญจนเจตนี; จุฑามาศ แก้วพิจิตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสุขในการทำงานของบุคลากรกรมหม่อนไหม 2) เปรียบเทียบความสุขในการทำงานของบุคลากรกรมหม่อนไหม จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความสุขในการทำงาน ด้วยวิธีการเชิงผสมผสาน โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรกรมหม่อนไหม (ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ) จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ และการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม ที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ย...
 • Thumbnail

  การศึกษามิติวัฒนธรรมของวิชาชีพครูและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

  ปิยะณัฐ ศรีวิไลย์; อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์มิติวัฒนธรรมของวิชาชีพครูและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมิติวัฒนธรรมของวิชาชีพครูกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 540 คน จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน ผลการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีมิติวัฒนธรรมทั้ง 6 มิติ คือ มีมิติความเหลื่อมล้ำทางอำนาจส...
 • Thumbnail

  แรงจูงใจในการทำงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและประสิทธิผลการทำงานของบุคลากรวัยทำงาน  

  รวินท์พร สุวรรณรัตน์; บังอร โสฬส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และประสิทธิผลการทำงานในองค์การของบุคลากรวัยทำงาน รวมทั้งศึกษาอำนาจในการทำนายประสิทธิผลการทำงานในองค์การของแรงจูงใจในการทำงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยบุคลากรวัยทำงาน ซึ่งเป็นพนักงานในองค์การต่างๆ ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาและอยู่ระหว่างการศึกษาจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคณะรัฐประศาสนศาสตร์จำนวน 401 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัด ได้แก่ แบบวัดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบว...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาองค์การประเภทธุรกิจธนาคารสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  

  พรฑิตา อังกินันทน์; วิชัย อุตสาหจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 2) ศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ บุคลากรธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 379 คน  โดยใช้แบบสอบถามการวัดระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับการศึ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผูกพันของบุคลากรวิชาชีพสาธารณสุขกลุ่มต่างๆที่มีสถานภาพการจ้างงานแตกต่างกัน 

  วราภร แซ่ปึง; จิรประภา อัครบวร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  หนึ่งในผลพวงจากการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 คือเกิดรูปแบบของบุคลากรที่แตกต่างกันภายใต้การบริหารของกระทรวงสาธารณสุข อันเป็นผลมาจากการจำกัดจำนวนข้าราชการและเพิ่มรูปแบบการจ้างที่แตกต่างกันตามบริบทของโรงพยาบาลและการบริหารจัดการ ซึ่งผลจากรูปแบบการจ้างที่แตกต่างนี้นำมาซึ่งสิทธิและผลตอบแทนแตกต่างกัน การวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผูกพันของบุคลากรวิชาชีพสาธารณสุขกลุ่มต่างๆ ทีมีสถานภาพการจ้างงานแตกต่างกัน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการวิจัยเชิงสำรวจภายใต้โครงการ Engagement for Patient Safety มีกลุ่มตัวอย่า...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของช่วงอายุต่อความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนรวมและความผูกพันต่อองค์กรในวิชาชีพบัญชี 

  พิชชาภร จวงวาณิชย์; กัลยาณี เสนาสุ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนรวมและความผูกพันต่อองค์กร ตลอดจนบทบาทของช่วงอายุในการเป็นตัวแปรกำกับของความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนรวมและความผูกพันต่อองค์กรในวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการศึกษาใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยจำนวน 500 ชุด จากนั้นนำผลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนาและสถิติอนุมานรวมทั้งการถดถอยแบบลำดับชั้น ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านค่าตอบแทน การรับรู้ความยุติธรรม และผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ส่งผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยกา...
 • Thumbnail

  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ องค์การกับการแลกเปลี่ยนความรู้ของพนักงานซ่อมบารุงอากาศยาน บริษัทมหาชน 

  อิสรภาพ สาลี; สมบัติ กุสุมาวลี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง และทดสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และพฤติกรรมย่อยของ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 5 พฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น พฤติกรรมการคา นึงถึงผู้อื่น พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ และ พฤติกรรมการสานึกในหน้าที่ ที่ส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานซ่อม บา รุงอากาศยานบริษัทมหาชนแห่งหนึ่ง จา นวน 336 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 3 ฉบับ ได้...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ การฝังลึกในงาน และความอยู่ดีมีสุขของพนักงานธนาคาร 

  ณัฐาพร จริยะปัญญา; บังอร โสฬส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ การฝังลึกในงาน และความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและการฝังลึกในงาน ที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานระดับปฏิบัติการ 2-7 ของสถาบันการเงินรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 4 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถามความอยู่ดีมีสุขในองค์การ แบบสอบถามการฝังลึกในงาน และแบบสอบถามการถ่ายทอดทางสังคมในองค...
 • Thumbnail

  การศึกษาผลกระทบของข้อมูลป้อนกลับที่มีต่อการรับรู้การปรับปรุง ผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของตัวแทนประกันชีวิต ที่มีประสบการณ์ต่างกัน 

  รุ่งอรุณ สมัญญา; จิรประภา อัครบวร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าข้อมูลป้อนกลับทางบวกและข้อมูลป้อนกลับทางลบ มีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงผลปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร ที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน (Expert, Novice) และมีผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน (Good Performer, Poor Performer) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ ตัวแทนประกันชีวิต (Agent) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวนทั้งสิ้น 270 คน ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล โดยลักษณะคำถาม เป็นแบบตรวจรายการ (Check List) จำนวน 4 ข้อ แ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาโมเดลทีมที่มีประสิทธิผลจากองค์การที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

  รณกร สุวรรณกลาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทำงานเป็น ทีมภาวะผู้นำและองค์ประกอบของทีมกับประสิทธิผลของทีม (2) พัฒนาและตรวจสอบความตรง ของโมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลของทีม และ (3) เพื่อประมาณค่าขนาดอิทธิพลทั้งทางตรง และทางอ้อมของค่านิยมในการทำงานเป็นทีมภาวะผู้นำและองค์ประกอบของทีมที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลของทีมประชากรการศึกษา คือ องค์การที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (รางวัลคุณภาพ แห่งชาติและรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ) จำนวน 49 องค์การ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2556) ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย ได้กลุ่มตัว...
 • Thumbnail

  บุพปัจจัยและความแตกต่างของความเชื่อถือไว้วางใจในทีมและความผูกพันต่อองค์การระหว่างพนักงานในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสายการบิน 

  วรนาท สามารถ; วาสิตา บุญสาธร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาบุพปัจจัยและความแตกต่างของความเชื่อถือไว้วางใจในทีม และความผูกพันต่อองค์การระหว่างพนักงานในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง: กรณีศึกษา อุตสาหกรรม สายการบิน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความแตกต่างระหว่างความเชื่อถือไว้วางใจใน ทีมและความผูกพันต่อองค์การในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความ เชื่อถือไว้วางใจในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ ในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตการทำงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคมของพนักงานบริษัทเอกชน 

  พัชรี ปานแก้ว; บังอร โสฬส; บังอร โสฬส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตการทำงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคม รวมทั้งศึกษาความสามารถในการทำนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและ สังคมของทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชน ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง จำนวน 352 คน โดยใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) แบบสอบถ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการนำโครงการ "เกษตรทฤษฎีใหม่" (ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ไปสู่การปฏิบัติ 

  ประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ; สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2000)
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชนบทของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

  สุกานดา ภมรศิลปธรรม; สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2000)
 • View more