รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

  จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หามิติการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของย่าน ชุมชนเกาะศาลเจ้าที่มีศักยภาพในการพัฒนาตามแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ศึกษาการ พัฒนารูปแบบการผสมผสานมิติการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า และ หาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ โดยอาศัยกลไกขับเคลื่อนภายในชุมชนเกาะศาลเจ้า เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี โดยใช้กระบวนการการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักที่เป็นการสัมภาษณ์ แบบกึ่งมีโครงสร้าง และใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ 22 ราย
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพึ่งตนเองของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

  อัยรวี วีระพันธ์พงศ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษามีวัตถุประสงค์การศึกษา 2 ประการ ได้แก่ 1) การพึ่งตนเองของชุมชน ท้องถิ่นมีลักษณะสำคัญอย่างไร 2) มีปัจจัยอะไรบ้างทีมีอิทธิพลต่อการพึ่งตนเองของชุมชน ท้องถิ่นไทย
 • Thumbnail

  การศึกษาความพยายามในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

  สิริฤกษ์ ทองกลม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพยายามในการจัดเก็บภาษีโดย เปรียบเทียบภาษีที่จัดเก็บได้จริงกับภาษีที่ควรจะเก็บได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 2) เพื่อศึกษา เปรียบเทียบความพยายามในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีขนาดเท่ากันและ แตกต่างกัน และอธิบายสาเหตุของความแตกต่าง
 • Thumbnail

  การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ศึกษากรณี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (องค์การมหาชน) 

  ไกรสิทธิ์ สิงห์ยะบุศย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  หัวใจสำคัญของการกระจายอำนาจคือ การสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น การบรรลุจุดมุ่งหมายของแนวคิดการกระจายอำนาจคือ การเปลี่ยนจากราษฎรเป็นพลเมือง หรือประชาชนผู้คอยแต่รับบริการจากภาครัฐมาเป็ นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการเอง การศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทาการศึกษาสภาพการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป และศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่เกื้อหนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการแสดงออกความเป็นพลเมือง การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงผสมระหว่างกา...
 • Thumbnail

  การแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ฐาลินี สังฆจันทร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  หัวใจสำคัญของการกระจายอำนาจคือ การสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น การบรรลุจุดมุ่งหมายของแนวคิดการกระจายอำนาจคือ การเปลี่ยนจากราษฎรเป็นพลเมือง หรือประชาชนผู้คอยแต่รับบริการจากภาครัฐมาเป็ นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการเอง การศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทาการศึกษาสภาพการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป และศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่เกื้อหนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการแสดงออกความเป็นพลเมือง การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงผสมระหว่างกา...
 • Thumbnail

  ระบบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  พิชิตชัย กิ่งพวง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ประการแรก คือ เพื่อศึกษาถึงระเบียบ กระบวนการ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ประการต่อมา คือ เพื่อศึกษาถึงสถานภาพปัจจุบันของการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย และกรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์ และประการสุดท้าย เพื่อแสวงหากระบวนการในการปฏิบัติ และระเบียบที่เกี่ยวกับการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสถานภาพการคลังในปัจจุบัน โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเน้นการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเอกสา...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 

  ฉัตรกุล พงษ์ธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทำผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทำ ผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทำผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์ระหว่างกลุ่มผู้ต้องขังที่กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และกลุ่มประชาชนทั่วไป และ 3) เพื่อนำ ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการป้ องกันและแก้ไขพฤติกรรมการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น 803 คน ไ...
 • Thumbnail

  การบริหารเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  สรัญญา จุฑานิล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย 2) เพื่อการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทำงานในรูปแบบเครือข่าย 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางใน การทำงานในรูปแบบเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานปฏิบัติการภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ ประชาชนหรือชาวบ้าน ภาคีเครือข่าย สถาบันการศึกษา และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน วิธีการศึกษาใช้การศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการวิจัยเชิงสำรวจแบบหลายขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า 1) กระบวนการบริหารงานในรูปแบบเคร...
 • Thumbnail

  การนำพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

  อนันต์ สิทธิวัฒนานนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  วิทยานิพนธ์เรืjองนี้ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินกระบวนการของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2) เพือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพื้นที'กรุงเทพมหานคร และ 3) เพือจัดทําข้อ ...
 • Thumbnail

  ความสุขของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในตำรวจภูธรภาค 1 

  บุญทัน พันธ์จันทร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุขของข้าราชการตํารวจชั้นประทวนในตํารวจภูธรภาค 1 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขของข้าราชการตํารวจชั้นประทวนในตํารวจภูธรภาค 1 และศึกษาว่าปัจจัยใดหรือตัวแปรใดที่มีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อความสุขของข้าราชการตํารวจชั้นประทวนในตํารวจภูธรภาค 1 มากที่สุดและรองลงมา โดยได้สุ่มตัวอย่างตํารวจชั้นประทวนที่ทํางานอยู่ในตํารวจภูธรภาค 1 จํานวน 400 นาย เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2554 วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ความแตกต่างของร้อยละ 2-test Gamma Correlation (G) และ Multiple Regression ผลการศึกษาพบว่า ข้...
 • Thumbnail

  องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนกับการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเปรียบเทียบองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน จังหวัดมหาสารคาม 

  ศรัณย์ เจริญศิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาที่มาและการรวมตัวเป็นองค์กรชาวบ้าน อนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาระดับและผลของการมีส่วนร่วมขององค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ ป่าชุมชนโคกหนองโน จังหวัดมหาสารคาม และศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่สนับสนุนการมีส่วนร่วม ขององค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน จังหวัด มหาสารคาม การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research methodology) ใช้วิธีการ ศึกษาจากข้อมูลเอกสาร (documentary res...
 • Thumbnail

  ทัศนคติของประชาชนต่อการใช้อาวุธปืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

  ศิริพร เพ็งจันทร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีเพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนไทยพุทธและไทยมุสลิมต่อการ ใช้อาวุธปืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และค้นหานโยบายหรือข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในการ ใช้อาวุธปื นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็ นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบกันในพื้นที่หมู่ 1 บ้านไอกูบู (มุสลิม) หมู่ 6 บ้านควน (พุทธ) และ หมู่ 9 บ้านตลิ่งสูง (ผสม) ตาบลสุไหงปาดี อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามจาก ชาวบ้านจานวน 279 คน โดยความหาสัมพันธ์จากค่าความถี่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ค่า คะแนนเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถาม และกา...
 • Thumbnail

  ปัญหาการคลังท้องถิ่นศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 

  ปิยธิดา โคกโพธิ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การศึกษาวิจัยปัญหาการคลังท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาทางการคลัง ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยใช้การศึกษาเอกสาร การสังเกตการณ์ และการ สัมภาษณ์
 • Thumbnail

  อำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาลในฐานะหัวหน้างานฝ่ายประจำ โดยเฉพาะในการควบคุมเจ้าหน้าที่และควบคุมงานประจำ 

  วิริย์ ทรรทรานนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ตำแหน่งปลัดเทศบาล เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อเทศบาล เป็นบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานประจำและเป็นหัวหน้างานพนักงาน ลูกจ้างคนงานทั้งหมดของเทศบาลแต่ละแห่ง จึงควรต้องมีอำนาจในการบรรจุ แต่งตั้ง ให้คุณให้โทษแก่พนักงานลูกจ้างได้ตามสมควร นอกจากนี้ควรมีอำนาจในการวางแผนปฏิบัติงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมงาน ติดต่อประสานงาน ติดตามผลงาน ปรับปรุงงานในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้คน เงิน วัสดุ และวิธีจัดการทั่วไปของเทศบาล แต่ในทางปฏิบัติงานจริง ๆ แล้ว ตำแหน่งนี้มีภาวะครอบงำ ข้อจำกัดและอุปสรรคหลายประการ ซึ่งมีอยู่ในเทศบาล ผู้เขียนจึงใคร่ศึกษาว่า ประสิทธิภาพในการ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาชนบท : การศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพัฒนาชนบทลุ่มแม่น้ำแม่กลอง 

