กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  The implementation of small and medium-sized enterprise development in the rice sector of myanmar 

  Oo, Naylin (National Institute of Development Administration, 2014)

  This study has three objectives in assessing the implementation of small and medium-sized enterprise (SME) development in the rice sector of Myanmar. This study attempted to 1) assess the current status of SME development in the rice sector; 2) identify the level of perceptions of the factors affecting the implementation of SME development in Myanmar; and 3) study the impact of policy implementation on different types of businesses in the rice sector of Myanmar. ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

  จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หามิติการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของย่าน ชุมชนเกาะศาลเจ้าที่มีศักยภาพในการพัฒนาตามแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ศึกษาการ พัฒนารูปแบบการผสมผสานมิติการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า และ หาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ โดยอาศัยกลไกขับเคลื่อนภายในชุมชนเกาะศาลเจ้า เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี โดยใช้กระบวนการการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักที่เป็นการสัมภาษณ์ แบบกึ่งมีโครงสร้าง และใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ 22 ราย
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพึ่งตนเองของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

  อัยรวี วีระพันธ์พงศ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษามีวัตถุประสงค์การศึกษา 2 ประการ ได้แก่ 1) การพึ่งตนเองของชุมชน ท้องถิ่นมีลักษณะสำคัญอย่างไร 2) มีปัจจัยอะไรบ้างทีมีอิทธิพลต่อการพึ่งตนเองของชุมชน ท้องถิ่นไทย
 • Thumbnail

  การศึกษาความพยายามในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

  สิริฤกษ์ ทองกลม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพยายามในการจัดเก็บภาษีโดย เปรียบเทียบภาษีที่จัดเก็บได้จริงกับภาษีที่ควรจะเก็บได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 2) เพื่อศึกษา เปรียบเทียบความพยายามในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีขนาดเท่ากันและ แตกต่างกัน และอธิบายสาเหตุของความแตกต่าง
 • Thumbnail

  Unlocking the "black box" in the talent management employee performance relationship : Evidence from the ghanaian banking sector 

  Mensah, James Kwame (National Institute of Development Administration, 2015)

  Recent years have witnessed ever-increasing focus on the effective management of people that represent special significance to their organisations’ success, and perhaps this has been one of the most important developments in human resource management (HRM). Specifically, talent management (TM) has been the focus and centre of attention of both HRM scholars and practitioners since it entered the managerial lexicon in the 1990s. From the work of the McKinsey consultants, the field of TM has gain much respect and attention across corporate f...
 • type-icon

  Domestic violence against women and the implementation of the domestic violence (prevention and protection) act 2010 : Reflections from rural Bangladesh 

  Khan, Anisur Rahman (National Institute of Development Administration, 2015)

  Over the last few decades, domestic violence against women has received increasing attention as an insidious problem for women both on the global and national scale. Despite this attention, studies on domestic violence are still limited in Bangladesh, as such, many issues remain under-researched, unexplored, or underexplored. Moreover, studying domestic violence through the qualitative approach is also hardly visible. With this backdrop, the present study aimed at filling in some of the methodological and theoretical gaps in the existing ...
 • Thumbnail

  Unheard voices and grim realities of the challenges, coping strategies, and governance of women leaders : The case of the union parishad in Bangladesh 

  Rahman, Mizanur (National Institute of Development Administration, 2013)

  The purpose of this study was to delve into the research questions: 1) Do women leaders help promote governance in the Union Parishad (UP) of Bangladesh? If so, how?; and 2) How have women leaders perceived and defined their roles and coped with the realities in the UP? The objectives were to: 1) unravel the leadership process of the women leaders in the UP; 2) uncover the perceptions, dynamics, realities, and challenges of participation of women leaders in the UP of Bangladesh; and 3) explore the coping strategies of women leaders in the...
 • Thumbnail

  Key factors affecting the success of organic agriculture policy implementation in thai local communities 

  Pasupha Chinvarasopak (National Institute of Development Administration, 2015)

  Organic agriculture in Thailand officially became a public policy in 2005 and its current provisions are described in the Second National Strategic Plan for Organic Agriculture Development (2013-2016). While organic agriculture has been implemented for a decade and while the global growth rate of organic agriculture has increased; the amount of land dedicated to organic agriculture in Thailand has increased at a rate of only 0.1% annually and comprises only 0.2% of the total land in the nation under cultivation. This is in sharp contrast ...
 • Thumbnail

  Logistics contracting effectiveness: The perspective of Thai electronics 

  Santi Visuddhisat (National Institute of Development Administration, 2014)

  The World Bank, which produces the Logistics Performance Index, has consistently ranked Thailand in the top tier but in a degrading order: ranked 31 in 2007; 35 in 2010; and 38 in 2012. When looked at the micro level, Thailand is still in the lowest level of logistics development—physical distribution—where firms focus mainly on the outbound flow of finished products, from the end of the production line to the consumers. The Thai government has taken an integrative approach to logistics development, encouraging Thai companies, particularl...
 • Thumbnail

  Unraveling the enigma of internationalization : The case of Thai manufacturing small and medium-sized enterprises 

  Apichart Thananan (National Institute of Development Administration, 2015)

  Globalization, together with the reduction in trade barriers and development in information and communication technology, provide an opportunity for small and medium-sized enterprises (SMEs) to expand their business into foreign markets. SME internationalization has been widely researched in developed countries but little is known about how and why internationalization takes place in the developing countries and this lack of evidence in the literature provides strong grounds for this study.
 • Thumbnail

