การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนป่าชายเลนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Citation
วิภาภรณ์ เครือจันทร์ (2020). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนป่าชายเลนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5561.
View online Resources
Collections