Recent Submissions

 • Thumbnail

  การศึกษา การสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้ง: วาทกรรม พื้นที่สาธารณะ ประชาธิปไตย กรณีศึกษา รายการเถียงให้รู้เรื่องทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

  ชนาภา เมืองงามสมบูรณ์; สาวิตรี คทวณิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้ง ที่ เกี่ยวข้องกับวาทกรรม พื้นที่สาธารณะ และประชาธิปไตย ผ่านการนำเสนอจากสื่อมวลชนในรูปแบบ ของรายการโทรทัศน์ กรณีศึกษา รายการเถียงให้รู้เรื่อง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส งานวิจัยเก็บ ข้อมูลจากยูทูปโดยเลือกเก็บรายการ 5 ตอนที่มียอดชมสูงสุดและเป็นตัวแทนของประเด็นที่รายการนี้ มักจะนำเสนอเป็นหลักสามประเด็นได้แก่ เรื่องการเมือง สังคมและกฎหมาย การวิจัยครั้งนี้เป็นการ วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดำเนินการตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Ana...
 • Thumbnail

  การศึกษาความเข้าใจความแตกต่างของไกโรโงะกับคำประเภทอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกันของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย 

  สุดารัตน์ กาญจนพนาสนท์; ขวัญจิรา เสนา (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวจิยัครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจความแตกต่างของไกไรโงะกับคำ ประเภท อื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกัน และศึกษาปัจจัยด้านความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและปัจจัยด้าน ประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นว่ามีผลต่อการเลือกใช้ไกไรโงะกับ คำประเภทอื่นที่มี ความหมายใกลเ้คียงกนัของผเู้รียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยหรือไม่อย่างไร โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 2กลุ่มคือ กลุ่ม A เป็นกลุ่มผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2จำนวน 30คน และกลุ่ม B เป็นกลุ่ม ผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N3จำนวน 34 คน รวม 64คน ซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างที่สุ่ม มาจากนักศึก...
 • Thumbnail

  Thai students and teachers' perceptions of learning and teaching english through the communicative language teaching approach 

  Natthawut Promtara; Kasma Suwanarak (National Institute of Development Administration, 2016)

  This study is designed in attempt to explore Thai students and teachers’ perceptions of English learning and teaching through the communicative language teaching approach (CLT) in Loei Primary Educational Service Area Office 2, and to compare students and teachers’ perceptions of English learning and teaching through the communicative language teaching approach. Both quantitative and qualitative methods were used in the study. The researcher used a quantitative questionnaire survey to explore 295 students and 20 teachers’ perceptions of E...
 • Thumbnail

  Christianity and english language teaching: a case study of christian missionary teachers in Thailand 

  Kampeeporn Santipochana; Lee, Yu-Hsiu (National Institute of Development Administration, 2016)

  The purpose of this study is to investigate influences and correlations between the Christian faith and English language teaching in Thailand. Central research questions explore the religious beliefs leading Evangelical Christian teachers to integrate their Christian faith and how the participants make such integrations into their classroom management strategies. Fifteen missionary teachers in a Christian language school in Bangkok were selected for this investigation. Data were obtained by semi-structure interviews. Results have revealed...
 • Thumbnail

  บทบาททางเพศของผู้หญิงในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่น: วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 

  จิรวัสน์ จันทร์นวล; เตวิช เสวตไอยาราม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาบทบาททางเพศของผู้หญิงในตัวบท (Text) ทั้งวัจนภาษา (Verbal Text) และตัวบททางสายตา (Visual Text) ที่ถูกนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่นทั้งก่อนและหลังจากที่นายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเข้ามาบริหารงาน รวมทั้งเพื่อศึกษาว่าสื่อโฆษณามีแนวทางในการนำเสนอบทบาททางเพศของผู้หญิงอย่างไร ในช่วงที่รัฐบาลได้ประกาศและผลักดันนโยบาย “Womenomics” อันเป็นนโยบายที่แสดงความคาดหวังของภาครัฐต่อผู้หญิงญี่ปุ่นในปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่าก่อนการเข้ามาบริหารงานของนายชินโซะ อาเบะ ปรากฏบทบาททางเพศคือ (1) ผู้หญิงดูแ...
 • Thumbnail

  กลวิธีการแปลคำว่า "ต้อง" เป็นภาษาญี่ปุ่น และ"なければならない" เป็นภาษาไทย 

  กรรณิกา จิตรโสภา; เตวิช เสวตไอยาราม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการแปล “ต้อง” และ なければならない ผ่านวรรณกรรมแปลไทย-ญี่ปุ่น จำนวน 5 เรื่องและวรรณกรรมแปลญี่ปุ่น-ไทย จำนวน 5 เรื่อง จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนภาวะหรือมาลา (Modality) (เช่น Nitta, 1991; Masuoka, 2007; พรทิพย์, 2515; ไพทยา, 2540) พบว่า “ต้อง”ประกอบด้วย 4 ความหมาย ได้แก่ (1) หน้าที่และความจำเป็น (2) ความเชื่อแน่และการคาดคะเน (3) การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน และ (4) ความตั้งใจ ในขณะที่ なければならないประกอบด้วย 5 ความหมาย ได้แก่ (1) หน้าที่และความจำเป็น (2) ความเชื่อแน่และการคาดคะเน (3) การบังคับ ขอร้...
 • Thumbnail

