การนำการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้กับส่วนราชการไทย: กรณีศึกษา กระทรวงอุตสาหกรรม

Citation
จิตรเลขา หวลกสิน (2017). การนำการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้กับส่วนราชการไทย: กรณีศึกษา กระทรวงอุตสาหกรรม. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6142.
View online Resources
Collections