Recent Submissions

 • Thumbnail

  การใช้จารีตประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ศึกษากรณีการเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 

  กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว; พัชรวรรณ นุชประยูร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใช้บังคับแก่ กรณีการเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และศึกษาถึงกระบวนการของการนำจารีตประเพณีการ ปกครองประเทศไทยมาใช้ โดยศึกษาว่าองค์กรใดเป็นองค์กรผู้มีอำนาจในการใช้ และศึกษาว่าองค์กร นั้นมีวิธีการในการใช้อย่างไร ตลอดจนศึกษาถึงองค์กรผู้มีอำนาจในการตีความและวินิจฉัย การนำ จารีตประเพณีการปกครองประเทศไทยมาใช้ในการอุดช่องว่างของรัฐธรรมนูญ ในการเข้าสู่ตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี โดยวิธีการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ และการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์กฎหมาย โดย การดำเนินการวิจัยรวบรวมเอกส...
 • Thumbnail

  การเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการลงโทษทางวินัยร้ายแรงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย: ศึกษากรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

  ธนพล ปัญญาสาร; พัชรวรรณ นุชประยูร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษหลักกณฑ์เกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายแก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการลงโทษทางวินัยร้ายแรงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ และศึกษาว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรจะกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการเยียวยา ความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างไร ทั้งนี้การกำหนดหลักเกณฑ์หรือกระบวนการ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกลงโทษ อีกทั้งยังจะเป็น ประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงานของรัฐและประเทศชาติโดยรวมต่อไป โดยวิธีการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็...
 • Thumbnail

  การกระทำทางรัฐบาล และปัญหาการตรวจสอบการกระทำทางรัฐบาล 

  สุชาดา เรืองแสงทองกุล; พัชรวรรณ นุชประยูร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การใช้อำนาจทางบริหารขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร เป็นอำนาจในการดำเนินการบริหาร ราชการแผ่นดิน การดำเนินการตามภารกิจของรัฐให้สำเร็จลุล่วงอันมีลักษณะเป็นงานทางนโยบาย การกระทำทางรัฐบาลเป็นผลจากการใช้อำนาจทางรัฐบาล ซึ่งเป็นอำนาจอย่างหนึ่งของอำนาจ ทางบริหาร ในปัจจุบันการใช้อำนาจทางบริหารขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารของไทย มีปัญหาการ คำหนดชอบเขตของการกระทำทางรัฐบาส เนื่องจากการขาดความชัดเจนในการให้ความหมายของ การกระทำทางรัฐบาล และไม่มีเกณฑ์ที่แน่ชัดในการพิจารณาการกระทำทางรัฐบาล วิทยานิพนธ์นี้ จึงมุ่งศึกษาพัฒนาการ แนวคิดของทฤษฎีการกระทำทางรัฐบาล ข้อพิจา...
 • Thumbnail

  ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 

  พระคทาวุธ คเวสกธมโม (เพ็งที); บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  ดุษฎีนิพนธ์นี้ เพื่อศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ใน 3 ประเด็น คือ สถานะและผู้แทนของวัด ที่ดินวัด และข้อพิพาททางปกครองคณะสงฆ์ ผลที่ได้จากการศึกษามีดังต่อไปนี้ ประเด็นที่หนึ่ง สถานะของวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมากับสำนักสงฆ์ ตามมาตรา 31 วรรคแรก  ถือเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายมหาชน ตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการบัญญัติกฎหมายตามที่ได้ปรากฏในรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ทั้งยังเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีที่สมมติว่านิติบุคคลเป็น...
 • Thumbnail

