กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  The impact of learning organization and competitive advantage on organizational performance in SMEs (Thailand): an empirical study 

  Pawinee Sumsiripong (National Institute of Development Administration, 2016)

  This research studied the impact of learning organization and competitive advantage on organizational performance by analyzing empirical data in order to develop and examine the goodness of fit of the causal model. The research data was collected from 227 samples from two industries: 1) textile and apparel manufacturers, and 2) footwear and leather manufacturers. In terms of the organizational unit of analysis, the researcher studied and analyzed the results of interviews in order to verify the data obtained from the literature review and...
 • Thumbnail

  Production of industrial technician manpower in Thailand: problems and solutions 

  Bulanchai Udomariyasap (National Institute of Development Administration, 2016)

  The purposes of this dissertation are, firstly, to study problems of the industrial technician production in Thailand and secondly, to analyze methods used to solve those problems.
 • Thumbnail

  The factors affecting health policy implementation performance in primary health care: An empirical study of the sub-district level health facilities in Bangladesh 

  Ali, Mohoshin (National Institute of Development Administration, 2017)

  The magnitude of how health policy implementation performance is taking route at the national level is a very important issue as far as world population levels in relation to future workforces are concerned. These require properly implementation of health policy by the respective governments. However, it is noteworthy that not all countries have the same factors affecting health policy implementation. This study concerns the examination of the situation of primary health care at the sub-district level in Bangladesh. Hence, the specific purpose ...
 • Thumbnail

  The analysis of policy implementation effectiveness on national security policy in southernmost provinces of thailand 

  Natthinee Piyasiripon (National Institute of Development Administration, 2015)

  This research study utilized policy implementation theories and models to test the factors affecting national security policy implementation effectiveness in the three Southernmost provinces of Thailand, namely Pattani, Yala, and Narathiwat. The objective of this study is to investigate the major factors which influence the effectiveness of the implementation of the National Security Policy, which is concerned with maintaining peace and order in the three provinces. The units of analysis of this study were the government officers as the i...
 • type-icon

  Learning within and across international development projects : Case studies in the health sector of Lao pdr 

  Malaython Phanavanh (National Institute of Development Administration, 2015)

  Having realized its limited capacity, Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) relies on foreign assistance and concessional loans from multilateral and bilateral development agencies to support social development programs. To ensure effectiveness and efficiency of grant fund management, the development partners impose several requirements and conditions for compliance. To satisfy the donor requirements and achieve project goals on time, project learning is highly important and needed. Thus, the purpose of this study was to explore firs...
 • Thumbnail

  Explaining condom use behavior among men who have sex with men in Bangkok, Chiang Mai, and Phuket, Thailand : A contextual perspective 

  Panus Rattakitvijun Na Nakorn (National Institute of Development Administration, 2015)

  Thailand National AIDS Strategy (NAS) 2012-2016 was developed comprehensively and implemented intensively at the provincial level. It utilized an information-motivation-behavioral skills model as a framework to design HIV preventive interventions, including condom distribution interventions, that was insufficient in increasing the rate of condom use among men who have sex with men (MSM). HIV prevalence in the MSM population has increased dramatically compared with the general population across Thailand, particularly in major cities. There...
 • Thumbnail

  Governance, openness, and economic performance : An empirical study of Asia and Sub-Saharan Africa 

  Chanatip Wangworawong (National Institute of Development Administration, 2015)

  The relationship between governance, openness, and economic performance of a country has been a topic of significant interest, not only among scholars but also policymakers in all countries around the world. The objectives of this study were: first, to examine the relationship between governance, openness, and economic performance in the context of developing countries; second, to examine how each factor makes a difference in the way in which countries develop; and third, to examine the differences in the relationships among governance, o...
 • Thumbnail

  The implementation of small and medium-sized enterprise development in the rice sector of myanmar 

  Oo, Naylin (National Institute of Development Administration, 2014)

  This study has three objectives in assessing the implementation of small and medium-sized enterprise (SME) development in the rice sector of Myanmar. This study attempted to 1) assess the current status of SME development in the rice sector; 2) identify the level of perceptions of the factors affecting the implementation of SME development in Myanmar; and 3) study the impact of policy implementation on different types of businesses in the rice sector of Myanmar. ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

  จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หามิติการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของย่าน ชุมชนเกาะศาลเจ้าที่มีศักยภาพในการพัฒนาตามแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ศึกษาการ พัฒนารูปแบบการผสมผสานมิติการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า และ หาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ โดยอาศัยกลไกขับเคลื่อนภายในชุมชนเกาะศาลเจ้า เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี โดยใช้กระบวนการการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักที่เป็นการสัมภาษณ์ แบบกึ่งมีโครงสร้าง และใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ 22 ราย
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพึ่งตนเองของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

  อัยรวี วีระพันธ์พงศ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษามีวัตถุประสงค์การศึกษา 2 ประการ ได้แก่ 1) การพึ่งตนเองของชุมชน ท้องถิ่นมีลักษณะสำคัญอย่างไร 2) มีปัจจัยอะไรบ้างทีมีอิทธิพลต่อการพึ่งตนเองของชุมชน ท้องถิ่นไทย
 • Thumbnail

  การศึกษาความพยายามในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

  สิริฤกษ์ ทองกลม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพยายามในการจัดเก็บภาษีโดย เปรียบเทียบภาษีที่จัดเก็บได้จริงกับภาษีที่ควรจะเก็บได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 2) เพื่อศึกษา เปรียบเทียบความพยายามในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีขนาดเท่ากันและ แตกต่างกัน และอธิบายสาเหตุของความแตกต่าง
 • Thumbnail

  Unlocking the "black box" in the talent management employee performance relationship : Evidence from the ghanaian banking sector 

  Mensah, James Kwame (National Institute of Development Administration, 2015)

  Recent years have witnessed ever-increasing focus on the effective management of people that represent special significance to their organisations’ success, and perhaps this has been one of the most important developments in human resource management (HRM). Specifically, talent management (TM) has been the focus and centre of attention of both HRM scholars and practitioners since it entered the managerial lexicon in the 1990s. From the work of the McKinsey consultants, the field of TM has gain much respect and attention across corporate f...
 • type-icon

  Domestic violence against women and the implementation of the domestic violence (prevention and protection) act 2010 : Reflections from rural Bangladesh 

  Khan, Anisur Rahman (National Institute of Development Administration, 2015)

  Over the last few decades, domestic violence against women has received increasing attention as an insidious problem for women both on the global and national scale. Despite this attention, studies on domestic violence are still limited in Bangladesh, as such, many issues remain under-researched, unexplored, or underexplored. Moreover, studying domestic violence through the qualitative approach is also hardly visible. With this backdrop, the present study aimed at filling in some of the methodological and theoretical gaps in the existing ...
 • Thumbnail

  Unheard voices and grim realities of the challenges, coping strategies, and governance of women leaders : The case of the union parishad in Bangladesh 

  Rahman, Mizanur (National Institute of Development Administration, 2013)

  The purpose of this study was to delve into the research questions: 1) Do women leaders help promote governance in the Union Parishad (UP) of Bangladesh? If so, how?; and 2) How have women leaders perceived and defined their roles and coped with the realities in the UP? The objectives were to: 1) unravel the leadership process of the women leaders in the UP; 2) uncover the perceptions, dynamics, realities, and challenges of participation of women leaders in the UP of Bangladesh; and 3) explore the coping strategies of women leaders in the...
 • Thumbnail

  Key factors affecting the success of organic agriculture policy implementation in thai local communities 

  Pasupha Chinvarasopak (National Institute of Development Administration, 2015)

  Organic agriculture in Thailand officially became a public policy in 2005 and its current provisions are described in the Second National Strategic Plan for Organic Agriculture Development (2013-2016). While organic agriculture has been implemented for a decade and while the global growth rate of organic agriculture has increased; the amount of land dedicated to organic agriculture in Thailand has increased at a rate of only 0.1% annually and comprises only 0.2% of the total land in the nation under cultivation. This is in sharp contrast ...
 • Thumbnail

  Logistics contracting effectiveness: The perspective of Thai electronics 

  Santi Visuddhisat (National Institute of Development Administration, 2014)

  The World Bank, which produces the Logistics Performance Index, has consistently ranked Thailand in the top tier but in a degrading order: ranked 31 in 2007; 35 in 2010; and 38 in 2012. When looked at the micro level, Thailand is still in the lowest level of logistics development—physical distribution—where firms focus mainly on the outbound flow of finished products, from the end of the production line to the consumers. The Thai government has taken an integrative approach to logistics development, encouraging Thai companies, particularl...
 • Thumbnail

  Unraveling the enigma of internationalization : The case of Thai manufacturing small and medium-sized enterprises 

  Apichart Thananan (National Institute of Development Administration, 2015)

  Globalization, together with the reduction in trade barriers and development in information and communication technology, provide an opportunity for small and medium-sized enterprises (SMEs) to expand their business into foreign markets. SME internationalization has been widely researched in developed countries but little is known about how and why internationalization takes place in the developing countries and this lack of evidence in the literature provides strong grounds for this study.
 • Thumbnail

  Adoption of e-government services in Ukraine 

  Shovkovyy, Oleg (National Institute of Development Administration, 2015)

  E-Government, defined by author as a new way of organizing the governance of society, which implies openness and transparency, and effectiveness and competency in developing and providing governmental services for all entities of society, where “e” refers to ICT as a means of supporting this effort. Despite being identified as one of the top priorities of the Ukrainian government, the implementation and adoption of e-Government services in Ukraine are facing numerous challenges and barriers, which need to be known, considered, and treated...
 • Thumbnail

  Career and life coping strategies : A case study from ministry of public administration in Bangladesh 

  Karim, Mohammad Rezaul (National Institute of Development Administration, 2015)

  This study was conducted to achieve the objectives of identifying the socioeconomic factors that influence career choice, analyzing the organizational factors inhibiting professionals’ career and life, and analyzing the coping strategies utilized by the professionals in encountering those barriers.
 • Thumbnail

  The effectiveness of risk-based supervision in the adjustments of capital buffer and portfolio risk: An empirical study of Thai commercial banks 

  Chitkasem Pornprapunt (National Institute of Development Administration, 2010)

  As a means to economic growth and development, banking is one of the most heavily regulated industries due to externalities from banking failures. Banking regulation aims to maintain safety and soundness in order to protect depositors' losses, which may result from insolvency and/or illiquidity. Banking crises have induced policy makers to place emphasis on protective regulatory policy. Therefore, banking policy focuses on the regulation of capital, which is a centerpiece of the government intervention because it can affect risk-taking by bank...
 • View more