การเลือกใช้และออกแบบสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค : กรณีศึกษาบ้านทาวน์เฮาส์

Citation
ยุทธพล คุณวงศ์วิวัฒน์ (2016). การเลือกใช้และออกแบบสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค : กรณีศึกษาบ้านทาวน์เฮาส์. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5416.
View online Resources
Collections