  ประเด็นท้าทายเกี่ยวกับคุ้มครองสิทธิบัตรหน่วยพันธุกรรมมนุษย์เพื่อการรักษาโรค 

  ปวีณ นราเมธกุล; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  การคิดค้นวิธีการตัดต่อยีนโดยระบบ CRISPR Gene Editing สามารถนำมารักษาผู้ป่วยได้หลายโรค และด้วยศักยภาพนี้ได้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ควบคุมองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องหน่วยพันธุกรรมมนุษย์ซึ่งให้ผลตอบแทนในทางธุรกิจเป็นจำนวนมาก นับเป็นการเปิดทางไปสู่วิธีการใหม่ ๆ สำหรับรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ระบบ CRISPR-Cas9 ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรครั้งแรกในปีพ.ศ. 2556 ทำให้เห็นว่ากฎหมายสิทธิบัตรมีความเกี่ยวข้องและมีความสำคัญยิ่งต่อการคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์จากยีนมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตาม การขอรับสิทธิบัตรหน่วยพันธุก...
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายเพื่อการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในประเทศไทย 

  ปัญญา สุทธา; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย และมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์หลังสิ้นสุดการใช้งานของโรงพยาบาล การบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์หลังสิ้นสุดการใช้งานของโรงพยาบาลและมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบัน ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์หลังสิ้นสุดการใช้งานของโรงพยาบาล ช่องว่างทางกฎหมาย และอุปสรรคสำคัญในการบริหารจัดการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายท...
 • Thumbnail

  การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการพัฒนากฎหมายบริษัทจำกัดในประเทศไทย 

  นพดล ปกรณ์นิมิตดี; นเรศร์ เกษะประกร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  ดุษฎีนิพนธ์นี้ศึกษาวิจัยในเรื่องการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการพัฒนากฎหมายบริษัทในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจำกัด ที่สอดรับกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล เพราะระบบกฎหมายบริษัทในประเทศไทย ยังไม่เหมือนกฎหมายบริษัทต่างประเทศที่ได้รวมเอาบริษัททุกประเภทไว้ในกฎหมายเดียวกัน  อีกทั้งประมวลกฎหมายและพาณิชย์ ในส่วนบริษัทจำกัด ยังมีพัฒนาการที่แตกต่างจากกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดในประเด็นความสอดรับกับหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งหากได้มีการพัฒนากฎหมายบริษัทจำกัด จะทำให้เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ประกอบการเพื่...
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายในงานทางวิทยาศาสตร์โดยการใช้วิธีการอื่นแทนการใช้สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

  หงส์ลฏา เครือหงษ์; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการทดลองวิธีการอื่นแทนการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยศึกษาถึงกรณีสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวิจัยด้านยารักษาโรค ศึกษาถึงสถานการณ์ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวิจัยด้านยารักษาโรคในประเทศไทย และวิเคราะห์ถึงการใช้พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ซึ่งน าไปเปรียบเทียบแนวทางการจัดการปัญหาในมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้พระราชบัญญัติสัตว์เพื่อ...
 • Thumbnail

  บทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล 

  ปวินี ไพรทอง; นเรศร์ เกษะประกร (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าบทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลเป็น บทบัญญัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากขัดต่อหลักการสันนิษฐานความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาใน คดีอาญา แต่เหตุใดในบางประเทศใช้บทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาเพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบ พยานหลักฐานและไม่ถือว่าขัดต่อหลักการดังกล่าว นอกจากนี้ในทางกฎหมายสารบัญญัติบทบัญญัติ กฎหมายเดิมก่อนมีการยกเลิกบทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลในประเทศไทย มีความบกพร่องในการบัญญัติถ้อยคำที่เป็นไปตามโครงสร้างความรับผิดทางอาญาว่าด้วย “การ กระทำ” อันควรเป็นเหตุผลประการเดียวของควา...
 • Thumbnail

  ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำจากชุมชน ศึกษากรณี: หมู่บ้านจัดสรรที่สร้างขึ้นก่อนและขณะใช้พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 

  นรินทร์ภัค เกตุสุรินทร์; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหามลพิษทางน้ำที่เกิดจากชุมชนในหมู่บ้าน จัดสรร เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหา แนวคิดและกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางน้ำจาก ชุมชนในหมู่บ้านจัดสรร เช่น ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 พ.ศ.2515 พระราชบัญญัติส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 เพื่อหาแนวทางใน การแก้ไขการจัดการมลพิษทางน้ํา ที่เกิดจากชุมชนในหมู่บ้านจัดสรร
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสืบพยานบุคคลคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ 

