รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  แนวทางการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล 

  พิชญา นิวิตานนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  ปัจจุบันการสื่อสารก้าวสู่สื่อดิจิทัลทาให้นักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัลต้องปรับตัวให้เข้า กับยุคสื่อที่เปลี่ยนแปลง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวิธีการคิดสร้างสรรค์โฆษณา กระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณา และปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์
 • Thumbnail

  การรีแบรนด์ดิ้ง และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง 

  พัชรพร เฟื่องคอน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การรีแบรนด์ดิ้ง และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ ตราสินค้าร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง” มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการรีแบรนด์ดิ้งของบาร์บีคิว พลาซ่า 2) เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรกับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ทัศนคติการสื่อสาร การตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ากับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า หลังจากการ รีแบรนด์ดิ้งของผู้บริโภค และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติการสื่อสารการตลาดกับ พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิว...
 • Thumbnail

  การรับรู้และการตอบสนองการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 

  รสสุคนธ์ สกุลเมตตา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ที่มีต่อการตอบสนองของผู้บริโภค 2) เพื่อ ศึกษาถึงพฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ต่อการตอบสนองของ ผู้บริโภค 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอค เคานต์ต่อการตอบสนองของผู้บริโภค เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้งานไลน์ แอปพลิเคชันที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพม...
 • Thumbnail

  กลยุทธ์สื่อบุคคลเพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา "เกษตรอินทรีย์" 

  รุจิรา จิตต์ตั้งตรง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะ และบทบาทของ ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชำปลาไหล ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (2) เพื่อศึกษากล ยุทธ์ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ (3) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของ เกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ (4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อปราชญ์ ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
 • Thumbnail

  การจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบกับการรับรู้ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม 

  ธัญวรรณ แก้วชะฎา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ การรับรู้และทัศนคติของประชาชนชุมชนมัสยิด กมาลุลอิสลามต่อการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ รวมทั้งเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน
 • Thumbnail

  นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์กับการรับรู้และตัดสินใจทำประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  วัลย์ลิกา บูรณ์ทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการดา เนินชีวิต การรับรู้ข่าวสารและการ ตัดสินใจทาประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้และการตัดสินใจทา ประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับการรับรู้เรื่องการประกันวินาศภัยของ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับ การตัดสินใจทา ประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5) เพื่อศึกษากลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ของบริษัทประกันวินาศภัยในการ...
 • Thumbnail

  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการรับรู้ภาพลักษณ์ของสำนักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

  ชนาภา เลิศวุฒิวงศา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของสานักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เกี่ยวข้องจาก 3 สานักพิมพ์ Salmon Books สานักพิมพ์ A book และสานักพิมพ์ Happening และเพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสาร การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารและภาพลักษณ์ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสานักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ของสานักพิมพ์ขนาดกลางผู้ผลิตเนื้อหาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ ทั้งเพ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของอินสตาแกรมบุคคลที่มีชื่อเสียงต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชั่นออนไลน์ 

  วรรษมน อินทรสกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปริมาณการใช้อินสตาแกรม (Instagram) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ การใช้อินสตาแกรม (Instagram) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครกับการรับรู้ความน่า เชื่อถือ ของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่า เชื่อถือของ บุคคลที่มีชื่อเสียง(Celebrity) กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง การวิจัยครั้ง นี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การแจกแบบสอบถามออนไลน์ มีกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรเพศหญิง อายุตั้งแแต่ 18...
 • Thumbnail

  การยอมรับสื่อหลอมรวมและการตอบสนองต่อโฆษณา 

  อังคณา จงไทย (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ มุ่งศึกษาระดับ การยอมรับสื่อหลอมรวม, การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายในการใช้สื่อหลอมรวม ตลอดจนศีกษาถึง การตอบสนองของผู้บริโภคต่อ โฆษณาสื่อหลอมรวม โดยครอบคลุมสื่อหลักทั้งหมด 3 สื่อได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และ หนังสือพิมพ์ที่มี การหลอมรวมเข้าสู่อินเตอร์เน็ตด้วยรูปแบบการออนไลน์ ทำการศึกษาโดยการ วิจัยเชิงสำรวจ จากกลุ่มผู้ที่มีการใช้สื่อหลอมรวม จำนวน 400 ตัวอย่าง
 • Thumbnail

  กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชนบ้านประทุม 

  ปัญญรัตน์ วันทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า ไหมของชุมชนบ้านประทุน พบว่า มีวิธีการถ่ายทอดโดยการอาศัยบุคคลเป็ นแหล่งความรู้ในการ สาธิต เน้นการปฏิบัติและลงมือทา ซึ่งบ้านถือเป็นแหล่งถ่ายทอดที่สาคัญ ในการถ่ายทอดใช้การ เรียนรู้แบบมุขปาฐะ คือ การเรียนรู้จากบรรพบุรุษถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง แหล่งความรู้ที่ สาคัญคือ ครอบครัว ใช้วิธีสอนด้วยการปฏิบัติจริง อธิบายการทาด้วยการบอกเล่า มีการรวมกลุ่ม กันเพื่อทอผ้าไหมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมซึ่งกันและกัน ชุมชนบ้านประทุนมีการใช้กลยุทธ์สื่อป...
 • Thumbnail

  นวัตกรรมการสื่อสารความเป็นไทยผ่านภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง "ยักษ์" 

  ดารายา บัวทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนีมีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่แสดงถึงความเป็นไทย ในภาพยนตร์ แอนิเมชั่นเรื่อง “ยักษ์” ทั้งในด้านเนื้อหาและการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ และศึกษานวัตกรรม การสื่อสารที่ใช้ในการนำเสนอความเป็นไทย งานวิจัยนีเป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพแหล่งข้อมูลที่ใช้ ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ DVD ภาพยนตร์แอนิเมชั่น “ยักษ์” หนังสือ “ยักษ์ Yak The Giant King” (Concept Art) ที่เล่าถึงเบื้องหลังการผลิตอย่างสมบรูณ์และกลุ่มผู้รับสารที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญและทำงานอยู่ในวงการผลิตแอนิเมชั่นในประเทศไทย
 • Thumbnail

  การเล่าเรื่องข้ามสื่อในการ์ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ 

  กาญจนพิชญ์ ศิริภูวณิชย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  งานวิจัยนี้ศึกษาเรื่องการเล่าเรื่องข้ามสื่อในการ์ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ โดยศึกษา การเล่าเรื่องของสื่อหนังสือการ์ตูน และสื่อภาพยนตร์ และเปรียบเทียบความแตกต่างเพื่อวิเคราะห์ ถึงวิธีการเล่าเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของสื่อที่จะนำเสนอ จากการ์ตูนจำนวน 3 เรื่องคือ “The 13 Quiz Show” อย่อ่านชะตาจะขาด” และ “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” ภาพยนตร์จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ “13 เกมสยอง” ภาพยนตร์สั้น “11 Earthcore” ภาพยนตร์สั้น “12 Begin” สี่แพร่ง ตอน “ยันต์สั่งตาย” และ หลุดสี่หลุด ตอน “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” และ การ์ตูนออนไลน์ คือ “14 ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันวิดิโอคลิปสำหรับการตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) โดยใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

  มาริสา อานิต้า ฟันเดอรวาวเดอะ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันวิดีโอคลิปสำหรับการตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing)โดยใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะเนื้อหาโฆษณาที่ได้ความนิยมใน การแบ่งปันวิดีโอออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันวิดีโอคลิปบนเครือข่ายสังคม ออนไลน์ การวิจัยครั้งใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) กล่าวคือ ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) กับผู้เกี่ยวข้องด้านสื่อ ดิจิตอล (Digital Media) จำนวน 5 คน เพื่อศึกษาถึงแนวทางลักษณะเนื้อหาโฆษณาที่ใช้เผยแพร่...
 • Thumbnail

  การสื่อสารเพื่อการธำรงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา จังหวัดระยอง 

