Recent Submissions

 • Thumbnail

  การเสริมสร้างรูปแบบการรู้เท่าทันสื่อตามวิถีอโศก 

  ภพพรหมินทร์ วโรตม์วัฒนานนท์; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการของการรู้เท่าทันสื่อ กระบวนการ เสริมสร้างการรู้เท่าทนั สื่อ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อตามวิถีอโศก
 • Thumbnail

  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียสำหรับรายการโทรทัศน์ 

  บุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์; วรัชญ์ ครุจิต (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ในการวางกลยุทธ์การสื่อสาร การตลาดผ่านสื่อสังคมของรายการโทรทัศน์ วัดผลเพื่อหาสถิติและสร้างตัวชี้วัดว่ากลยุทธ์ดังกล่าว ทําให้รายการประสบความสําเร็จหรือไม่ มุ่งให้ เกิดความตื่นตัวให้ เจ้าของรายการหรือ สถานีโทรทัศน์เห็นถึงความสําคัญในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมของรายการโทรทัศน์อย่าง เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยข้อมูลต่างๆ บนโซเชียลมีเดีย
 • Thumbnail

  การสื่อสารประเด็นสาธารณะของสังคมไทยผ่านนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ เว็บไซต์ Change.org 

  ปฏิภาณ ชัยช่วย; กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารประเด็นสาธารณะของสังคมไทยผ่านนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อ การรณรงค์เว็บไซต์ Change.org เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัย ใช้วิธีการศึกษา 2 วิธีได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) เพื่อศึกษาใน 3 ประเด็น 1) การสื่อสารประเด็นสาธารณะ 2) บทบาทการขับเคลื่อน สังคม และ 3) การมีส่วนร่วมต่อภาคพลเมืองของเว็บไซต์ Change.org ประเทศไทย ผลการวิจยพบว่า 1) เว็บไซต์ Change.org ประเทศไทย ได้ขับเคลื่อนทุกประเด็นสาธารณะ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะป...
 • Thumbnail

  การศึกษากระบวนการความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารศิลปะบนใบหน้า ของ วินิจ บุญชัยศรี 

  กฤษดา ดาวแก้ว; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร ศิลปะบนใบหน้า และแนวคิดการสื่อสารศิลปะบนใบหน้าผ่านสัญญะของ วินิจ บุญชัยศรีโดยเป็น การวิจยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้การสังเกต (Observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผ่านสัญวิทยา ผลการวิจัย พบว่า การสื่อสารผ่านศิลปะบนใบหน้าของ วินิจ บุญชัยศรี มีการใช้ กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องมีการสร้างแรงบันดาลใจ มีการคิดวิเคราะห์ตีโจทย์ของงาน รวมถึงดึงเอกลักษณ์ของบุคคลนั้นๆ ออกมาโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นการวางแผ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างสรรคเนื้อหาเพศนอกกรอบในภาพยนตร์เรื่อง "รักแห่งสยาม" ของ มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล 

  เบญจรงค์ ถิระผลิกะ; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีงานวิจัยที่มุ่งศึกษาเนื้อหาของภาพยนตร์เพศนอกกรอบ หรือ ภาพยนตร์ที่มีเพศนอกกรอบแสดงร่วมอยู่แต่มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เอื้อต่อการ สร้างสรรค์ภาพยนตร์ของผู้สร้างชิ้นงาน รวมถึงการใช้สัญญะ และมายาคติในภาพยนตร์น้อยมาก การวิจัยคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหา (Content/Message) ภาพยนตร์ที่มี เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ เพศนอกกรอบ และปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เพศนอกกรอบของคุณมะเดี่ยว ชูเกียรติศักดิ์วีระกุล ผ่านภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยาม ผ่านมุมมอง และแนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างส...
 • Thumbnail

  The interpretation of music styles among music students in Bangkok 

  Peerawat Tan-intaraarj; Wichian Lattipongpun (National Institute of Development Administration, 2016)

  Human behavior can be influenced by the media through observational learning. Visual and verbal communication act as stimuli that can have a strong impact on the learning process. However, music can be considered a third form of communication, and thus, this research, “The Interpretation of Music Style among Music Students in Bangkok”, has two research objectives: 1) to identify how music tracks can influence music students’ mental imaging and 2) to study how specific behaviors in decision making and mental images are influenced by music ...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมผ่านแคมเปญสื่อสารการตลาด 

