Recent Submissions

 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย 

  พีรันธร พัวเจริญ; วรรักษ์ สุเฌอ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองใน ภูมิภาคของไทย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน รองในภูมิภาคของไทย 2) เพื่อสำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในท่าอากาศยาน รองในภูมิภาคของไทย 3) เพื่อประเมินประสิทธิผลการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน รองในภูมิภาคของไทยและ 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของ ท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่าอากาศยาน พิษณุโลก ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ท่าอากาศยาน...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ชุมชนบ้านท่าดินแดง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

  อรุณี กะเส็มมิ; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านท่าดินแดง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 2) ประเมินระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่าดินแดง อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่าดินแดง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกของชุมชนบ้านท่าดินแดง จำนวน 300 คน และตัวแทนผู้มีบทบาทการพัฒนาชุมชนบ้านท่าดินแดง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 3 คน สถิต...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมระดับ 3 ดาว จังหวัดพังงา 

  ภุชงค์กร จินดาพล; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  ผลการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมระดับ 3 ดาว จังหวัดพังงา 2) ศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมระดับ 3 ดาว จังหวัดพังงา 3) เสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมระดับ 3 ดาว จังหวัดพังงา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเท่านั้น และมีระยะเวลาในการเข้าพักจำนวน 2 คืนขึ้นไป วิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาหาค่าค...
 • Thumbnail

  แนวทางการสนับสนุนการกลับมาเที่ยวซ้ำในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ 

  สุรเชษฏ์ อ่ำสั้น; สุดสันต์ สุทธิพิศาล (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้1) เพื่อสำรวจสภาพปัจจุบัน ของแหล่งท่องเที่ยวโดย ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวในแหล่ง ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยว กลับมาเที่ยวซ้ำ ในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่โดยศึกษาระดับความพึงพอใจของ นักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยครอบคลุมความพึงพอใจ 5 ด้าน ไดแ้ก่1) ความพึง พอใจด้านสิ่งดึงดูดใจเพื่อการท่องเที่ยว 2)ความพึงพอใจด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 3)ความพึง พอใจด้านกิจกรรมการท่...
 • Thumbnail

  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานตามกรอบข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

  ชนินทร์ ศรีวิสุทธิ์; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษาบริบทการดำเนินการตามข้อตกลงร่วมว่า ด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน 2) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ และประเด็นช่องว่างในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ คุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียนของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ คุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน โดยใช้แนวคิดหลักด้านการติดตามและ ประเมินผล การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Benchmarki...
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

  ลิขิต กนกหิรัญญากร; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยในครั้งนี้ถูกจัดทําขึ้นเพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ในประเทศไทย ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ในประเทศไทย และศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย ให้กับเกษตรกร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้เพื่อลดปัญหาความยากจน การเคลื่อนย้ายแรงงาน สร้างรายได้เสริม รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ถูกผูกร่วมไว้กับการทําเกษตรให้คงอยู่กับประเทศไทยสืบไป การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยแบบสัมภาษณ์ในการเก็บข...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์การท่องเที่ยว เส้นทางตาก–แม่สอด เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 

  ณัฐชัย บูรณะวิมลวรรณ; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในเส้นทาง ตาก-แม่สอด เพื่อรองรับการดำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 2) เพื่อศึกษาขีดความสามารถด้าน โลจิสติกส์การท่องเที่ยวในเส้นทาง ตาก-แม่สอด เพื่อรองรับการดำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 3) เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในเส้นทางตาก-แม่สอด เพื่อรองรับการดำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้การดำเนินการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลในแบบสำรวจและแบบสอบถาม โดนแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมมั่น (Relia...
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโพนแบบมีส่วนร่วม อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  กฤติยา สมศิลา; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโพนแบบมีส่วนร่วม อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโพนแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโพนแบบมีส่วนร่วมในอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโพนแบบมีส่วนร่วม และเพื่อเสนอแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโพนแบบมีส่วนร่วม อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการสัมภาษณ์และจัดสนทนากลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ช...
 • Thumbnail

  การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเสริมสร้างความทุ่มเทมีใจของพนักงานส่วนหน้า (Employee engagement) ของอุตสาหกรรมโรงแรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

  ไกรศักดิ์ พิกุล; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานโรงแรมที่ส่งผลต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำ งานในธุรกิจโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการรับรู้ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับความทุ่มเทมีใจของพนักงานโรงแรม (Employee Engagement) ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีอิทธิพล ทำให้เกิดความทุ่มเทมีใจของพนักงานโรงแรม (Employee Engagement) ในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความทุ่มเทมีใจของพนักงานโรงแรม (Employee Engagement) ใน เขตกรุงเทพมหานครโดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมและทัศนคตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครหลังการเกิดวิฤติการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557 

  ศลิษา ธีรานนท์; เจริญชัย เอกมาไพศาล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไป พฤติกรรมการตัดสินใจเดินทาง ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ทัศนคติและภาพลักษณ์ที่มีต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤตการณ์ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557 2) เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและ3) เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่มีต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤตการณ์ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557กับพฤติกรรมการตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ้า โดยมีประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ นักท่องเ...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยภายหลังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วบริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 