  ธัญธิดา รัตนวิเชียร; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  วิทยานิพนธ์เรื่องการสืบพยานบุคคลคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะหฺ์ความเหมาะสมและปัญหาการสืบพยานบุคคลคดีอาญาในลักษณะการประชุมทาง จอภาพ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร์ซึ่งจะนําไปสู่บทสรุป และข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน รวมถึงการปรับปรุง พัฒนา ให้การสืบพยานบุคคลคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพมีความเหมาะสมและมีความ น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
 • Thumbnail

  การลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทยกับหลักความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

  พัชรินทร์ วิทยาเอนกนันท์; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  วิทยานิพนธ์นี้ศึกษา การลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทยกับหลักความคุ้มครองศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวความคิดการลงโทษประหารชีวิตและหลักการ คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ว่าแท้จริงแล้วการที่รัฐให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะทํา ให้แนวความคิดการลงโทษประหารชีวิตที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สอดคล้องกับศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์มากน้อยเพียงใด
 • Thumbnail

  สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน: ศึกษาความเหมาะสมของการใช้ทฤษฎีของ Elinor Ostrom ในประเทศไทย 

  อรทัย อินต๊ะไชยวงค์; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และยั่งยืน ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 จนถึงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และสิทธิชุมชนได้รับการออกแบบ ตามรัฐธรรมนูญให้มีสภาพบังคับใช้ได้ทันที แต่ในทางปฏิบัติหลักการสิทธิชุมชนในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับการตระหนักอย่างแท้จริง
 • Thumbnail

  การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในการมาปรับใช้กับสมุนไพรไทย 

  กรกมล โสตะจินดา; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจและทางวิทยาศาสตร์ไป อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามกระแสแห่งการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรชีวภาพอย่าง ยั่งยืนและเพื่อการรักษาทรัพยากรชีวภาพอย่างสมดุลกลับมีมากขึ้น ทุกคนต่างคำนึงถึงความสำคัญ ของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปรับใช้กับพืชสมุนไพร ที่เป็นองค์ความรู้จากการใช้ทักษะ ความรู้ หรือ ประสบการณ์ของคนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆจากการเรียนรู้ การแก้ปัญหา ตลอดจนทักษะเหล่านั้นได้ ถ่ายทอดจากคนอีกรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง โดยพืชสมุนไพรนั้นมีประโยชน์นานัปการต่อการดำรงชีพ และประเทศที่พัฒนาแล้...
 • Thumbnail

  การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน : ศึกษาเฉพาะกรณีคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวง 

  กำภู วงศ์กาวี; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงหลักการดําเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวน โดยเฉพาะคดีที่อยู่ในอํานาจของศาลแขวง ซึ่งโดยหลักแล้วต้องดําเนินคดีด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม แต่ต้องคํานึงถึงการให้ระยะเวลาเตรียมคดีพอสมควร รวมถึงสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความ เป็นมนุษย์ และความเท่าเทียมกันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสิทธิทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิทธิที่ผู้ต้องหาพึงจะต้อง ได้รับความคุ้มครองเพราะเป็นผู้ถูกจํากัดสิทธิโดยตรงจากรัฐ และสิทธิทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักสากลที่ นานาอารยประเทศยอมรับและยึดถือตลอดมา โดยในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ สิทธิทางการเ...
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาการพนันออนไลน์ 

  อรพิณ ปานเกษม; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาถึงนิยามความหมายตลอดจนรูปแบบต่าง ๆ ของการโฆษณาการพนันออนไลน์และวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการโฆษณาการพนันออนไลน์ที่เกิดขึ้น ในปัจจุบัน 2. ศึกษาและค้นหาแนวทางที่เหมาะสมในการกำหนดความรับผิดสำหรับการกระทำความผิดอันเกี่ยวกับการโฆษณาการพนันออนไลน์ และ 3. ศึกษาและค้นหาแนวทางที่เหมาะสมใน การกำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำความผิดอันเกี่ยวกับการโฆษณาการพนันออนไลน์ โดยวิธีการศึกษานั้นเป็นการศึกษานิยามความหมายตลอดจนถึงรูปแบบและลักษณะต่าง ๆ ของโฆษณาการพนันออนไลน์ในปัจจุบัน ซึ่งรวมไปถึงการศึกษาความหมาย ความเป็นมา รูปแบบ...
 • Thumbnail