  ชลิดา อู่ผลเจริญ; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ใช้ เทคโนโลยีความจริงเสริมผ่านแคมเปญสื่อสารการตลาดและศึกษาแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีความ จริงเสริมในแคมเปญการสื่อสารการตลาดในอนาคต โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การ วิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพและการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิจัยนี้วิเคราะห์ผลงานที่นำเสนอใน แคมเปญโฆษณาจาก “Cannes Lions 2015” ที่ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริมกับการสื่อสาร การตลาด จำนวน 10 แคมเปญ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ และปัจจัยส่วนประสมการตลาด สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้การสัมภ...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์การสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 

  กุลนิดา แย้มทิม; วรัชญ์ ครุจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยครั้งงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม 2) เปรียบเทียบการสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม 3) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อ สังคมออนไลน์ได้แก่เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย 4) ศึกษาทัศนคติ ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ของกลุ่ม ผู้บริโภคเจเนอเรชั่น วายโดยการวิจยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ของธุรกิจร้านค้าแล...
 • Thumbnail

  ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การรับรู้คุณภาพการบริการภาพลักษณ์องค์กร ความไว้วางใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 

  วรมน บุญศาสตร์; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพ การบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และความไว้วางใจกับพฤติกรรมความตั้งใจซื้อและการบอกต่อของ ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี3) เพื่อศึกษาทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เป็น ปัจจัยพยากรณ์การรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคเจน เนอเรชั่น ซี อายุ 18–44 ปี จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปร...
 • Thumbnail

  รูปแบบการดำเนินชีวิต รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ และความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

  กังสดาล ศิษย์ธานนท์; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ใช้ เทคโนโลยีความจริงเสริมผ่านแคมเปญสื่อสารการตลาดและศึกษาแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีความ จริงเสริมในแคมเปญการสื่อสารการตลาดในอนาคต โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การ วิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพและการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิจัยนี้วิเคราะห์ผลงานที่นำเสนอใน แคมเปญโฆษณาจาก “Cannes Lions 2015” ที่ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริมกับการสื่อสาร การตลาด จำนวน 10 แคมเปญ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ และปัจจัยส่วนประสมการตลาด สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้การสัมภ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของสื่อ ประสบการณ์และการรับรู้คุณค่า มีผลต่อความพึงพอใจ การตัดสินใจทำซ้ำและการบอกต่อของผู้หญิงที่ทำศัลยกรรมเพื่อความงาม 

  จารุวรรณ อินทะเว; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้มีวตัถุประสงค์ดังนี้1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับ สื่อที่มีต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถานบันเสริมความงาม การ ตัดสินใจทำศลัยกรรมเพื่อความงามซ้ำ และการบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมเพื่อความงาม 2) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การทำศัลยกรรม ที่มีต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทาง การตลาด 7Ps ของสถานบันเสริมความงาม การตัดสินใจทำศัลยกรรมเพื่อความงามซ้ำ และการบอก ต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมเพื่อความงาม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่า ที่มีต่อความ พึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถานบันเส...
 • Thumbnail

  รูปแบบการสื่อสารของผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรม 

  อังฌุพร ตันติตระกูล; จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจยัครั้งนี้มีวัตถุประสงค์พื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารของผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ที่มีชื่อเสียงบนสื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรมซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยผู้วิจิยได้ทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) รูปแบบการสื่อสารของผู้บริโภค อาหารเพื่อสุขภาพที่มีชื่อเสียงบนสื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรม คือผู้ที่แบ่งปันภาพอาหารเพื่อ สุขภาพลงในสื่อสังคมออนไลน์พร้อมกับข้อความที่สื่อถึงอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น Healthy, Breakfast, Organic, Home Cooking, Diet และมีผู้ติดตามจำนวน 40,000 คนขึ้นไปที่มีรูปแบบการ สื่อสารที่แตกต่างกันจำนวน ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารออร์แกนิคออนไลน์ของผู้บริโภค 

  ชัญญา ชีนิมิตร; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ 1) เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตกบัการเปิดรับสื่อเกี่ยวกบัอาหารออร์แกนิค 2) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตกับพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค3) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อกับพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค 4) เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 5) เพื่อศึกษา ความสัมพันธร์ะหว่าง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกับ พฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค โดยทำ การวิจัยเชิงสำรวจใช้แบบสอบถาม...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคทางสื่อออนไลน์ 

