Recent Submissions

 • Thumbnail

  การรับรู้และกลยุทธ์การใช้งาน Google AdWords ของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 

  ศรัณยู มณีรอด; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา กลยุทธ์การใช้งาน, การรับรู้, ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการใช่งาน และแนวทางในการใช้งาน Google AdWords ของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีอายุ 22-60 ปี เนื่องจากเป็นช่วงวัยทำงานมีพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตความถี่ รวมถึงมีประสบการณ์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพเครือข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ทัศนคติ และพฤติกรรมจิตอาสาต่อการช่วยเหลือสัตว์จากการเจ็บป่วย-อุบัติเหตุ 

  เบญญา คำนวณศิลป์; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพเครือข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้ใช้เฟชบุ๊กแฟนเพจ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ทัศนคติ และ พฤติกรรมจิตอาสาต่อการช่วยเหลือสัตว์จากการเจ็บป่วย - อุบัติเหตุ งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ซึ่งเป็นผู้ที่กดติดตามเฟชบุ๊กแฟนเพจอายุ 13 ปีขึ้นไป ที่มีประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกแฟนเพจเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์จากการเจ็บป่วย - อุบัติเหตุในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
 • Thumbnail

  การศึกษาแนวทางการผลิตรายการกระจายเสียงเพื่อเผยแพร่ผ่านรูปแบบรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย 

  อาลี ปรียากร; กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการผลิตรายการพอดแคสต์ในบริบทของสังคมไทย โดยแบ่งวัตถุประสงค์การวิจัยเป็น 3 ข้อ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษากระบวนการเตรียมการผลิตรายการกระจาย เสียงผ่านช่องทางพอดแคสต์ 2) เพื่อศึกษาการนำเสนอเนื้อหา การจัดการทางด้านเทคนิคขณะทำการ ผลิตรายการ 3) เพื่อศึกษาการจัดการเผยแพร่รายการ การติดตามประเมินผลหลังการเผยแพร่รายการ โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์กับผู้ฟังรายการพอดแคสต์ 2) ข้อมูลทุติยภูมิจากการ ใช้วิธีการ...
 • Thumbnail

  สื่อปฏิบัติการสมมติ รูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

  อิศราพักตร์ สรรพศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา "สื่อปฏิบัติการสมมติ" รูปแบบการสื่อสารเพื่อการ เสริมสร้างพลังของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ และผลลัพย์ที่ เกิดขึ้น โดยใช้แนวทางวิถีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์ชัอมูลเชิงคุณภาพ ในกิจกรรมการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จัดขึ้น วันที่ 3 สิงหาคม - 17 กันยายน พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ เพื่อทำการศึกษาวิจัย 2 ขั้นตอน คือ 1 การวิจัยเชิงเอกสาร และ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อบรมเด็ก...
 • Thumbnail

  การบริหารจัดการและการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในการสร้างโอกาสในการมีงานทำให้กับคนพิการในประเทศไทย 

  ปาริชาติ แสงอัมพร; อุษา บิ้กกิ้นส์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจัดการและการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในภายนอกองค์กรขององค์กรธุรกิจที่มีกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างโอกาสในการมีงานทำให้กับคนพิการรวมทั้งปัจจยัสนับสนุนโดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเว็บไซต์และเอกสารรายงานของกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้แก่องค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีการสร้างโอกาสในการมีงานทำให้กับคนพิการรวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและพนกังานของกลุ่มตัวอย่างและหน่วยงานที่เป็นแกนนำในการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าว โดยการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ใ...
 • Thumbnail

  ประสิทธิผลของนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ของกรีนพีซประเทศไทย ที่มีต่อกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นซี 

  ชนม์ชนก เพ็งกุล; วรัชญ์ ครุจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษารูปแบบสารในการรณรงค์ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ขององค์กรกรีนพีซ ประเทศไทย ที่เผยแพร่ช่วง พ.ศ. 2554 - 2557(2) เพื่อศึกษาการรับรู้ทัศนคติและแนวโน้มการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายเจนเนอเรชั่นซี และ (3) เพื่อค้นหารูปแบบสารที่มีลักษณะตรงตามความสนใจ และความต้องการของกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายเจนเนอเรชั่น ซี การศึกษาวิจัยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาผลการศึกษาพบว่ารูปแบบสารของโครงการ กรณีศึกษา 3 โครงการ ที่มีลั...
 • Thumbnail

  สัญญะของเพลงกับการสะท้อนอัตลักษณ์และอัตมโนทัศน์ของผู้ประพันธ์ 

  ปริณ เพชรสังข์; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1)ศึกษารูปแบบการสื่อสารของเนื้อหาเพลงที่ประพันธ์โดย ผู้ประพันธ์เพลงแบบสมัยนิยมและแบบทางเลือกอันสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของผู้ประพันธ์ทั้งสอง ท่าน 2)ศึกษาความแตกต่างระหว่างอัตลักษณ์ที่ถูกค้นพบในรูปแบบการสื่อสารของเพลงกับอัตมโนทัศน์ที่ผู้ประพันธ์มองตนเอง 3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานเพลงของ ผู้ประพันธ์โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 3 ข้ันตอน คือ 1) การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 2)การวิเคราะห์เนื้อหาสารเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis) โดยการวิเคราะห์เนื้อหาเพลงและ 3)การสัมภาษณ์เชิ...
 • Thumbnail

  บทบาทของรายการเวทีสาธารณะกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม 

  อัญชลี เทียมคีรี; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยเรื่อง “บทบาทของรายการเวทีสาธารณะกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการ เปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม” ผู้วิจัยมุ่งศึกษา “รายการเวทีสาธารณะ” ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการ เวทีสาธารณะในการเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม และผลของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ รายการเวทีสาธารณะที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม โดยใช้เครื่องมือในการรวบรวม ข้อมูลประกอบด้วยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) การส...
 • Thumbnail

  การเปิดรับนิตยสารแจกฟรีและอิทธิพลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  วรรณกมล ทัพขันธ์; ประทุม ฤกษ์กลาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับนิตยสารแจกฟรีและอิทธิพลต่อประชาชนใน เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้อ่านนิตยสารแจกฟรีที่มีอายุ51-60 ในเขตปีการวิจัยเชิงปริมาณ กรุงเทพมหานครก(Quantitative Research) มีเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือ ผูอ้่านที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน ทั้งสิ้น 400คน วิเคราะห์และประมวลผลการวิจัยด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่าด้านพฤติกรรมการเปิดรับ นิตยสารแจกฟรีที่กลุ่มตวัอย่างเคยได้รับอ่าน เป็นประจํา ได้แก่ นิตยสารแจกฟรีสําหรับผู้บริโภคทั่ว ไปที่มีเนื้อห...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารธรรมะพุทธศาสนาต่อการลดความเครียดและการเพิ่มความสุขของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ประพิมพันธ์ เป็นสุขพร้อม; ประทุม ฤกษ์กลาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลธรรมะ ช่องทางของ สื่อสังคมออนไลน์ ประเภทของเนื้อหาธรรมะ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะ ที่มีผลต่อการลด ความเครียดและการเพิ่มความสุข โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจด้วยแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลกลุ่ม ตัวอย่างวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 36-45 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท สถานภาพโสด ตำแหน่งงานอยู่ในระดับปฎิบัติการ มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหา ข้อมูลธรร...
 • Thumbnail

  นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศน์และการมีส่วนร่วมของคนหูหนวก 

  พัชรินทร์ ผากา; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศน์และการมีส่วนร่วมของคนหูหนวก” ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษารายการโทรทัศน์ภาษามือส าหรับคนหูหนวก “รายการใจเท่ากัน” ออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตรายการ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลิตรายการ กระบวนการผลิตรายการ รวมทั้งการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในรายการใจเท่ากัน และใช้การสอบถามความคิดเห็นโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งประกอบด้วยคนหูหนวก และคนทั่วไป ซึ่งเคยรับชมรายการใจเท่ากัน เพื่อศึกษาถึงการใช้...
 • Thumbnail

  อัตลักษณ์เสมือนกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

  ธัญญากร บุญมี; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “อัตลักษณ์เสมือนกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบนเครือข่ายสังคม เกมออนไลน์” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่เน้นการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุ และผล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม และสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์เสมือน และการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบนเครือข่ายสังคมเกมออนไลน์ กับตัวผู้เล่นเกมออนไลน์ โดยมี หัวข้อการวิจัยดังต่อไปนี้ 1) รูปแบบการสร้างอัตลักษณ์เสมือนเป็นรูปแบบที่มีความหมายหลากหลาย เช่นเดียวกับการแสดงออกถึงตัวตนของตนเองในที่เป็นอยู่ในโลกความเป็นจริง 2) ผู้เล่นเกมออนไลน์ จะสร้างอัตลักษณ์เสมือ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยสำคัญต่อการจัดทำรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจำประเทศไทย 

  ฉัตรชัย งามเลิศ; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  ปัจจุบัน นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยกําลังเข้าสู่การปรับเปลี่ยน โครงสร้างเศรษฐกิจจาก เรื่องอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก (Thailand 3.0) ไปสู่ “Value– Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Thailand 4.0)” ซึ่งเป็นการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ พัฒนา โดยมุ่งเน้นที่กลุ่ม “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative Industry) ซึ่ง “อุตสาหกรรมเพลง” (Music Industry)เป็นหนึ่งในแขนงของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งที่ประเทศไทยอุตสาหกรรมเพลง อยู่ในภาวการณ์ที่หดตัว เนื่องด้วยอิทธิพลของพัฒนาการท...
 • Thumbnail

  กลยุทธ์การประกอบสร้างเนื้อหาภาพยนตร์ให้เกิดความนิยมของมาร์เวลสตูดิโอ 

  กัญญาธิภัทร์ กฤดาภร; อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การประกอบสร้างเนื้อหาภาพยนตร์ให้เกิด ความนิยมของมาร์เวลสตูดิโอโดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหาจากภาพยนตร์จากมาร์เวลสตูดิโอจํานวน 2 เรื่อง คือ Marvel’s The Avengers และ Avengers : Age of Ultron ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การประกอบสร้างเนื้อหาภาพยนตร์ให้เกิดความนิยมของมาร์เวลสตูดิโอหัวใจสำคัญอยู่ที่กลยุทธ์ Marvel Cinematic Universe คือการผลิตภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่หลาย ๆ เรื่องของมาร์เวลที่มีความเกี่ยวเนื่องกันโดยเริ่มต้นจากภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ละคน ซึ่งทําให้ผู้ชมรู้สึกผูกพัน คุ้น...
 • Thumbnail

