GSLC: Theses

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 42
 • Thumbnail Image
  Item
  การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงในบริบทการศึกษา: กรณีศึกษารายการสอนภาษาอังกฤษทางสื่อในประเทศไทย
  (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2022) วาลุกา เหล่าเกื้อ; สาวิตรี คทวณิช
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม วิธีการสอน และกลวิธีในการสอนต่าง ๆ ตลอดจนรูปแบบของการจัดรายการ ผ่านมุมมองของการวิเคราะห์วาทกรรมสื่อหลากรูปแบบ อันนำไปสู่ความสำเร็จในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ชมรายการและก่อให้เกิดความนิยมในการติดตามรับชมรายการ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนาน ดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน เพื่อศึกษาการเกิดแรงจูงใจและความนิยมที่ผู้ชมมีต่อพิธีกรและรายการ ควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์ตัวบทจากคลิปวิดีโอของรายการเพื่อศึกษาการนำเสนอของรายการ ผลการศึกษาในเชิงปริมาณพบว่าผู้ชมรายการนิยมรับชมรายการลูกกอล์ฟ อิงลิชรูม รายการอิงลิช อาฟเตอร์นุ่น และรายการมูฟวี่ แลงเกวจ ตามลำดับ และระดับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงที่ผู้ชมมีต่อพิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทั้งสามอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่ารายการสอนภาษาอังกฤษทั้งสามรายการได้นำวิธีการสอนแบบผสมผสานมาใช้ และทุกรายการใช้รูปแบบการจัดรายการแบบรายการสนทนา พิธีกรใช้การปฏิสัมพันธ์แบบอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมในการสอนภาษาอังกฤษ  รวมถึงยังใช้กลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน กลวิธีการสร้างแรงจูงใจ และสื่อหลากรูปแบบอื่น ๆ เพื่อสร้างการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงกับผู้ชมรายการ
 • Thumbnail Image
  Item
  A genre analysis of book reviews written by professional critics versus online consumer critics
  (National Institute of Development Administration, 2019) Umapa Dachoviboon; Ora-Ong Chakorn
  Online consumer reviews are a phenomenon emerged by the rise and expansion of the Internet technology. As a type of WOMs, it is regarded by potential buyers as source of information to reduce uncertainty in buying, and, therefore, is influential for a product’s sales. This type of review is different from the conventional reviews written by professional critics because consumers themselves are empowered by the ability to write and publish their own reviews of a purchased product. As a result, online consumer reviews have become an attractive topic for the academic circle. However, comparative studies on the genre analysis of reviews written by professional and consumer critics are still scarce. This research then aims to explore the written structures of book reviews written by professional critics and online consumers critic using the framework of genre analysis in order to answer 2 main questions: 1) What are the generic structures of these two types of reviews? Are they different or similar? 2) What are the linguistic implications of the discrepancies found in the written structures of these two types of reviews? In order to analyze the structures of these two types of reviews, 25 book reviews were taken randomly from the New York Times websites as the research sample for reviews written by professional critics. After that, 25 book reviews of the same books were taken from Amazon.com website as the research sample for reviews written by consumer critics. The two types of reviews make the total of 50 book reviews as the research sample. The coding protocol was constructed based on past literature (Jong and Burgers, 2013; Khunkitty, 2005; Motta-Roth, 1995; Nicolaisen, 2002; Skalicky, 2013; Valensky, 2010) and guidelines for writing book reviews. A pilot study was performed on the total of 30 book reviews (15 for consumer reviews and 15 for professional reviews) for reliability check. The coding protocol was then modified and applied for the whole set of the data. After applying the coding protocol, it was found that professional reviews are more structured and uniform as opposed to the lack of consistency in the structuring of online consumer reviews. It was also found that professional reviews tend to sound less personal and less persuasive. These differences could be a pointer to the writer’s expertise. However, the expertise of the writer might not be a constant key factor in identifying reviews perceived as helpful by potential buyers as users on Amazon.com, it was found, tended to value more the articulation of personal experience, which was abundant in reviews written by consumer critics as opposed to those written by professional critics.
