กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  The achievement of export performance of small and medium enterprises (SMEs) in Thailand 

  Janchai Pitakunnop; Montree Socatiyanurak (National Institute of Development Administration, 2014)

  Today, international trade is very important thanks to small and medium enterprises‟ role in the economy through the boost of employment from their advantages on business opportunity. However, small and medium enterprises have their own disadvantage with respect to size, resources, and management capability that impede their opportunity to export. Yet, there are few practical research works about achievement of export performance of small and medium enterprises (SMEs) in Thailand. Most studies involve foreign markets in developed countrie...
 • Thumbnail

  Public-private partnership (PPP) in Thailand : a case study of Bangkok Mass Transit system (BTS) 

  Krit Lertsethtakarn; Chandra-nuj Mahakanjana (National Institute of Development Administration, 2016)

  A basic administrative challenge in Thailand regarding basic transportation projects is the lack of sufficient funding. Since 1990, the public-private partnership (PPP) is an option for the government in developing basic transportation and maintaining economic growth in Thailand. Bangkok Mass Transit System (BTS) was the first successful mass transit system in Thailand and was originally funded totally by private parties, at 100% private investment. However, the project has faced many problems and obstacles caused by many factors and thes...
 • Thumbnail

  Conflict resolution in the 3 southern border provinces of Thailand : policy process and outcomes 

  Suchart Monkongpitukkul; Sombat Thamrongthanyawong (National Institute of Development Administration, 2016)

  The roots of the problem of insurgency and violence in the 3 southern border provinces of Thailand, which occurred 11 years ago, are deeply seated in the areas and have affected every aspect of society. Therefore, this study is intended for an overview of the conflict resolution: policy, process and outcomes. The objectives of this study are to analyze 1) the development of the unrest situation from the past to the present 2) the development of policies to tackle the unrest in the 3 southern border provinces 3) the policy implementation p...
 • Thumbnail

  An exploration of university education systems : the case of three universities in Ghana 

  Bingab, Bernard Bekuni Boawei; Juree Vichit-Vadakan (National Institute of Development Administration, 2016)

  Ghana as a developing country has instituted a number of programmes and policies with respect to education aimed at improving the lives of her citizens since independence. The key focus of these policies have been on enhancing accessibility and quality of output at all level of the educational strata. The former aspect of the policy seems to be on track as enrollment has increased. The latter on the other hand has remained a topical issue with stakeholders and think tanks grabbling to find the right mix of solution.
 • Thumbnail

  Public-private partnerships : strengthen Thailand's health security in confronting emerging infectious diseases 

  Pinsuda Luangpaiboon; Anchana NaRanong (National Institute of Development Administration, 2016)

  The emergence/re-emergence of pathogenic organisms is putting national healthcare systems under severe strain. Infectious diseases are among the root causes of death and disability in an outbreak. As such, ensuring the development of adequate resources and access to healthcare services has become an increasing priority for the national agenda. Governments across the world are increasingly turning to PPPs as the primary mechanism for delivering healthcare services to meet this growing demand for national health security. Currently, there i...
 • Thumbnail

  Factors involved with the cooperation of traffic police in accordance with law enforcement on road safety policy implementation : a case of non-helmet use among motorcyclists 

  Supachat Wechaporn; Prapon Sahapattana (National Institute of Development Administration, 2016)

  This study aims to analyze the causal relationship among three factors, viz. individual traffic police officers, police stations, and communities, and the impact of cooperation on road safety policy implementation on law enforcement as it relates to motorcyclists in Bangkok with no helmets. The population sample is composed of 342 traffic police officers in Bangkok’s Metropolitan Police Bureau generated from a multiple sampling technique. The study uses the methodology of a rating scale questionnaire (1-10) for SPSS correlation analysis a...
 • Thumbnail

  The effects of collectivism-high performance work system and leader-member-exchange on organizational performance in the Thai hospitality industry 

  Wichai Limpitikranon; Ploy Suebvises (National Institute of Development Administration, 2016)

  Drawing on the resource-based view (RBV) theory and social exchange theory (SET), this paper explores the relationship between collectivism-high performance work system, leader-member-exchange, human capital, and organizational citizenship behavior, together with their effects on the hotel performance in the Thai hospitality context.
 • Thumbnail

