Recent Submissions

 • Thumbnail

  องค์ประกอบการท่องเที่ยวปั่นจักรยานและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวปั่นจักรยาน : กรณีศึกษาเขตธนบุรี 

  รุ่งรัตน์ วรรณะอยู่; เจริญชัย เอกมาไพศาล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว สำหรับประเทศไทยนั้นการท่องเที่ยวโดยจักรยานจึงถือเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มุ่งเน้นการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวด้วยตนเองจากท้องถิ่นที่มีความแตกต่าง และจากความโดดเด่นในแง่เมืองท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรีจึงถือเป็นสถานที่ที่สำคัญอ...
 • Thumbnail

  การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

  จารุวรรณ พิลา; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบเรื่องการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว และความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กรณีศึกษา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  สุจิตรา หนูมี; เจริญชัย เอกมาไพศาล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศึกษาถึงอิทธิพลของประสบการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความทรงจำ ความพึงพอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสมุยและเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 300 คน ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) โ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อการตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 

  อานนท์ จันจิตร; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  (1) เพื่อประเมินคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย ตัวแปรในการวิจัยประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ การตอบสนองผู้โดยสาร การให้ความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร และความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร ตัวอย่างของงานวิจัย คือ ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2561 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่อง...
 • Thumbnail

  แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละคร : กรณีศึกษา ละครโทรทัศน์เรื่อง "บุพเพสันนิวาส" 

  วีนัสรินทร์ ศิริผล; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสในการส่งอิทธิพลต่อทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในละครของนักท่องเที่ยว 2) เพื่อศึกษาความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสในการส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในละครของนักท่องเที่ยว 3) เพื่อหาแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละครโดยใช้ความรู้จากสื่อละครในการส่งอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการมาเที่ยวของนักท่องเที่ยว การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้การดำเนินการวิจัยแบบปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมเป็นแบบส...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 

  ณัฐกุล มากทรัพย์; โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมระดับ 3-5 ดาวในจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อองค์การ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานโรงแรมระดับ 3 – 5 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 คน จากนั้นนำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้จำนวน 400 ฉบับ มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้...
 • Thumbnail

  แนวทางพัฒนาผลการดำเนินกิจการอย่างสมดุล ด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ในผู้ประกอบการธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม  

  สิริศักดิ์ พลสิมมา; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อประเมินความสัมพันธ์ของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการต่อผลของการดำเนินกิจการของธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยมีกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาวิจัย คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการในธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยจำนวน 400 ตัวอย่างเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและ ใช้การวิเคราะห์ค่าอิทธิพลของตัวแปรโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน โดยวิธีการใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะค...
 • Thumbnail

  แนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

  สุปรียา ม่วงรอด; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัญหาและหาสาเหตุการย้ายงานจากโรงแรมขนาดกลางไปสู่โรงแรมขนาดใหญ่ของบุคลากรเจเนอเรชั่นวาย 2) เพื่อสร้างแนวทางในการรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง ดำเนินการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ปัญหาและสาเหตุการย้ายงานจากโรงแรมขนาดกลางไปสู่โร...
 • Thumbnail

  การจัดการพิพิธภัณฑ์สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 

  ผุสดี คุ้มรักษา; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการพิพิธภัณฑ์สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย โดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ จำนวน 400 คน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาค่าความถี่ ...
 • Thumbnail

  รูปแบบการธำรงรักษาบุคลากรนักบินของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 

  ธัญญา ญาณภัก; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบปัจจัยเชิงสาเหตุของ ทรัพยากรของงาน ทรัพยากรส่วนบุคคล และค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่มีต่อการธำรงรักษาบุคลากรนักบินของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย ผ่านตัวแปรคั่นกลางความผูกพันในงาน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากนักบินของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 317 คน  ด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยอาศัยสถิติเป็นตัวอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS version 22 และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม Mplus 7 ผลการวิเคราะห์ องค์ประก...
 • Thumbnail

  การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 

  กมล เกียรติพงษ์; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2) เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์จากมุมมองการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อความจงรักภักดีในพื...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคอย่างยั่งยืน สำหรับพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 

  บุณวัทน์ ศรีขวัญ; วรรักษ์ สุเฌอ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคอย่างยั่งยืน สำหรับพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย (2.1) เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการในการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย และ (2.2) เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองที่มีผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย โดยใช้ระเ...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียว 

  สวรินทร์ นิลอุทัย; แสงแข บุญศิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียว ผ่านเนื้อหาครอบคลุมปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแรมสีเขียว และการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยมีสมมติฐานว่าเนื้อหาดังกล่าวส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นแขกผู้เข้าพักในโรงแรมสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับการศึกษาเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใ...
 • Thumbnail

  ภาพลักษณ์ความปลอดภัย การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย และพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระในกรุงเทพมหานคร 

  บุนรดา ปัญญารักษ์; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  ท่องเที่ยวแบบอิสระที่มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในมาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภักดีในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครมากที่สุด
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริการของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินสายการบินต้นทุนต่ำ กรณีศึกษา ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต   

  กิตติพิชญ์ หนูทอง; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นของผู้โดยสารที่มีผลต่อคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินสายการบินต้นทุนต่ำ 2) เพื่อประเมินสมรรถนะขีดความสามารถการบริการของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินสายการบินต้นทุนต่ำ 3) แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินของสายการบินต้นทุนต่ำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการจากพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินสายการบินต้นทุนต่ำ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จำนวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นวิจัยเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  วีระศักดิ์ ยั่งยืน; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการจัดการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้การดำเนินการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถามที่ได้จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารวิจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยว...
 • Thumbnail

  แนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ 

  กฤติเดช อนันต์; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

            การศึกษาเรื่องแนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1)  เพื่อศึกษาปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) สำหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 3) เพื่อนำเสนอแนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value)           การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยเ...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  

  นภารัตน์ อยู่ประเสริฐ; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาแนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 3) เพื่อประเมินศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และ 4) เพื่อประเมินความรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พน...
 • Thumbnail

  ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

  สรัญพร สุรวิชัย; สุวารี นามวงค์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องผู้นำกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ 4) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ซึ่งมีการ...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย 

  พรพิสุทธิ์ ภมรศิริตระกูล; วรรักษ์ สุเฌอ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทยเป็นการวิจัยที่ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Methods) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะมัคคุเทศก์ในปัจจุบัน 2) เพื่อประเมินสมรรถนะมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย โดยวิธีการในการเก็บข้อมูลเริ่มตั้งแต่การสัมภาษณ์มัคคุเทศก์ทั่วไป จ...
 • View more