Recent Submissions

 • Thumbnail

  การบริหารจัดการพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงที่ได้รับทุนรัฐบาล 

  ธงไทย ทองดี; จุฑามาศ แก้วพิจิตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงที่ได้รับ ทุนรัฐบาล และศึกษาปัจจัยในการบริหารจัดการพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงที่ได้รับทุนรัฐบาลให้ประสบ ความสำเร็จ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้วิธีการเลือก แบบเจาะจง ได้แก่1) ส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการพี่เลี้ยงและดำเนินการมาอย่างน้อย 2 ปี 6 ส่วนราชการ จำนวน 6 คน ใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง (Semi-Structure Interview) และ 2) ส่วนราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการพี่เลี้ยง 40 ส่วน ราชการ จำนวน 57 คน ...
 • Thumbnail

  การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจงานบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ 

  สุฐะภร จันทรา; วุฒิไกร งามศิริจิตต์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  -
 • Thumbnail

  กลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำให้ตัดสินใจซื้อสินค้าร้านหนังสือเครือข่ายในเขตกรุงเทพมหานคร 

  นันต์ชรี ปานเคลือบทอง; ชัยยุทธ ชิโนกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยนี:มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าร้านหนังสื อเครื อข่ายในเขต กรุงเทพมหานครของผู้บริโภค 2)เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดในการตัดสินใจซื:อสินค้าร้าน หนังสือเครือข่ายในเขตกรุงเทพมหานคร 3)เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์ทางการตลาดในการตัดสินใจ ซื้อสินค้าร้านหนังสือเครือข่ายในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ และ 4)เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการซื้อสินค้าร้านหนังสือ เครือข่ายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สอดคล้องกบความต้องการของผู้บริโภค การดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการแบบผสม (Mixed Method) ...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยง ความพึงพอใจในชีวิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการ 

  ปณิตา อินทสุวรรณ; นันทา สู้รักษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงและความพึงพอใจในชีวิต กับการเตรียมความ พร้อมก่อนเกษียณอายุและ 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุจําแนก ตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศอายุรายได้อายุงาน และจํานวนบุตรที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ข้าราชการกรมการปกครองส่วนกลาง ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป จํานวน 350 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 4 ฉบับ ได้แก่แบบสอบถาม ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถาม...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานองค์การมหาชน 

  สุดปราโมทย์ วัฒนรัตน์; สมบัติ กุสุมาวลี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตใน การทำงานของพนักงานองค์การมหาชน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับ คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานองค์การมหาชน 3) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานองค์การมหาชนโดย เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามจากพนักงานองค์การ มหาชนกลุ่ม 2 จำนวน 7 องค์การจำนวนแบบสอบถามที่แจกทั้งสิ้น 510 ชุด ซึ่งได้รับแบบสอบถาม ตอบกลับ จำนวน 353 ชุด คิดเป็นร้อยละ 69.22 และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ก...
 • Thumbnail

  ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนคาทอลิกในกรุงเทพมหานคร 

  ปฏิพัฒน์ อัครศรีเรือง; กัลยาณี เสนาสุ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพโดยทั่วไปของการบริหารผลปฏิบัติงานในโรงเรียนคาทอลิก 2) เพื่อสร้างตัวแบบระบบการบริหารผลปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนคาทอลิก 3) เพื่อประเมินตัวแบบระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนคาทอลิกในด้านความเหมาะสมความเป็นไปได้ และประโยชน์ในการนำไปใช้การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากโรงเรียนคาทอลิกในกรุงเทพมหานครจำนวน 10 แห่ง ด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายจำนวน 20 คน และแจกแบบสอบถามความคิดเห็นครูและบุคลากรจำนวน 60 คน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสถิติพรรณนา ผลการ...
 • Thumbnail

  นโยบายและการจัดการด้านเอดส์ในที่ทำงาน คุณภาพชีวิตการทำงานและความพึงพอใจต่อองค์การ 

  ปริญญา ศรีทิพย์; บุษยา วีรกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของนโยบายและการจัดการด้านเอดส์ และคุณภาพชีวิตการทำงาน ต่อความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์การ องค์การที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ (1) องค์การผ่านเกณฑ์ประเมินจาก "โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติ แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงานในปี พ.ศ. 2559" (NAAPAPM) และ (2) องค์การที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการการวิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งแบบสอบถามใช้วิธีการส่งทางไปรษณีย์ ผลการเก็บข้อมูลมีแบบสอบถาม ใช้ได้จริงจำนวนร้อยละ 90.21 จากจำนวนแบบสอบ...
 • Thumbnail

  การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรวัยทำงาน 

  ยุทธนา รังสิตานนท์; บังอร โสฬส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยนี้มุ่งศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย บุคคลากรวัยทำงานตั้งแต่ระดับปฎิบัติการ ตลอดไปจนถึงระดับหัวหน้างาน จำนวน 392 คน โดยมีอายุตั้งแต่ 16 ปี ถึง 57 ปี ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ (1)แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล (2)แบบสอบถาม พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ แบ่งเป็น แบบสอบถามการสร้างเสริมสุขภาพทางกายและทางจิต 6 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ด้านการออกกำลังกาย ด้านโภช...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนไทย ปี พ.ศ. 2548-2555 

  สมยศ ประจันบาล; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่าย ของครัวเรือนโดยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายใน 2 มิติคือ การเปลี่ยนแปลงระหว่าง ครัวเรือน และการเปลี่ยนแปลงภายในครัวเรือน การศึกษานี้ใช้ข้อมูลจากโครงการสำรวจเพื่อ ติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (ใช้ตัวอย่างช้ำ) ตั้งแต่ปี 2548-2555 ของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ผลการศึกษา พบว่าการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงปีที่ทำการศึกษาจาก 8,740.83 บาทในปี 2548 เป็น 14,797.62 ในปี 2555 เมื่อ พิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่าย พบว่า...
 • Thumbnail

  การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร : กรณีศึกษา องค์กรสร้างสุข 

  วัศยา หวังพลายเจริญสุข; วิชัย อุตสาหจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขในการทำงาน และเพื่อศึกษาวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงานสร้างความสุขในการทำงานขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการถอดรหัส 102 องค์กรหลากสุข โดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitaive Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และพนักงานในระดับปฏิบัติการ โดย ทำการศึกษาจากองค์กรที่เข้าร่วมโครงการถอดรหัส 102 องค์กรหลากสุข จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเคอร์ส จำกัด และ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) การศึกษาครั้งนี้ ได้ให้ความหมายของความสุขในการทำงานไว้ว่...
 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนองค์การและวัฒนธรรมองค์การระหว่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ติดอันดับ SET 100 Index 

  ณภัทธิรา มุ่งธนวรกุล; วาสิตา บุญสาธร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อน องค์การ และวัฒนธรรมองค์การของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2) เพื่อตึกษา เปรียบเทียบระดับความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนองค์การ กับวัฒนธรรมองค์การระหว่างจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั่วไป กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯที่ติดอันดับ SET 100 Index และ 3) เพื่อศึกษาความสามารถในการทำนายของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อความ มุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนองค์การ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงานที่ทำงานอยู่ในบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จำนวน 414 คน ...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และผลการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค 

  วีระยุทธ วงศ์รักษา; กัลยาณี เสนาสุ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance management system: PMS) วัฒนธรรมองค์การ (Organizational culture) ความผูกพัน ต่อองค์การ (Organizational commiment) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) ทั้งในระดับบุคคล และระดับองค์การของการประปาส่วนภูมิภาค โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมไว้ที่ 1,463 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มช่อยคือ กลุ่มสำนักงานใหญ่และกลุ่มในส่วนภูมิภาค แล้วจึงใช้ แบบสอบถามซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะส่งไปถึงกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานอยู่ใน 338 หน่วยงาน ทั่วประเทศ โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นปร...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว และวัฒนธรรมองค์กรด้านงานและครอบครัว ของพนักงานสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

  ธนิษฐา รัตนะ; อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์กรกับความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว และวัฒนธรรมองค์กรด้านงานและครอบครัว ตลอดจนอิทธิพลของความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว และวัฒนธรรมองค์กรด้านงานและ ครอบครัว ที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือพนักงานของ สถาบันการเงินเฉพาะกิจสำนักงานใหญ่ 5 แห่ง จำนวน 401 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ (1) แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือพฤติกรรมการเป็...
 • Thumbnail

  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ และการตระหนักถึงผลในอนาคตของบุคคล กับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของพนักงานบริษัทประกันภัย 

  ยศธนา ชูศรี; บังอร โสฬส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากร มนุษย์ การตระหนักถึงผลในอนาคตของบุคคล และพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของ พนักงานบริษัทประกันภัย โดยใช้แบบสอบถาม ( Quesionnaire) 4 ฉบับคือ 1) แบบสอบถาม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2) แบบสอบถามพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรม 3) แบบสอบถาม การตระหนักถึงผลในอนาคตของบุคคล และ 4)แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานบริษัทประกันภัย 8 บริษัท ได้รับความร่วมมือตอบ แบบสอบถามจำนวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 69 ของจำนวนผู้รับแบบสอบถามไปทั้งหมด 52...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมผู้บริโภค เอกลักษณ์องค์การและความพึงพอใจในคุณภาพบริการที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค 