  Students and teacher's views on a multimodal approach to English reading skill development of Thai EFL students in a university context 

  Phaisan Phengsuai; Kasma Suwanarak (National Institute of Development Administration, 2019)

  This study aims to explore the NPRU students’ views on how English reading skills were taught through the use of a traditional teaching approach, investigate the NPRU students’ views on how the teacher teaches English reading skills through the use of a multimodal approach, and find out what the NPRU students and the teacher have experienced from the use of the two different approaches. The results from the use of questionnaire surveys and semi-structured interviews show that most students felt very uncomfortable with the use of the traditional...
 • Thumbnail

  Thai prime minister's weekly televised addresses in ideological and pentadic criticism 

  Neeranuit Traijakvanich; Rujira Rojjanaprapayon (National Institute of Development Administration, 2018)

  The purpose of this study was to examine how General Prayut Chan-O-cha, Prime Minister of Thailand, employed rhetoric in weekly televised address broadcasted from May 30, 2014 to December 16, 2016. This study adopted two concepts, which are pentadic criticism and ideological criticism, to examine 41 pieces of Thai Prime Minister’s weekly televised addresses. The findings revealed that General Prayut Chan-O-cha paid most of his attention on Thailand’s political and economic dreadlocks and saw himself as the country’s savior amid the turmoil, ...
 • Thumbnail

  A genre analysis of english and korean research paper abstracts in electronic resource management in library and information science 

  Lee, Ko Eun; Ora-Ong Chakorn (National Institute of Development Administration, 2016)

  This study aims to answer how the journal article abstract currently represents the main text of the journal article and what role the abstract plays. It also attempts to clarify how the structure of abstracts in Korean and English is different in the same academic area. In order to address this issue systematically, this study examines the textual organization of selected journal article abstracts in library and information science. Specifically, it focuses on the investigation of rhetorical structures and linguistic realizations based o...
 • Thumbnail

  L2 Writing processes of Thai graduate students 

  Petcharat Pongkasamepongon; Aree Manosuthikit (National Institute of Development Administration, 2018)

  This research article aims to discover L2 writing processes of Thai graduate students using the model of composing processes by Chenoweth and Hayes (2003). The participants were six graduate students from the Graduate School of Language and Communication. The participants were given an English argumentative writing task to complete while being observed through the use of the think-aloud protocol (TAP). Later, the participants were interviewed immediately after finishing the writing task. The finding validates the model of composing processes...
 • Thumbnail

  Inclusion of the minority language on public signs: multilingualism in the deep South of Thailand 

  Perapong Suaykratok; Aree Manosuthikit (National Institute of Development Administration, 2018)

  This study of linguistic landscape (LL) aims to describe the urban multilingual practices through signs seen in the southernmost Thai communities with a specific focus on the inclusion of Patani-Malay, a minority language, yet a mother tongue of the majority of people in the areas on public signs. This study also examines people’s perceptions of languages on signs including Patani-Malay. 1,746 photos of text signs were collected from 18 streets in total: 3 main streets and 3 minor streets of each Pattani, Yala and Narathiwat central city. Data ...
 • Thumbnail

  ความเข้าใจในเนื้อหาภาษาที่สองผ่านสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย:กรณีศึกษา Redundancy Principle และ Modality Principle ในสื่อมัลติมีเดียภาษาญี่ปุ่น 

  ณัฐญา ห่านรัตนสกุล; เตวิช เสวตไอยาราม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพิสูจน์กฎการสร้างสื่อมัลติมีเดีย Redundancy Principle และ Modality Principle ของ Richard E. Mayer ในกรณีที่สื่อมัลติมีเดียนำเสนอเนื้อหาด้วยภาษาญี่ปุ่น และผู้รับชมสื่อเป็นชาวไทยผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สอง ดำเนินการวิจัยโดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างจำนวน 120 คนออกเป็นกลุ่ม PT กลุ่ม PN และกลุ่ม PNT กลุ่มละ 40 คน โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้เรียนชาวไทยผู้มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับ N2 และ N3 ตามผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) อย่างละ 20 คน กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มจะได้รับชมสื่อมัลติมีเดียภาษาญี่ปุ่นที่มีเนื้อหาเหมื...
 • Thumbnail

  กลวิธีการนำเสนอประเด็นเหยียดเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติต่อชาวแอฟริกัน-อเมริกาในภาพยนตร์ฮอลลีวูด : การวิเคราะห์ตัวบท 