  การใช้มาตรการ ทางเลือกในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทย 

  ฐานนันต์ ศรีแสงฉาย; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงหลักเกณฑ์ รูปแบบ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับผู้เข้ารับการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติตามพระราช บัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 และทราบถึงการใช้มาตรการทางเลือกในการ บําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 โดยทั้งนี้ต้องสามารถเข้าใจปัญหาและอุปสรรคในการใช้มาตรการทางเลือกในการ บําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทั้งระบบบังคับบําบัด และระบบสมัครใจ เพื่อนํามา เสนอแนวทางในการกําหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับกา...
 • Thumbnail

  เหตุลดโทษให้กับผู้กระทำความผิดที่กระทำต่อผู้ใช้ความรุนแรงในครอบครัวเพราะกลุ่มอาการที่เกิดจากการถูกทำร้าย 

  บุญญดา เอียตระกูล; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาเรื่องเหตุลดโทษให้แก่ผู้กระทําความผิดต่อผู้ใช้ความรุนแรงใน ครอบครัวเพราะกลุ่มอาการที่เกิดจากการถูกทําร้าย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษา แนวความคิดเกี่ยวกับการนําอาการกลุ่มอาการในบุคคลที่เกิดจากการถูกทําร้ายไปพิจารณาในชั้น กระบวนการยุติธรรม โดยศึกษาตั้งแต่หลักเกณฑ์การพิจารณาการพิสูจน์อาการกลุ่มอาการในบุคคลที่ เกิดจากการถูกทําร้ายของต่างประเทศเพื่อนํามาบัญญัติให้เข้ากับการปรับใช้ในกระบวนการยุติธรรม ของประเทศไทย ทั้งได้ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศในประเด็นความผิดที่กระทําโดย ผู้กระทําความผิดทําอยู่ในกลุ่มอาการ...
 • Thumbnail

  การพักการดำเนินธุรกิจชั่วคราว: ศึกษากรณีบริษัทจำกัด 

  ธานี มะลูลีม; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพักการดําเนินธุรกิจชั่วคราวของนิติบุคคล ประเภทบริษัทจํากัดที่ก่อตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมายไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจํากัดกับกฎหมายบริษัทของต่างประเทศเช่นกฎหมาย อังกฤษ อินเดีย สิงคโปร์และฮ่องกง จากการศึกษาพบว่า แม้กฎหมายไทยบางส่วนจะมีแนวคิดเรื่องการพักการดําเนินธุรกิจ ชั่วคราว แต่กฎหมายหลักๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลการดําเนินการบริษัทของไทยยังไม่มี การกําหนดให้บริษัทที่ไม่มีการดําเนินกิจการเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้พักการดําเนินธุรกิจชั่วคราว ได้...
 • Thumbnail

  ปัญหาการนำระบบไต่สวนมาใช้กับคดีปกครองที่อยู่ในเขตอำนาจศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

  วิสุทธิ์ สุนทรวิภาต; พัชรวรรณ นุชประยูร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในระบบวิธีพิจารณาคดีของ ประเทศไทยกับประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมนี ผู้เขียนได้ทำการศึกษาถึงปัญหาในการนำระบบ วิธิพิจารณาความแบบกล่าวหาและระบบวิธีพิจารณาความแบบไต่สวนมาใช้กับคดีปกครองที่อยู่ในเขต อำนาจศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในประเทศไทย อังกฤษ และเยอรมนี รวมทั้งได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการในการพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครอง และหลักการในวิธี พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาที่มีลักษณะเป็นคดีปกครองในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และหลักการในวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาใ...
 • View more