  ศิริลักษณ์ เลาหเรณู; บุษกร วัชรศรีโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจสถานภาพโดยทั่วไปของตัวแปรลักษณะ ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้บริการ เอกลักษณ์องค์การ ความพึงพอใจในคุณภาพบริการ และ ความภักคีของลูกค้าที่ใช้บริการสายการบินคาเย์ แปซิฟิก 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้บริการ เอกลักษณ์องค์การ และความพึงพอใจใน คุณภาพบริการที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการสายการบินคาเธย์ แปซิฟิกในปัจจุบัน และ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพบริการของ สายการบินคาเธย์ แปซิฟิก 3) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสำห...
 • Thumbnail

  ความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรวัยทำงาน 

  ธนพร สวนอินทร์; บังอร โสฬส (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของ บุคคลกับคุณภาพชีวิตการทำงาน และ2) ความสามารถในการทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของความ รับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรวัยทำงาน ซึ่งทำงานในองค์การหลากหลาย ทั้งภาคเอกชน องค์กรภาครัฐและวิสาหกิจ รวมจำนวน 423คน เก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถามจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทำงาน และแบบสอบถาม ความรับผิดชอบต่อสังคม แบบสอบถามมีคุณภาพดีโดยพบว่ามีค่าความเชื่อมั่นในการศึกษาครั้งนี้สูง (α = .94, .80 ตามลำดับ) ผลการวิเคราะห์ข้อม...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การและความสุขในการทำงานของพนักงานในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค: กรณีศึกษาบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ชนิกานต์ กระแก้ว; บุษกร วัชรศรีโรจน์ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความผูกพันต่อองค์การและความสุขใน การทำงานของพนักงานบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลลักษณะงาน ประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ สภาพแวดล้อม ของงาน และคุณลักษณะขององค์การที่ศึกษาที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การและความสุข ในการทำงาน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การและความสุขในการทำงานของ พนักงาน โดยใช้แบบสอบถามในการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง พนักงานบริษัทจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 1,565 ชุด ได้ร...
 • Thumbnail

  การพัฒนาธุรกิจค้าปลีกผลไม้ ด้วยการปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่า 

  สิริเพ็ญ ไทยตรง; บุษกร วัชรศรีโรจน์ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาห่วงโซ่คุณค่าและการส่งมอบคุณค่าอันนำไปสู่แนว ทางการสร้างกลยุทธ์ทางการแข่งขัน เชิงได้เปรียบของธุรกิจค้าปลีกผลไม้แบบดั่งเดิม ทำการศึกษา กับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกผลไม้แบบดั่งเดิมจำนวน 43คน ใช้แบบสอบถามในการรวบรวม ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ ความสัมพันธ์ของห่วงโซ่คุณค่าและการส่งมอบคุณค่าด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจดา้นคุณค่าที่ ได้รับระหว่างผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกผ...
 • Thumbnail

  การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าตราผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตผ้าไหม 

  นันทิดา แก้วทอง; ชัยยุทธ ชิโนกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าตราผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตผ้าไหม 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าตราผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตผ้าไหม 3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าตราผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตผ้าไหม การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช้การวิจัยเชิงสํารวจ โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือประชากรทั้งในผู้ที่ไม่เคยซื้อ...
 • Thumbnail

  การตลาดบริการธุรกิจกาแฟสดแฟรนไชส์ไทยขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร 

  วาสนา ภูยาแพทย์; วุฒิไกร งามศิริจิตต์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการตลาดบริการธุรกิจกาแฟสดแฟรนไชส์ ไทยขนาดเล็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อส่วน ประสมการการตลาดบริการ 7 P’s ของธุรกิจร้านกาแฟสดแฟรนไชส์ไทยขนาดเล็ก ในเขต กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อเสนอแนะข้อมูลด้านการตลาดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจร้าน กาแฟสดแฟรนไชส์ไทยขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัย มีร้านกาแฟคอฟฟี่ ทูเดย์ (Coffee Today) เป็ นหน่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยจะใช้การวิจัยแบบผสมผสานระหว่าง การวิจัย เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงเชิงสำรวจใ...
 • View more