Recent Submissions

 • Thumbnail

  การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน อำเภอป่าสันตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

  ธนานันต์ กัญญาราช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน และนําเสนอรูปแบบการจัดสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อหาแนวทางพัฒนาการ บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ การ ศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องมือ ในการวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)เพื่อหาจุดสําคัญ ควบคู่ไปกับการสังเกต แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในทุกขัÊนตอนและกระบวนการกลุ่ม กระบวนการทํางาน ตลอดจนการสนทนากล...
 • Thumbnail

  การนำการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้กับส่วนราชการไทย: กรณีศึกษา กระทรวงอุตสาหกรรม 

  จิตรเลขา หวลกสิน; ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอผลการศึกษาเรื่องการนำเครื่องมือการบริหารผล การปฏิบัติงาน (Performance Management) มาใช้กับส่วนราชการไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึง พ.ศ. 2559 ในประเด็นเกี่ยวกับ 1) บทบาทของหน่วยงานกลาง 2) กระบวนการในการ นำการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้กับส่วนราชการไทย และ 3) ความสอดคล้องกับบริบทของ ประเทศไทย
 • Thumbnail

  วิเคราะห์การรับรู้และการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม: กรณีศึกษาชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี 

  แก้วบุญเกื้อ ศรีลิขิตตานนท์; วิวัฒน์ชัย อัตถากร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์การรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิด เศรษฐกิจบุญนิยมของชาวอโศก พร้อมท้งัศึกษาการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักคิด เศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมที่ราชธานีอโศก นอกจากน้ียงัเสนอแนะการ ประยุกต์ต่อธุรกิจชุมชนและต่อนโยบายสาธารณะที่มีผลต่อประชาชนท้ังสังคมไทย เป็นการวิจัย แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 7คน...
 • Thumbnail

  บทบาทภาครัฐในการกำหนดนโยบายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

  วรพงษ์ เพ็ชร์ขาว; พลอย สืบวิเศษ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยเรื่อง “บทบาทภาครัฐในการกำหนดนโยบายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวย ความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการไดยิน” ได้กำหนดวตัถุประสงค์ ในการวิจัยไว้ 3 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษานโยบาย กฎหมายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความ สะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ กำหนดนโยบาย 2) เพื่อศึกษาบทบาทภาครัฐในการส่งเสริมนโยบายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่ง อำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และ 3) เพื่อวิเคราะห์ นโยบายด้านการจัดบริการเทคโนโ...
 • Thumbnail

  การนำนโยบายสภาวัฒนธรรมไปปฏิบัติ กรณีศึกษาสภาวัฒนธรรมตำบล จังหวัดสมุทรสาคร 

  พรรณสุภา โพธิ์ย้อย; ณัฐกริช เปาอินทร์ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยเรื่องการนํานโยบายสภาวัฒนธรรมไปปฏิบัติกรณีศึกษาสภาวัฒนธรรมตําบล จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสําเร็จของการนํานโยบายสภาวัฒนธรรมไปปฏิบัติ รวมไปถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จดังกล่าว เพื่อนําเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการนํา นโยบายสภาวัฒนธรรมไปปฏิบัติ กรณีศึกษาสภาวัฒนธรรมตําบล จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างวิธีการเชิงปริมาณที่เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจํานวน 217 ชุด และวิธีเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจํานวน 10คน
 • Thumbnail

  การศึกษาการค้าประเวณีแอบแฝงในประเทศไทย : ธุรกิจนวดพริตตี้สปา 

  ดารารัตน์ ฮุยเกี๊ยะ; เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง การค้าประเวณีแอบแฝงในประเทศไทย: ธุรกิจนวดพริตตี้สปา ผู้วิจัย เลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการค้าประเวณีในธุรกิจนวดพริตตี้สปา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ผลักดันให้หญิงสาวเข้าสู่การค้า ประเวณีในธุรกิจนวดพริตตี้สปา 3) เพื่อแสวงหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสม ในการ ดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในธุรกิจนวดพริตตี้สปาของภาครัฐ โดยใช้เครื่องมือใน การวิจัยดังต่อไปนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-...
 • Thumbnail

  บทบาทของผู้บริหารในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 

  อรปวีณ์ ธรรมานุชิต; พลอย สืบวิเศษ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษามีวัตถุประสงค์การศึกษา 2 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการเตรียมความพร้อมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และ 2) เพื่อศึกษาสถานภาพ ปัจจุบันของการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่การเป็นประชาคม อาเซียน วิธีการศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใช้ข้อมูลประกอบการวิจัย เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ ยุ...
 • Thumbnail