  กฤษรักษ์ อยู่เจริญ; เจริญชัย เอกมาไพศาล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  จากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วบริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง จำนวน 50,000 ลิตร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ปีพ.ศ. 2556 เกิดผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สำคัญรวมไปถึงภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวผู้วิจัยถึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหากลุ่มปัจจัยต่อทัศนคติด้านต่าง ๆ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) ไปสู่วิเคราะห์พฤติกรรมทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยภายหลังวิกฤติเพื่อเปรียบเทียบ ความแตกต่างของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ในทัศนคติต่อปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อบริการทางการท่องเที่ยว...
 • Thumbnail

  The new phenomenon of slow food tourism development : the evaluation of tourists's perspectives focuses on the process of adoption, diffusion and perceived value 

  Pichsinee Soonsap; Suwaree Namwong (National Institute of Development Administration, 2016)

  This study explores slow food tourism by analyzing tourists’ perspective on how slow food tourism has been developed, including how slow food tourism has been adopted and diffused and evaluate the current market of slow food tourism through value perception. Currently, food development in tourism tends to increase the number of tourists and revenue (Mazza, 2013). Studying about Product Life Cycle (PLC) strategies (Steffens, 2002) and tourists’ perceived value (Ashton, Scott and Solmet and Breakey, 2010) help to understand the trend of tou...
 • Thumbnail

  การศึกษาเชิงสำรวจระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและขีดความสามารถในการบริหารจัดการการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กรณีศึกษา กลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดียในเขตเมืองพัทยา 

  เบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาเชิงสํารวจระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและขีดความสามารถในการบริหาร จัดการการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กรณีศึกษา กลุ่มนักท่องเที่ยว อินเดียในเขตเมืองพัทยา กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ นักท่องเที่ยวต่อระดับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและขีดความสามารถในการบริหารจัดการการ รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กรณีศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดียในเขต เมืองพัทยา 2) เพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวด้านศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและขีด ความสามารถในการบริหารจัดการการรองร...
 • Thumbnail

  การรับรู้ของประชากรศาสตร์ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ธนิกานต์ มะรินทร์; สุวารี นามวงค์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของชุมชนที่มีต่อผลกระทบจากการท่องเที่ยว เชิงศาสนาได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อหาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาวัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากสมาชิกในชุมชน จำนวน 245 ราย ซึ่งจะนํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Independent t-Test กับ One-Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกในชุมชนมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเที่ยวเ...
 • Thumbnail

  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อการจัดการการท่องเที่ยวรูปแบบ Mice อย่างยั่งยืน ในจังหวัดขอนแก่น 

  อรุณศรี นามซุย; แสงแข บุญศิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการมีส่วนร่วมของชุมชนกบการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE อยางยั่งยืนในจังหวัดขอนแก่น 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE อยางยั่งยืนในจังหวัดขอนแก่น 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อการจัดการ การท่องเที่ยวรูปแบบ MICE อยางยั่งยืนในจังหวัดขอนแก่น การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) ร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบส...
 • Thumbnail

  การศึกษาอิทธิพลของการได้รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

  ศินีนาฎ พูลเกื้อ; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจยัเรื่องการศึกษาอิทธิพลของการได้รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่อผลการ ดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยกำหนดวตัถุประสงค์ไว้ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาผล การดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยที่มีข้อมูลทั่วไปแตกต่างกัน 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยการศึกษาในคร้ังนี้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิอัตราส่วนทาง...
 • Thumbnail

  ความคาดหวังกับการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย กรณีศึกษา : จังหวัดกาญจนบุรี 

  ปฤณฑร กิ่งทอง; สุวารี นามวงค์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดกาญจนบุรีโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ภาพลักษณ์โดยรวม ภาพลักษณ์ด้านการปฏิบัติการและจิตวิทยาและภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งก่อนและหลังเดินทางมาเพื่อประเมินความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชาวไทยจำนวน 400 คน และ ชาวต่างชาติจำนวน 200 คน โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent T test และ Paired Sample T test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างควา...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

  วรรณภา แตกปัญญา; แสงแข บุญศิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 5 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อการสื่อสารทางการตลาดของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อศึกษาการรับรู้การสื่อสาร ทางการตลาดของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 3) เพื่อศึกษาความต้องการการสื่อสารทางการตลาดของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง มาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวั...
 • Thumbnail

  แนวทางการเพิ่มศักยภาพการบริการด้านที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา 

  วารุณี ดำกระโทก; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการบริการ ด้านที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาการรับรู้ของนักท่องเที่ยว ต่อการบริการด้านที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน 3) เพื่อศึกษาความพึง พอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการด้านที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน และ4) เสนอแนะแนวทางการเพิ่มศักยภาพการบริการด้านที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด นครราชสีมา เป็นการเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูล ...
 • Thumbnail

  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านการพัฒนาการฟื้นฟูจิตวิญญาณ : ปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 

  ชื่นนภา นิลสนธิ; สุวารี นามวงค์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจยัคร้ังนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านการพัฒนาการฟื้นฟูจิต วิญญาณ : ปัจจยัแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้า กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยผลัก ดันทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะที่ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 2) เพื่อศึกษาปัจจัยดึงดูดทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนัก ท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Appro...
 • View more