  ภัทราพร เนาวรัตน์ธนากร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา 2) ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการสื่อสารที่มีต่อการคง อยู่และการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา 3) ศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา 4) ศึกษาบทบาทของกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาที่มีต่อการแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ ชุมชน และ 5) ศึกษาทัศนคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดินตามแนวคิดการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวแบบทางเลือกเชิงอนุรักษ์ของคนในชุมชนถนนยมจินดา
 • Thumbnail

  แนวโน้มนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567 

  กนกพร ดิษริยะกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต (Futures Research) แบบเดลฟาย (Delphi Technique) มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาแนวโน้ม นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มนักการตลาดและนักสื่อสารการตลาด ที่ปฏิบัติงานภายในองค์กร หน่วยงาน และบริษัท ที่มีแนวทางการดาเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้นจา นวน 17 ท่าน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจา นวน 3 รอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่ามัธยฐาน ค่าฐาน...
 • Thumbnail

  กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) : แนวทางปฏิบัติของนวัตกรรม "กระดาษจากคันนา" 

  ภาธินี ศรัทธาธรรมกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนีมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการบริหารกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ าง คุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) และ (2) เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ที่มี ผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน (3) เพื่อศึกษาทัศนคติและการยอมรับของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ซึ่งเป็นผลมาจาก การสื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ ด้วยการวิจัย เชิงคุณภาพ ได้แก่ การศึก...
 • Thumbnail

  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในบริบทของนิตยสาร Creative Thailand 

  โกษม โกยทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อให้ทราบถึงนัยยะการตีความของคา ว่า “อุตสาหกรรม สร้างสรรค์ (Creative Industries)” ในบริบทของนิตยสาร Creative Thailand รวมถึงแนวทางการ แพร่กระจายความรู้สู่ผู้อ่าน (Distribution) (2) เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหา (สาร) ประเภทใดที่ถูกมุ่งเน้น หรือ ละเลย จากผู้ผลิตนิตยสาร Creative Thailand (ผู้ส่งสาร) เมื่อกล่าวถึงขอบเขตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในบริบทของประเทศไทยและในระดับสากล รวมถึงสาเหตุ อิทธิพลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสารที่ ถูกนา เสนอ (3) เพื่อให้ทราบถึงวิวัฒนาการในการนา เสนอเนื้อหา “อุตสาหกรรมสร้า...
 • Thumbnail

  การตอบสนองของผู้บริโภคที่มีต่อการตลาดแบบไวรัล เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวาย 

  พรจันทร์ วงค์คุ้มสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาการตอบสนองของผู้บริโภคที่มีต่อการตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังต่อไปนี้ 1. เพื่อศึกษาการเปิ ดรับสื่อ Viral Marketing ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวาย 2. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวายที่มีต่อ Viral Marketing 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวายที่มีต่อ Viral Marketing 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่อ ทัศนคติ และพฤติ...
 • Thumbnail

  การตอบสนองของผู้บริโภคต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ 

  เมทนี แพน้อย (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับรู้และทัศนคติ ที่มีต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับรู้และทัศนคติที่มี ต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ และ 3) เพื่อศึกษารูปแบบการนา เสนอของสื่อแฝงในบรรยากาศทั้งในไทย และต่างประเทศ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม ซึ่งได้ผสมผสานวิธีการเก็บข้อมูลและการศึกษา ผลการวิจัย 2 วิธี ทั้งแบบเชิงคุณภาพ ในการศึกษารูปแบบการนา เสนอของสื่อแฝงในบรรยากาศใน เขตกรุงเทพมหานครที่ปรากฎในช่วงเวลาที่กาหนด และเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล จา...
 • Thumbnail

  รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

  ชุลีพร ธานีรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) รูปแบบการดา เนินชีวิต การเปิ ดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย 2) ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบการดา เนินชีวิตกับการเปิ ดรับข่าวสารการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย 3) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของ นักท่องเที่ยวชาวไทย และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับข่าวสารกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ตลาดย้อนยุค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเที่ยวตลาดน้า อัมพวาและตลาดน้า ขว...
 • View more