  ความหวาดกล้วอาชญากรรมทางเพศของหญิงที่โดยสารรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ณิศพล รักษาธรรม; เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) รูปแบบ และวิธีการก่ออาชญากรรมทาง เพศต่อหญิงที่โดยสารรถแท็กซี่ 2) ระดับความหวาดกลัวอาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงที่โดยสาร รถแท็กซี่ และ 3) ปัจจัยที่ส่งผลทําให้เกิดความหวาดกลัวอาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงที่โดยสาร รถแท็กซี่ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกบการวิจัยเชิงคุณภาพ เขตพื้นที่ศึกษา คือ เขตพื้นที่ 6 เขตในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ระเบียบวิธีวิจัย แบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ 1) การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาระดับความหวาดกลัว อาชญากรรมทางเพศ และปัจจัยที่ส่งผลทําให้เกิดความหวาดกลัวอาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงที่ โดยสา...
 • Thumbnail

  ทัศนะของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) กรณีศึกษาผู้บริหารท้องถิ่น (ฝ่ายการเมือง) ในระดับเทศบาล และองค์กรบริหารส่วนตำบล 

  นิชนันท์ พิชัยเงาะ; อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง คือ เพื่อวิเคราะห์ ตามความเห็นของกลุ่มบุคคลที่ให้ความสนใจในประเด็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง (ฉบับสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง: สศค.) และเพื่อศึกษาทัศนะของผู้บริหารท้องถิ่น ฝ่ายการเมืองในระดับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง : สศค.) ทั้งนี้การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบ วิธีการวิจัยด้วยรูปแบบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Rese...
 • Thumbnail

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 

  สุขสันต์ อิทธวิทยาวาทย์; ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความรู้ความเข้าใจและการนําปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปประยุกต์ใช้ของบุคคลและองค์กรต่างๆ โดยแนวทางการศึกษาใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดย มีการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลที่มีบทบาทสําคัญและมีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง เกษตรกร นักวิชาการ นักธุรกิจ และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และผู้นําชุมชนรวม 10 คน ผลการศึกษาพบว่า ในประเด็นเรื่องความรู้ความเข้าใจผู้ให้ข้อมูลสําคัญทุกกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดีในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเมื่อพิจารณาแยกตามหลักสามห่วงสอง เงื่อนไข พบว่า กลุ่มเกษตรกรจะให้ความสําคัญกับหลักพอ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันในการเป็นผู้นำสตรี กรณีศึกษา จังหวัดที่มีนายกเทศมนตรีหญิงดำรงตำแหน่ง ครบทั้ง 3 ระดับ 

  ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์; พลอย สืบวิเศษ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันในการเป็นผู้นำสตรีกรณีศึกษา จังหวัดที่มี นายกเทศมนตรีหญิงดำรงตำแหน่งครบทั้ง 3 ระดับมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษา ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันในการเป็นผู้นำสตรีกรณีศึกษา จังหวัดทั้งมีนายกเทศมนตรีหญิงดำรงตำแหน่งครบทั้ง 3 ระดับ 2) เพี่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของผู้นำสตรีกรณีศึกษา จังหวัดที่มีนายกเทศมนตรีหญิงดำรงตำแหน่ง ครบทั้ง 3 ระดับ 3) เพื่อคนหาข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขในการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำสตรีกรณีศึกษา จังหวัดที่มี นายกเทศมนตรีหญิงดำรงตำแหน่งครบทั้ง 3 ระดับ การศึกษ...
 • Thumbnail

  บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน 

  พิรอร เหล่าดำรงกูล; บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  เมื่อประชาคมอาเซียนคือยุคสมยแห่งการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้บทบาทของนักบริหาร ทรัพยากรมนุษยแบบเดิมไม่สามารถเติมเต็มต่อความคาดหวังขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกต่อไป นักบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องปรับบทบาทให้สอดคล้องกับบริบทของความเป็น ประชาคมอาเซียน ซึ่งกรอบในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ แนวคิด HR-Champions โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษยในฐานะ 1) หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ 2) ผู้เชี่ยวชาญการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ 3) ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและ 4) ที่พึ่งของพนักงานที่มีผลต่อการเตรียม ความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชา...
 • Thumbnail

  การพัฒนาการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  นิอัลยา สาอุ; ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ (1) เพื่อศึกษาแนวคิดการศึกษาในยุคดิจิทัลและรูปแบบของการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2) เพื่อศึกษาบทบาทและความสำคัญของดิจิทัลเทคโนโลยีด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (3) เพื่อศึกษาให้เป็นข้อเสนอแนะทางด้านนโยบายการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่การศึกษายุคดิจิทัล ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาค้นคว้าเอกสารและการสัมภาษณ์เช...
 • Thumbnail

  Factors affecting work motivation and the influence of work motivation on civil servants' job performance through job satisfaction as a mediator: an evidence from department of home affairs in Ho Chi Minh city, Vietnam 

  Nhat, Khanh Le; Boon-Anan Phinaitrup (National Institute of Development Administration, 2021)

  This thesis is purposed to identify factors affecting work motivation and then to test the influence of job satisfaction as a mediator on the relationship between work motivation and employee job performance of civil servants working in the Department of Home Affairs in Ho Chi Minh City, Vietnam. Literature relating to theoretical background, main key concepts as work motivation, job satisfaction and job performance were reviewed. In the literature review, the conceptualization and definitions of six motivational factors (work conditions, jo...
 • Thumbnail

  Factors influencing service quality of Thai airways international flights 

  Watcharawin Kamkiew; Pairote Pathranarakul (National Institute of Development Administration, 2021)

  The purposes of this research are to analyze factors influencing the service quality of Thai Airways International Flights, to identify key problems related with service quality, and to suggest measures for improving the service quality of Thai Airways International Flights. Based on mixed-method approach, a questionnaire survey of 400 examples from Thai and foreign passengers who had experienced in flying with Thai Airways International Flights (TG) at Suvarnabhumi Airport was conducted during the period of June-July, 2020. Qualitative researc...
 • Thumbnail

  การศึกษาอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะ: กรณีโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (ถ่านหิน) กระบี่  

  เขมภัฏ ห้วยลึก; จันทรานุช มหากาญจนะ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะ พลวัตรของนโยบายสาธารณะ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิธีการสร้างอิทธิพลของกลุ่มต่าง ๆ ต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (ถ่านหิน) กระบี่ ซึ่งมีวิธีการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งที่จังหวัดกระบี่และกรุงเทพฯ และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม แล้วทำการวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบให้กับวัถุประสงค์การวิจัย ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการนโยบายของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (ถ่านหิน) กระบี่ ถูกกำหนดโดยหน่วยงานส่วนกลางผ่านคณะ...
 • Thumbnail

  การศึกษาปัจจัยสู่ความสำเร็จการจัดการบริการสุขภาพของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบ จังหวัดสระแก้ว 

  ดำรงค์ ใสภิรมย์; ถนัด แก้วเจริญไพศาล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดบริการสุขภาพของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบจังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยสู่ความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคการจัดบริการสุขภาพแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญรวมทั้งสิ้น 41 คน จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้กำหนดนโยบายภายนอก 6 คน กลุ่มผู้บริหารภายใน 6 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายใน 17 คน และประชาชนผู้ใช้บริการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลวังน้ำเย็น 12 คน รวมถึงทบทวนเอกสารวิชาการและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ข้อมูลเช...
 • Thumbnail

  การศึกษาความสอดคล้องในการกำหนดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุกรณีศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐระดับจังหวัด 

  ณัฏฐกร วัธโท; นิสดารก์ เวชยานนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การศึกษาเรื่อง “การศึกษาความสอดคล้องในการกำหนดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐระดับจังหวัด” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสอดคล้องในเชิงนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุของหน่วยงานของรัฐระดับจังหวัดกับเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งเพื่อศึกษาความสอดคล้องในเชิงงบประมาณ ที่หน่วยงานของรัฐได้รับการจัดสรรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการประกอบอา...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุ 

  รัชนิกร อินทเชื้อ; วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยของประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในหลายด้าน การศึกษาปัจจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ จำนวน 228 ตัวอย่าง ตอบแบบสอบถามที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 5 ปัจจัย ซึ่งเป็นตัวแปรต้น ได้แก่ นโยบายและยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน กระบวนการจัดการ ภาวะผู้นำ การเมืองการปกครองท้องถิ่น โดยมีความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นต...
 • Thumbnail

  ส่วนประสมการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผู้บริโภค 

  ชัจจ์ชัย บุญฤดี; ปกรณ์ ปรียากร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 2) คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 3) ความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างส่วนประสมการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Analysis) ด้วยแบบสอบถามที่กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็น...
 • View more