  สุจรรยา น้ำทองคำ; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัชครั้งนี้มีวัดถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษาการรับรู้ข่วสารของผู้บรโภคเกี่ยวกับสินค้า ทางสื่อออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริ โภคในการเลือกซื้อสินค้ทางสื่อออนไลน์ 3)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทงสื่อออนไลน์ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าทางสื่อออนไลน์ 5) เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าทาง สื่อออนไลน์ 6) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของ ผู้บริโภคที...
 • Thumbnail

  ความคิดเห็นที่มีต่อพริตตี้ในการนำเสนอสินค้าและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ติดตาม 

  ธันย์ชนก โชติกันตะ; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการรับข่าวสารผ่านพริตตี้ของ ผู้ติดตามที่มีลักษณะประชากรแตกต่างกัน 2) ความสัมพันธ์ระหวางพฤติกรรมการรับข่าวสารของ ผู้ติดตามกบความคิดเห็นที่มีต่อการนําเสนอสินค้าของพริตตี้ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม การรับข่าวสารผานพริตตี้กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ติดตาม 4) ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นที่มีต่อการนําเสนอสินค้าของพริตตี้ กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ติดตาม กลุ่มตัวอย่าง ของการวิจัยนี้ คือ ผู้ที่ติดตามพริตตี้ทั้ งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุ 15 – 35 ปี ขึ้นไป จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  สรนันท์ การเจริญดี; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การเปลี่ยนแปลงบทบาทของจักรยานในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2442 จวบจนปัจจุบันที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้จักรยานมากขึ้น จึงส่งผลให้ตลาดจักรยาน ในประเทศไทยเติบโตขึ้น ตามมาด้วยการจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานจํานวนมากทั้งกิจกรรม ที่จัดขึ้นสําหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทผู้นําเข้าจักรยาน หรือกิจกรรมใหญ่ที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ แต่จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของผู้ประกอบการที่นําเข้าจักรยานรายใหญ่ มีจํานวนที่มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป และเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดกิจกรรม การปั่นจักรยานซึ่งเป็นงานใหญ่ประจําปีที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ และภาคเอกชน กลั...
 • Thumbnail

  กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน 

  ภัคชุดา อำไพพรรณ; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้กลยุทธ์การสื่อสารของสํานักงาน คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง กลยุทธ์การสื่อสารองค์กรที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานใช้ในการสื่อสาร ภาพลักษณ์ไปยังสื่อมวลชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาพลักษณ์ที่สื่อมวลชนมีต่อสํานักงาน หรือไม่อย่างไร โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้การวิจัยข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผลการวิจัย พบ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผ่านสื่อยูทูบ 

  อาสภา รัตนมุ่งเมฆา; จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา "ทัศนคติพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจ ของผู้ชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ" ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลผู้วิจัย ได้กำหนดประชากรของการศึกษาครั้งนี้จากจำนวนของผู้ติดตามแฟนเพจเฟสบุ๊คที่เกี่ยวข้องกับ ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ทั้งหมด 5แฟนเพจ จำนวน 400คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-35 ปี ระดับ การศึกษา ปริญญาตรีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษารายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท และโ...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการเปิดรับชม ความต้องการ และความพึงพอใจ ต่อทีวีดิจิทัลของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  อชิระ ดวงหอม; ประทุม ฤกษ์กลาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชม ความต้องการ และความพึง พอใจต่อทีวีดิจิทัลของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ เก็บ ข้อมูล จำนวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงสำรวจกระทำโดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS ใช้สถิติ t-test, One Way – Anova ทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมรายการทีวีดิจิทัลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ำกว่า 25 ปี มีระดับ การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพนักศึกษา มีรายได้เฉลี่ย 10,001 - 20,000 บาท ผลการ ทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ผู้ชมที่มีลักษณะทางประชากรด้าน รายได้แตกต่างก...
 • Thumbnail

  รูปแบบการดำเนินชีวิต การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ ความน่าเชื่อถือและพฤติกรรมการตัดสินใจการท่องเที่ยวต่างประเทศ 

  อภิชญา ณัฐพงศ์พฤทธิ์; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจยัคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิต ความน่าเชื่อถือการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์และพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวไทยว่า เป็นอย่างไร โดยผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยการสำรวจ(Survey Research) ด้วยแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง อนุมาน (Inferential Statistic) โดยใช้สถิติความสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coef...
 • View more