  ประสบการณ์การท่องเที่ยวและพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์กลุ่มดิจิทัลเนทีพและดิจิทัลอิมมิแกรนด์ 

  ภาพพิมพ์ เพชรศิริ; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การท่องเที่ยวและการแสวงหา ข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศ กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มดิจิทัล เนทีฟ และกลุ่มดิจิทัลอิมมิแกรนด์ รวมทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test One-way ANOVA ผลการวิจัย พบว่า (1) ประสบการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศไทย พบว่า กลุ่ม ดิจิทัล เนทีฟ มีประสบการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมากกว่ากลุ่มดิจิทัลอิมมิ...
 • Thumbnail

  การศึกษาคุณลักษณะของสื่อประเพณีจองพารา และการนำไปใช้ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  กรกนก สนิทการ; กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาเรื่อง “การศึกษาคุณลักษณะของสื่อประเพณีจองพารา และการนําไปใช้ใน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Keys Informent) สําคัญจํานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นํากลุ่มชาวบ้านในการ จัดงานจํานวน 5 คน 2) กลุ่มหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานคือสภาวัฒนธรรมบ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวม และ นักวิชาการผู้ดูแลในส่วนงานด้านวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วน ตําบลบ้านเมืองปอน จํานวน 2 คน และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร...
 • Thumbnail

  กลวิธีการเล่าเรื่องของบทเพลงประกอบละครในละครโทรทัศน์ไทย 

  อุษา แซ่จิว; อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาถึงกลวิธีการเล่าเรื่องของบทเพลงประกอบละคร รวมถึง บทบาทและหน้าที่จากกลวิธีการเล่าเรื่องของเพลงประกอบละครที่ถูกนำไปใช้ในละครโทรทัศน์ไทย ปัจจุบัน โดยพิจารณาเฉพาะละครยอดเยี่ยมที่ได้รับรางวัลนาฏราช ตั้งแต่ ปี 2557-2558 ได้แก่ ละครสามีตีตรา และละครสุดแค้นแสนรัก ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 6 เพลง ได้แก่ ฉันก็รักของฉัน ไม่เจ็บ อย่างฉันใครจะเข้าใจ เกิดมาเพื่อรักเธอ จากละครสามีตีตรา และเจ็บนี้จำจนตาย แพ้รักให้ตายก็ ไม่รักกัน จากละครสุดแค้นแสนรัก งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาจากการ วิเคราะห์ตัวบท ประกอบกับการสั...
 • Thumbnail

  การนำเสนอภาพลักษณ์สตรีในการเล่าเรื่องผ่านตัวละครในภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง โฟรเซ่น (Frozen) "ผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ 

  ภวิณี ตึกดี เทพทอง; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  ดิสนีย์ถือเป็นตัวแทนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อบ (Pop Culture) มีการฉายไปสู่ประเทศต่าง ๆ มากกว่า 78 ประเทศทั่วโลกจากการ์ตูนมิกกี้เมาส์และเหล่าผองเพื่อน มินนี่ เมาส์พลูโต กู๊ฟฟี่ และ โดนัลดั๊ก จวบจนปัจจุบนได้สร้างมูลค่าทางธุรกิจกว่า 48,000ล้านเหรียญสหรัฐในปีค.ศ. 2014 โดยการ์ตูนของดิสนีย์ถือเป็นต้นแบบของการ์ตูนประเภทเจ้าหญิง ซึ่งการ์ตูนประเภทเจ้าหญิง เหล่านี้เป็นการ์ตูนที่สอน “ผู้หญิง” ให้เป็น “ผู้หญิง” ตามความต้องการของสังคม เนื่องจากการ์ตูน เป็นสื่อที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงแล้วเข้าใจเนื้อหาสารเหล่าน้ันได้ง่าย ส่งผลให้เด็กจะมี ความสนใจในการ์ตูนมากกว...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชั้น (MLM) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  วรรณี เปรียบสม; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ลักษณะประชากร, การสื่อสารการตลาด, ส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจัยทางสังคม, พฤติกรรมการซื้อสินค้าและการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จํานวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการ วิจัยด้วย T-Test และ F-test (One Way Anova) ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะประชากรที่มีผล ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามพบว่ารายได้ที่...
 • Thumbnail

  การสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ชนนิกานต์ คงชื่นสิน; จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยเรื่องการสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคใน เขตกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริโภค อาหารคลีน ของผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการ และ 2) ศึกษาปัจจัย การสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบธุรกิจอาหาร คลีน จ านวน 3 ราย นักวิชาการด้านโภชนาการ จำนวน 2 ราย และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยทำ การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางกลุ่มผู...
 • View more