  The role of human resource management practices in promoting good governance in the Thai civil service 

  Phatcharinporn Sarnthoy; Chindalak Vadhanasindhu (National Institute of Development Administration, 2018)

  The main purpose of this study was to 1) examine the influence of human resource management practices on good governance in the Thai civil service 2) examine human resource management practices that relate to good governance in the Thai civil service, 3) understand the casual relationship that HRM practices have towards good governance in the Thai civil service and 4) understand the mediation role of ethics management and ethical culture that pass the relationship from HRM practices to good governance in the Thai civil service. The instrument f...
 • Thumbnail

  Socio-economic, political and social capital factors that influence the state expenditure : A comparison of rural communities in the Maldives 

  Zahir, Mohamed; Ponlapat Buracom (National Institute of Development Administration., 2019)

  The Maldives is a nation in the Indian Ocean that includes approximately 1200 coral islands in 21 clusters known as atolls. For administrative purposes, these atolls are grouped into seven provinces located geographically in the Central, Northern, and Southern areas. These island communities operate as groups, which explains to some extent the unequal allocation of resources among the rural communities and Central city, as many studies have supported. Therefore, to understand the unequal distribution of wealth in rural communities, it is very i...
 • Thumbnail

  A study of cross-sector research collaboration between university-industry in Thailand : a case study of Kasetsart University 

  Chutimon Srinavakatrakul; Tippawan Lorsuwannarat (National Institute of Development Administration, 2018)

  The purpose of this research was to study the components and relationships of the factors affecting the effectiveness of cross-sector collaboration in research between universities and industry by integrating the concepts of inter-organizational relationships (IOR), the resource dependency theory (RDT) and social capital. A mixed methods research design was used in the research methodology. The purpose of the qualitative research was to understand the context of the organization by using an in-depth interview. Key informants were interviewed...
 • Thumbnail

  Autonomy in budgeting decisions of union councils : a study of Sunamganj district in Banglades 

  Talukdar, Mohammad Rafiqul Islam; Achakorn Wongpreedee (National Institute of Development Administration, 2018)

  A 2001 study of Khan observes that one of the vital concerns in relation to decentralization in Bangladesh is greater autonomy of the local state. The principal premise of the thesis is that a greater autonomy of the local state helps improve the effectiveness of decentralization. The main research concern is the exploration of the nature, cause, and consequences of a specific deep-rooted problem concerning the dimensions of influences and magnitude of autonomy in budgeting decisions of local government Union Councils in Bangladesh.  These dime...
 • Thumbnail

  ธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

  นฤมล สุยะราช; จันทรานุช มหากาญจนะ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงทัศนคติของนายกเทศมนตรี และ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลที่มีต่อการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในเทศบาล 2) ศึกษาถึงวิธีปฏิบัติ ของเทศบาลในการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานของเทศบาล และ 3) ศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคในการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในเทศบาล โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษา ในเทศบาลทัง้ 4 แห่งของอาเภอธัญบุรี ประกอบด้วย เทศบาลนครรังสิต เทศบาลเมืองสนนั่ รักษ์ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ และเทศบาลตาบลธัญบุรี วิธีการศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์จากนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล รวมถึงการศึกษาจากเอ...
 • Thumbnail

  การเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  กนกพร ศรีสวรรค์; กิตติ บุนนาค (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการ ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) ศึกษาปัจจัยตัวแปรอิสระที่ส่งผล ต่อการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 3) เพื่อศึกษาระดับความเหมาะสมและความถูกต้องของการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ 4) จัดทำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติที่มีประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • Thumbnail

  ความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดกองกำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง 

  ณัฐพงศ์ ย่องบุตร; เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 1) เพื่อค้นหานิยามความสำเร็จในการปฏิบัติ หน้าที่สืบสวนจับกุมในมุมมองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัด พัทลุง 2) เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุมในมุมมอง ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง และ 3) เพื่อสร้างตัว แบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุมในมุมมองของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ สังกัดกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
 • Thumbnail

  การจัดการทรัพยากรร่วมในรูปแบบโฉนดชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่เกษตรกรรม กรณีศึกษา ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง 

