ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวชุมชนเชิงชาติพันธุ์ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo female หลังโควิด-19

Citation
มณฑิรา ธรรมจารีย์ ซิมิช (2023). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวชุมชนเชิงชาติพันธุ์ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo female หลังโควิด-19. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6704.
View online Resources