การลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทยกับหลักความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

Citation
พัชรินทร์ วิทยาเอนกนันท์ (2017). การลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทยกับหลักความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5847.
View online Resources