  ชวลิต ปัญญาลักษณ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1978)

  การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อทราบว่าบรรดาสื่อมวลชนที่พบในท้องถิ่นชนบทปัจจุบันมีบทบาทต่อการพัฒนาชนบทมากน้อยเพียงใด โดยศึกษาว่าสื่อมวลชนแต่ละประเภทมีเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชนบทมากน้อยเพียงใด มีลักษณะการเข้าถึงชนบทมากน้อยเพียงใด และมีความสัมพันธ์ระหว่างการมีเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชนบท และการมีลักษณะการเข้าถึงชาวชนบทอย่างไร โดยศึกษาสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ และภาพยนตร์กลางแปลง และจากการศึกษาผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
 • Thumbnail

  สุขาภิบาล : การศึกษาถึงสิทธิของประชาชนในการปกครองตนเอง 

  ธงชัย ทรงประศาสน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  วิทยานิพนธ์เรื่องนี้เป็นการศึกษาเรื่องของสุขาภิบาลในแง่สิทธิของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเองว่าการปกครองรูปนี้ช่วยให้ประชาชนได้ใช้สิทธิในการปกครองตนเองเพียงใด โดยพิจารณาถึงประสบการณ์ของประชาชนชาวไทยในการจัดการปกครองท้องถิ่น วิวัฒนาการของการปกครองรูปสุขาภิบาล วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีสุขาภิบาล ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสุขาภิบาลกับราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่างพอสรุปได้ว่า สุขาภิบาลที่ทางราชการได้จัดตั้งขึ้นในท้องถิ่นต่าง ๆ เกือบ 600 แห่งนี้ ยังมิได้ช่วยให้ประชาชนมีสิทธิหรือได้ฝึกหัดในการปกครองตนเองสักเ...
 • Thumbnail

  อำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล 

  ชัยพร สำเภาเงิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  การศึกษาเน้นหนักไปเฉพาะงานในหน้าที่ของปลัดเทศบาลที่พึงมีต่อการบริหารงานของเทศบาล และอุปสรรคในการบริหารงาน จากการศึกษาปรากฎว่าภาระหน้าที่ในการบริหารงานประจำทั่วไปทำความยุ่งยากให้แก่ปลัดเทศบาลมาก เพราะแม้จะมีกฎหมายกำหนดให้ปลัดเทศบาลมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบก็จริง แต่ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำเหล่านั้นอย่างเพียงพอ เพราะกฎหมายพิเศษกำหนดให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอำนาจ
 • Thumbnail

  สำนักงานเศรษฐการจังหวัด 

  สมชาย คงเวช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึกษาประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งและดำเนินงานของเศรษฐการจังหวัด แสดงให้เห็นความสำคัญของสำนักงานเศรษฐการจังหวัด วัตถุประสงค์และนโยบายจัดตั้ง การจัดรูปและลักษณะขององค์การ การจัดระบบงานและการบริหารงานของสำนักงานเศรษฐการจังหวัด ตลอดจนวิวัฒนาการจนถึงปัจจุบัน
 • Thumbnail

  สภาพการทำงานของสตรีและเด็กในโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้าในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรี 

  นภาพร โกศัลวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1972)

  ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานทอผ้า มุ่งศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแรงงานสตรีและเด็ก ลักษณะทั่วไปของการใช้แรงงานสตรีและเด็ก ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุดงาน ค่าล่วงเวลา การจัดสวัสดิการและผลประโยชน์พิเศษที่ได้รับ ทั้งนี้เพื่อแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้แรงงานสตรีและเด็ สภาพการทำงานของสตรีและเด็ก ลักษณะการจ้างของนายจ้าง กฎหมายแรงงานว่าได้ให้ความคุ้มครองแรงงานสตรีและเด็กมากน้อยเพียงใด แนวโน้มเกี่ยวกับการใช้แรงงานและปัญหาเกี่ยวกับการใช้แรงงาน เมื่อได้ศึกษาข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้เขียนได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการในการคุ้มครองแรงงานสตรีและ...
 • View more