  รัชชา เชาวน์ศิริ; สาวิตรี คทวณิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  งานวิจัยชิ้น นี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเด็นเหยียดเชื่อ ชาติและการเลือกปฏิบัติต่อชาวแอฟริกัน-อเมริกันและเพื่อศึกษากระบวนการสร้างและนำเสนอภาพลักษณ์รวมถึงการสร้างภาพเหมารวมของตัวละครผิวดำและผิวขาวในภาพยนตร์ฮอลลีวูด โดยอาศัยแนวคิดเรื่องการเหยียดเชื่อ ชาติและบทบาทของสื่อภาพยนตร์ต่อความสัมพันธ์ทางเชื่อ ชาติและชาติพันธุ์ร่วมกับแนวคิดการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ รวมถึงทฤษฎีสัญญะวิทยาและการสร้างความหมายในภาพยนตร์ในการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) และเก็บข้อมูลจากภาพยนตร์กลุ่มตั...
 • Thumbnail

  English-Thai translation strategies of similes and metaphors in the merchant of Venice 

  Kawee Suksalee; Ora-Ong Chakorn (National Institute of Development Administration, 2018)

  This study aims to analyze the strategies used in the translation of English similes and metaphors in William Shakespeare’s The Merchant of Venice into the Thai version called Venice Vanich by H.M. King Rama VI based on the frameworks of Pierini’s (2007) translation strategies of simile and Newmark’s (1981) translation strategies of metaphor. Moreover, Baker’s (2011) notions of the problems of non-equivalence at word level and translation strategies for dealing with non-equivalence at word level are employed to analyze the translation of the ve...
 • Thumbnail

  Strategies and challenges in translating english idioms into Thai in Hillary Clinton's memoir hard choices 

  Aunyapat Chaiyapinyowat; Ora-ong Chakorn (National Institute of Development Administration, 2017)

  The present study aimed to explore the strategies used in translating from English into Thai the idiomatic expressions used by Hilary Rodham Clinton in her memoir Hard Choices. The strategies for dealing with idiom translation proposed by Baker (2011) were adopted as the framework for data analysis in which the nature and frequency of use of each strategy were determined. The challenges in translating from English into Thai the idiomatic expressions and the strategies the translator employed in the translated version called ชีวิตและทางเลือก (Li...
 • Thumbnail

  The effectiveness of vocabulary learning strategies from the views of efl students and teachers in the Thai learning contex 

  Onpawee Koonpornpen; M.L. Jirapa Abhakorn (National Institute of Development Administration, 2014)

  The purposes of this research were to explore which Vocabulary Learning Strategies (VLS) were perceived to be effective among the learners who have different English learning achievement, and which strategies were actually used by learners who have high achievement in Vocabulary Learning (VL). Another purpose was to investigate the perception of the Mattayom.2 English teachers about the significance of VLS in language learning achievement. The research utilised a mix-method approach withThe research utilised a mix-method approach with a qua...
 • Thumbnail

  The media's influence on success and failure of dialects : The case of Cantonese and Shaan'xi dialects 

  Mao, Yuhan; Lee, Hugo Yu-Hsiu (National Institute of Development Administration, 2013)

  In this thesis the researcher addresses an important set of issues - how language maintenance (LM) between dominant and vernacular varieties of speech (also known as dialects) - are conditioned by increasingly globalized mass media industries. In particular, how the television and film industries (as an outgrowth of the mass media) related to social dialectology help maintain and promote one regional variety of speech over others is examined. These issues and data addressed in the current study have the potential to make a contribution to...
 • Thumbnail

  Attitudes and motivation in English language learning : A case study of Attarkiah Islamiah School 

  Hasnee Maduerawae; Kasma Suwanarak (National Institute of Development Administration, 2014)

  The research aims at studying the attitudes and motivation in English as a foreign language learning of Thai secondary school students. The study sits within the theoretical framework of constructivist theory taking into account Gardner’s attitude and motivation in language learning. The study considers students’ motivation in English language learning into 2 motives: instrumental and integrative motivation. Participants of this study are 239 Mathayomsuksa 5 students (Grade 11) and 10 English language teachers from Attarkiah Islamiah Scho...
 • Thumbnail

  Environmental influences on competence in English as a foreign language : A study of Thai undergraduates at an international university in Thailand 

  Jirada Ueasiriwatthanachai; Kasma Suwanarak (National Institute of Development Administration, 2013)

  This study is designed in an attempt to examine the ideal and the actual university learning environment in relation to English language learning and to investigate the actual environmental influence on the students’ English language competence. This is to understand why a number of Thai university students of English-medium instruction programs are still unable to attain high levels of English proficiency despite engaging in an English-medium education system. An interpretive approach was used to conduct interviews with 10 teachers and 1...
 • Thumbnail

  กลยุทธ์การสื่อสารการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

  เมธิณี วรรลยางกูร; จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา กลยุทธ์ ผลที่ได้รับ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวโน้มกลยุทธ์การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารงานทางด้านการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารโดยการใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง ร่วมกับการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์การสื่อสารความรับผิดชอบต่...
 • View more