  บัณฑิต สุนทรวิกรานต์; ณัฐฐา วินิจนัยภาค (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะการดำเนินงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนของสำนักงานโฉนดชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนของสำนักงานโฉนดชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผลผลิตและผลลัพธ์3) เพื่อศึกษาลักษณะการดำเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง 4) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติที่จะเป็นแนวทางส่งเสริมให้เกิดการจัดการทรัพยากรร่วม (ที่ดิน)ในรูปแบบโฉนดชุมชนให้สามารถรักษาพื้นที่เกษตรกรรมได้ โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเลือกชุมชนสหกรณ์บ้านคล...
 • Thumbnail

  บทบาทในการทำงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ไททัศน์ มาลา; อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่สำคัญ 3 ประการคือ ประการแรก เพื่อศึกษาแนวคิดของการนำไปสู่การมีสภาองค์กรชุมชน ประการที่สอง เพื่อศึกษาถึงการ ประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประการที่ สาม เพื่อศึกษาแนวทางในการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
 • Thumbnail

  การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรบุคคล : กรณีศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนในระดับปฏิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  สุรพงษ์ โพธิ์ขาว; วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวางแผนทรัพยากรบุคคลถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มี คุณภาพมาปฏิบัติงาน ส่งมอบผลสัมฤทธิ์ให้แก่หน่วยงาน การวางแผนทรัพยากรบุคคลที่ดีสามารถ พัฒนาได้ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติ ด้านปริมาณ เพื่อทราบอัตรากา ลังคนที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงานที่ ได้รับภายในหน่วยงานที่สังกัด มิติด้านคุณภาพ เพื่อทราบว่าผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้นมี คุณภาพ สามารถส่งมอบผลงานให้กับผู้บังคับบัญชาได้สำเร็จบรรลุเป้าหมาย มิติด้านการกระจาย เพื่อ ทราบว่าบุคลากรในสถาบันฯได้รับการอุดช่องว่างโดยพัฒนาสมรรถนะในรายบุคคลอย่างทั่วถึงกัน เพื่อ เน้นคุณภาพของ ผลก...
 • Thumbnail

  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

  กิตติ มีลำเอียง; กิตติ บุนนาค (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2) ศึกษาระดับทัศนคติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานีที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งการศึกษามีมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานีเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยจะใช้การศึกษาแบบผสมผสานระหว่างการวิจัย เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จะใช้การวิจัยเชิง สำรวจ(Survey Research) โดยการใช้แบบสอบ...
 • Thumbnail

  การศึกษากระบวนการตีตราทางสังคมที่ทำให้บุคคลกลายเป็นผีปอบ 

  อภิมุข สดมพฤกษ์; ประพนต์ สหพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงกระบวนการตีตราทางสังคมที่ทาให้บุคคลกลายเป็น ผีปอบ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและผลของการตีตราทางสังคมที่ทำให้บุคคลกลายเป็นผีปอบรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมในด้านต่างๆ และ 2) เพื่อศึกษาถึงแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดการกล่าวหาบุคคลว่าเป็นผีปอบจากคนในสังคมเพื่อนำผลการศึกษาวิจัยไปพัฒนาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องผีปอบ และเป็นแนวทางป้องกันการกล่าวหาให้บุคคลกลายเป็นผีปอบท้องที่ต่างๆ รวมทั้งการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อคนในสังคมให้มีความเข้าใจต่อการตีตราทางสัง...
 • Thumbnail

  สถานะองค์ความรู้งานวิจัยด้านเครือข่ายในระดับอุดมศึกษาไทย 

  จิรายุ ชาติประสพ; อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสถานะองค์ความรู้งานวิจัยด้านเครือข่ายในระดับอุดมศึกษา ไทย โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสถานะองค์ความรู้ทางด้านเครือข่าย 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบของเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัยที่ผ่านมา 3. เพื่อศึกษา ทิศทางแนวโน้มในการศึกษาวิจัยด้านเครือข่าย โดยเลือกศึกษาจากผลงานวิจัยด้านเครือข่ายความ ร่วมมือที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ซึ่งคัดเลือกจากวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎี บัณฑิต จากม...
 • View more