 • Thumbnail Image
  Item
  "ประมวลนิทาน ร.6" กับการวิเคราะห์วาทะเชิงอุปลักษณ์
  (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018) กฤตเมธ ศักดิ์แสง; รุจิระ โรจนประภายนต์
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชุดค่านิยมไทยที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อันเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 จากการวิเคราะห์เชิงอุปลักษณ์ (Metaphor Analysis) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นิทานจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหัว (รัชกาลที่6) ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ“ประมวลนิทาน ร.6” แบ่งออกเป็น 27 เรื่อง จำนวน 48 ตอน โดยมีคำถามนำวิจัย 2 ประเด็น ได้แก่1) ชุดค่านิยมไทยที่ปรากฎในหนังสือ “ประมวล นิทาน ร.6” อันเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 โดยผ่านการวิเคราะห์วาทะเชิงอุปลักษณ์มีอะไรบ้าง และ 2) ชุดค่านิยมไทยที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อันเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 โดยผ่านการวิเคราะห์วาทะเชิงอุปลักษณ์ตามที่ระบุในคำถามข้อที่1 มี คุณลักษณะอย่างไร ผลการวิจัยมี 2 ประเด็นหลัก คือ ประการแรกพบค่านิยมจำนวน 3 ชุด ได้แก่1) ค่านิยม เกี่ยวกับวิถีชีวิตและธรรมชาติ 2)ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม และ3)ค่านิยมการนับถือ พุทธศาสนา ประการที่สองพบอุปลัก ษณ์จำนวนทั้งหมด 242 อุปลักษณ์โดยแบ่งเป็นอุปลักษณ์ที่ สะท้อนค่านิยมเกี่ยวกับวิถีชีวิตและธรรมชาติ 114 อุปลักษณ์ คิดเป็ นร้อยละ 43.62 อุปลักษณ์ที่สะท้อนค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม 93อุปลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 35.10 และอุปลักษณ์ ที่สะท้อนค่านิยมการนับถือพุทธศาสนา 35 อุปลักษณ์คิดเป็นร้อยละ 21.28 ข้อเสนอแนะของ งานวิจยัชิ้นนี้คือ 1) งานวิจัยในอนาคตอาจศึกษาเพิ่มเติมในเชิงวัฒนธรรมศึกษา หรือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 2) ควรต่อยอดการวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์เชิงอุปลักษณ์กับงานวรรณคดีหรือวรรณกรรมประเภทอื่น
 • Thumbnail Image
  Item
  Gender differences in face concerns and behavioral responses to romantic jealousy : A study in Thailand
  (National Institute of Development Administration, 2015) Chayapa Srivilas; Jaray Singhakowinta
  The objectives of this quantitative study are: 1) to explore gender differences in face-saving concerns and behaviors in response to romantic jealousy as well as their associations and 2) to test the constructed model used in Thai settings.
 • Thumbnail Image
  Item
  Thai vocational students' use of reading strategies in learning english
  (National Institute of Development Administration, 2015) Bharani Kasemsap; Lee, Yu-Hsiu
  The present study aims to investigate the use of English language reading strategies among vocational students at a vocational college in Thailand and its findings are hoped to improve the English reading instruction of Thailand’s vocational education. Data collected for the present research reveals different typologies of reading strategies adopted by low and high English proficient students in the sample studied, illuminating how they utilized these strategies differently. During the first phase of data collection, quantitative data were collected from the sample researched by means of the survey questionnaire. A total number of 162 participants consented to take part in the study, but only 121 returned their responses to the questionnaire (note that the sample consisted of first-year post-secondary students in the academic year of 2013-2014). During the second phase of data collection, think-aloud sessions and interviews were conducted to elicit data from a smaller sample of 18 participants (out of 24 students), which consisted of nine higher English proficient students and nine lower English proficient students. Of these 24 students, the six participants failed to provide valid data.
 • Thumbnail Image
  Item
  Original or translated version : Perceptions and preferences toward brithish and American literature of university students and lecturers
  (National Institute of Development Administration, 2015) Manatchai Amponpeerapan; Ora-Ong Chakorn
  This research aims to discover and to pinpoint perceptions and preferences of Thai university students and lecturers regarding two relatable variants of British and American literature sold within Thailand - the original ‘English’ and the translated ‘Thai’ versions. Questionnaire surveys were provided to 135 participants, and face-toface interviews were conducted with 18 participants belonging to four university departments (English, Foreign Languages, Literature, and Translation). The results show the participants have ‘universal’ perceptions and preferences where literary works are considered relatable to their academic development. They majorly believe the original version should be considered the primary reading version while the translated version should be the supportive material. On the other hand, the respondents display ‘department-specific’ perceptions and preferences where each department emphasizes different specific aspects of literature related to their respective academic fields, slightly differ their opinions. Nevertheless, both versions are positively perceived for having quality as a possible alternative EFL learning method. The research also discussed possible cycles of learning with literary works, which encourages continuous usage of literature as well as further academic research or studies toward literary reading in Thailand.