  Adoption of e-government services in Ukraine 

  Shovkovyy, Oleg (National Institute of Development Administration, 2015)

  E-Government, defined by author as a new way of organizing the governance of society, which implies openness and transparency, and effectiveness and competency in developing and providing governmental services for all entities of society, where “e” refers to ICT as a means of supporting this effort. Despite being identified as one of the top priorities of the Ukrainian government, the implementation and adoption of e-Government services in Ukraine are facing numerous challenges and barriers, which need to be known, considered, and treated...
 • Thumbnail

  Career and life coping strategies : A case study from ministry of public administration in Bangladesh 

  Karim, Mohammad Rezaul (National Institute of Development Administration, 2015)

  This study was conducted to achieve the objectives of identifying the socioeconomic factors that influence career choice, analyzing the organizational factors inhibiting professionals’ career and life, and analyzing the coping strategies utilized by the professionals in encountering those barriers.
 • Thumbnail

  The effectiveness of risk-based supervision in the adjustments of capital buffer and portfolio risk: An empirical study of Thai commercial banks 

  Chitkasem Pornprapunt (National Institute of Development Administration, 2010)

  As a means to economic growth and development, banking is one of the most heavily regulated industries due to externalities from banking failures. Banking regulation aims to maintain safety and soundness in order to protect depositors' losses, which may result from insolvency and/or illiquidity. Banking crises have induced policy makers to place emphasis on protective regulatory policy. Therefore, banking policy focuses on the regulation of capital, which is a centerpiece of the government intervention because it can affect risk-taking by bank...
 • Thumbnail

  Evaluative criteria for good governance of local governments according to the viewpoint of local government executives 

  Supatra Assavasukee (National Institute of Development Administration, 2014)

  This study covers new ground in the evaluative criteria for good governance by local governments. Commonly, such evaluative criteria would be set by the central state. It is a true top-down process. The evaluative criteria, on the other hand, from a bottom-up approach, that is, from the viewpoint of local governments, are rarely found. Therefore, this study will discuss on the evaluative criteria for the good governance of local governments according to the viewpoint of local government executives. Such criteria will center on six princip...
 • Thumbnail

  Factors affecting job involvement: A case study of SCG Cement co.ltd 

  Tanin Suwongwan (National Institute of Development Administration, 2009)

  The main objective of this study is, firstly, to empirically test the proposed model in order to ascertain the nature of any causal relationship between the exogenous variables of transformational leadership (TFL) and the job characteristic (JC), with psychological empowerment (PE) as the mediating variable, upon the endogenous variable which is job involvement. The secondary objective of this study is then to demonstrate how, and to what extent, the concept of job involvement can be statistically explained by these parameters. Bass and Av...
 • Thumbnail

  การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ศึกษากรณี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (องค์การมหาชน) 

  ไกรสิทธิ์ สิงห์ยะบุศย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  หัวใจสำคัญของการกระจายอำนาจคือ การสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น การบรรลุจุดมุ่งหมายของแนวคิดการกระจายอำนาจคือ การเปลี่ยนจากราษฎรเป็นพลเมือง หรือประชาชนผู้คอยแต่รับบริการจากภาครัฐมาเป็ นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการเอง การศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทาการศึกษาสภาพการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป และศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่เกื้อหนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการแสดงออกความเป็นพลเมือง การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงผสมระหว่างกา...
 • Thumbnail

  การแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ฐาลินี สังฆจันทร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  หัวใจสำคัญของการกระจายอำนาจคือ การสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น การบรรลุจุดมุ่งหมายของแนวคิดการกระจายอำนาจคือ การเปลี่ยนจากราษฎรเป็นพลเมือง หรือประชาชนผู้คอยแต่รับบริการจากภาครัฐมาเป็ นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการเอง การศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทาการศึกษาสภาพการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป และศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่เกื้อหนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการแสดงออกความเป็นพลเมือง การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงผสมระหว่างกา...
 • Thumbnail

  Key determinants of education quality of secondary schools in Bangkok 

  Pimsiri Pootrakul (National Institute of Development Administration, 2014)

  This study aims to investigate the key determinants of the quality of education of upper-secondary schools in Thailand focusing on the Bangkok Metropolitan area. Among the 219 the upper-secondary schools located in the studied territory, 149 schools under the supervision of the Office of the Basic Education Commission, Bangkok Metropolitan Administration, the Office of the Higher Education Commission, and the Office of the Private Education Commission were randomly selected. This sample size provided a 95 percent confidence level for all statis...
 • Thumbnail

  Social entrepreneurship and organizational performance : combining the resource dependence and resource-based views 

  Sookyuen Tepthong (National Institute of Development Administration, 2014)

  The increasing number of social enterprises and number of charities becoming social enterprises is heartening in terms of the potential impact that we will see in the future on our society and the environment. Social enterprises might be recognized as a new phenomenon in Thailand, but actually there are many frustrations regarding their performance. The objectives of this study, then, were to investigate the role of social entrepreneurship and the social capital of the social enterprise in terms of resources and performance, to examine th...
 • Thumbnail

  Knowledge management practices and organizational performance : a case of the Royal Thai Air Force 

  Pranee Mooklai (National Institute of Development Administration, 2014)

  The objectives of the research were 1) to develop a model of knowledge management practices and organizational performance, 2) to validate the relationship of knowledge management practices and organizational performance in the model, and 3) to suggest for the improvement of knowledge management practices and organizational performance. This study investigated one independent variable (knowledge management practices), one intervening variable (innovation) and one dependent variable (organizational performance). Both quantitative research...
 • View more